7 marca 2006 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej.

Rozpatrywana ustawa była projektem rządowym. Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rolnictwa i rozwoju wsi. W imieniu resortu przyjęcie rozpatrywanej ustawy rekomendował senatorom wiceminister Andrzej Kowalski. Na posiedzeniu obecna była także wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Irena Frąszczak. Swoje uwagi szczegółowe zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Celem nowelizacji było przeniesienie nadzoru nad prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Odpowiedzialnym za sferę ubezpieczenia społecznego rolników będzie więc minister rolnictwa i rozwoju wsi, odpowiadający za politykę rolną i rozwój obszarów wiejskich.

W opinii wiceministra A. Kowalskiego, przeniesienie nadzoru nad KRUS do resortu rolnictwa jest korzystne ze względu na znajomość problemów wsi i kreowanie przez to ministerstwo polityki rolnej. Ułatwi również przygotowanie kompleksowej reformy rolniczych ubezpieczeń społecznych.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 2 poprawek do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Elżbietę Rafalską.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Opiniowana ustawa została uchwalona z przedłożenia rządowego. Jej przyjęcie rekomendował senatorom wiceminister zdrowia Andrzej Wojtyła. Celem nowelizacji była zmiana definicji "leczenia substytucyjnego", polegająca na poprawieniu błędu terminologicznego zawartego w jej treści. Polegał on na użyciu wyrazu "antagonistyczny" zamiast słowa "agonistyczny". Jak podano w uzasadnieniu ustawy, błąd ten ma zasadnicze znaczenie dla stosowania leków w leczeniu substytucyjnym i sugeruje stosowanie produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu przeciwstawnym na receptor opioidowy niż leki, które powinny być zastosowane w leczeniu substytucyjnym. Definicja "leczenia substytucyjnego" zawierająca ten błąd jest sprzeczna z praktyką medyczną.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej nie zgłosiła zastrzeżeń do rozpatrywanej nowelizacji. Ustalono, że przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zarekomenduje Izbie w imieniu komisji senator Zbigniew Trybuła.

Następnie rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Senatorowie wysłuchali opinii sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Piotra Stycznia i zapoznali się z uwagami senackiego biura legislacyjnego.

Zgodnie z rozpatrywaną nowelizacją dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz pomoc w zakresie dożywiania nie będą wliczane do dochodu. Nowelizacja ma obowiązywać z mocą wsteczną od 31 grudnia 2005 r.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez gminy lub ośrodki pomocy społecznej rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (od 1 marca br. jest to 1045,55 zł i 746,82 zł). W wypadku, gdy dochód przekracza tę kwotę, kwota nadwyżki nie może przekraczać kwoty dodatku mieszkaniowego. Przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy wliczane są wszystkie dochody, także zasiłki, stypendia i alimenty. Stąd decyzja, żeby wyłączyć dodatek z tytułu urodzenia dziecka i pomoc w dożywianiu. Decyzja o przyznaniu dodatku wydawana jest co sześć miesięcy.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 tys. zł przysługuje na nowo narodzone dziecko we wszystkich rodzinach, a dodatkowe 1 tys. zł w tych, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł (lub 583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

Pomoc w zakresie dożywiania - posiłek lub pomoc pieniężną - mogą otrzymać osoby, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 474 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i 691 zł na osobę w wypadku osób samotnych.

W głosowaniu senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator E. Rafalską.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Senatorowie wysłuchali informacji przedstawionej przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wypycha, na posiedzeniu obecny był także zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marian Leszczyński. Uwagi do ustawy zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja stanowiła projekt rządowy i dotyczyła przede wszystkim dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i znajdują się w ewidencji PFRON. Do 31 grudnia 2005 r. obowiązywał art. 68b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu zapewniającym możliwość sfinansowania tych wynagrodzeń ze środków PFRON, poza dotacją celową z budżetu państwa, do wysokości 45% środków zapewniających jego realizację. Obecna nowelizacja przyjmuje na rok 2006 możliwość miesięcznego dofinansowywania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON, poza dotacją celową z budżetu państwa, w wysokości 75% środków zapewniających jego realizację. Przy czym w rozdziale 10, dotyczącym ogólnych uregulowań w odniesieniu do PFRON, w zakresie dotacji celowych otrzymywanych przez PFRON, a konkretnie - na zadania określone w art. 26a, wprowadzono jako zasadę wysokość dotacji, czyli 55% środków.

Ponadto wprowadzone zmiany dotyczyły zakresu przeznaczenia środków PFRON na dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych - w obecnym brzmieniu ustawa obejmuje także "rodziny, których członkami są osoby niepełnosprawne" (art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej).

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustalono, że przyjęcie ustawy bez poprawek zarekomenduje Izbie senator Mieczysław Augustyn.