26 lipca 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej postanowiono nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Senatorowie zapoznali się z wyjaśnieniami na temat ustawy, udzielonymi przez wiceministra pracy i polityki społecznej Bogdana Sochę oraz dyrektor Departamentu Funduszy w tym resorcie Annę Truszkowską. Wysłuchali także uwag Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana regulacja odpowiada prawu obowiązującemu w UE. Zgodnie z ustawą pracownicy zatrudnieni w polskich oddziałach firm zagranicznych w wypadku upadłości tych firm mogą ubiegać się o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dotychczas pracownicy zatrudnieni w oddziałach firm zagranicznych, mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie korzystali z funduszu na takich zasadach, jak pracownicy firm, których upadłość stwierdzano w Polsce.

Szacuje się, że koszt realizacji ustawy wyniesie dodatkowo od 250 do 400 mln zł i nie stanowi on zagrożenia dla płynności finansowej funduszu, gdyż dysponuje on rezerwą w wysokości 800 mln zł.

Regulacja przewiduje, że do 1 czerwca 2008 roku minister właściwy do spraw pracy przedstawi Sejmowi sprawozdanie z realizacji ustawy i skutki budżetowe.

Ze środków funduszu wypłacane są obecnie: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, za czas urlopu wypoczynkowego, odprawa w wypadku zwolnienia z pracy i składki na ubezpieczenie społeczne. Ustawa poszerza katalog świadczeń o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia.

W dyskusji senator Ewa Tomaszewska postulowała wprowadzenie zmian do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Propozycje zmian zgłaszało także senackie biuro legislacyjne. Jednak po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli rządu dotyczących opóźnień w wdrażaniu prawa unijnego w zakresie regulowanym tym aktem prawnym w głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator E. Tomaszewską.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Senatorowie wysłuchali informacji przedstawionej przez wiceministra budownictwa Piotra Stycznia oraz zapoznali się z poprawkami redakcyjnymi zawartymi w opinii senackiego biura legislacyjnego.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 3 zmian do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Antoniego Szymańskiego.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie rozpatrzyli "Informację Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2005". Informację przedstawiła Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, której towarzyszył dyrektor Zespołu Analiz w biurze rzecznika Mirosław Kaczmarek.