26 kwietnia 2006 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zapoznali się z aktualną sytuacją kurateli sądowej w Polsce. Informacje na ten temat przedstawiła sędzia Urszula Wieczorek, naczelnik wydziału w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Następnie przeprowadzono dyskusję z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów Sądowych: przewodniczącego Andrzeja Martuszewicza, wiceprzewodniczącego Andrzeja Rzepniewskiego, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej Henryka Pawlaczyka oraz zastępcy kuratora okręgowego w Słupsku Tadeusza Jedynaka. W dyskusji uczestniczył także przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Zbigniew Romaszewski.

W wyniku dyskusji Komisja Rodziny i Polityki Społecznej podjęła następującą uchwałę w sprawie aktualnej sytuacji kurateli sądowej w Polsce:

"Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się z aktualną sytuacją kurateli sądowej w Polsce podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2006 r.

Proces reformowania polskiej kurateli sądowej trwa od 1992 r. Od 2002 roku stała się ona profesjonalną kuratorską służbą sądową, regulowaną przez ustawę o kuratorach sądowych. Przyjęte rozwiązania ustawowe oparto na tradycji organizacji kurateli w Polsce oraz najlepszych wzorach europejskich. Przygotowywane zmiany ustawowe w zakresie kurateli powinny uwzględniać dotychczasowy dorobek tej instytucji, ewolucyjnie poprawiając jej stan.

Komisja uważa, że konieczne jest rozwijanie służby kuratorskiej w kierunku kurateli zawodowo-społecznej z uwzględnieniem specyfiki indywidualnego oddziaływania na podopiecznych, która sprzyja korzystnej zmianie ich postaw i zachowań. Jakość oddziaływania kuratorów zależy zarówno od ich profesjonalnego przygotowania i zaangażowania w wykonywane obowiązki jak i powierzonej im liczby spraw. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zwiększający skokowo liczbę nadzorów i dozorów własnych sprawowanych przez kuratorów oraz przygotowywanych wywiadów środowiskowych budzi wątpliwości, ponieważ nie będzie sprzyjać jakości ich wykonywania.

Proponowane w projekcie rozporządzenia obciążenia kuratorów obowiązkami służbowymi mogą pozostawać w sprzeczności z zasadą indywidualizacji oddziaływań na podopiecznych sądu i uniemożliwiać osiąganie zakładanych efektów pracy resocjalizacyjnej.

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej dostrzega również konieczność zwiększenia liczby etatów kuratorów zawodowych do poziomu uzasadnionego wielkością rosnących zadań nakładanych na kuratorów".

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzono także, a następnie zaakceptowano projekt uchwały komisji w sprawie polityki rodzinnej rządu. Posiedzenie na ten temat odbyło się 19 kwietnia br. W podjętej uchwale napisano:

"Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP dostrzega potrzebę zdynamizowania działań rządu dotyczących przygotowania programu polityki społecznej na rzecz rodzin obejmującego m.in.: kwestię świadczeń i usług rodzinnych, prorodzinnych rozwiązań podatkowych, zmian prawa dotyczącego stosunków rodzinnych, rozwiązań rynku pracy sprzyjających samodzielności finansowej rodzin, rozwoju budownictwa mieszkaniowego i innych sfer istotnych z punktu widzenia rodzin.

Komisja widzi potrzebę przygotowania dokumentu o charakterze raportu o sytuacji rodzin w Polsce, ukazującego ich sytuację. Prace na tym raportem powinny być prowadzone równolegle z pracami nad instrumentami polityki rodzinnej.

Komisja uważa, że duże znaczenie dla wypracowania propozycji rozwiązań polityki prorodzinej ma powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Rodziny i opowiada się za jak najpilniejszym podjęciem działań przez ten Zespół.

Komisja proponuje by na ostatnim, przed przerwą wakacyjną, posiedzeniu plenarnym Senatu przewidziany był punkt: informacja rządu o działaniach w zakresie polityki społecznej na rzecz rodzin".