13 września 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przyjęto stanowisko w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

Po wysłuchaniu informacji wiceministra pracy i polityki społecznej Kazimierza Kuberskiego na temat ustaleń przyjętych w przedmiotowej umowie oraz zapoznaniu się z pozytywną opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu senatorowie postanowili w głosowaniu zarekomendować Izbie przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Antoniego Szymańskiego.

Podczas posiedzenia przedyskutowano także, a następnie przyjęto uchwałę Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży. W tekście uchwały napisano:

<<Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zwraca uwagę na dalece niewystarczające realizowanie zapisów art. 2 ust. 1 w pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w zakresie pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.).

Pomoc dla ubogich kobiet w ciąży jest obowiązkiem wynikającym z wymienionej ustawy, a jej źródłem jest art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi: "Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa".

Koszty życia matki przed i po urodzeniu dziecka ulegają zwiększeniu, a podstawowe potrzeby materialne kobiet w trudnej sytuacji ekonomicznej nie mogą być zaspokojone, co wywołuje negatywne skutki zdrowotne i psychiczne dla tych kobiet i ich dzieci.

Mając ma uwadze zarówno dobro kobiety w ciąży, jak i jej dziecka, należy stworzyć warunki do tego, by podstawowe potrzeby materialne kobiet w ciąży były zaspokojone.>>.