11 października 2006 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister budownictwa. Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie, które przedstawił Zdzisław Żydak, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej w Ministerstwie Budownictwa. W opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, ustawa nie budziła zastrzeżeń legislacyjnych.

Rozpatrywana nowelizacja poszerza listę dochodów, które nie są wyłączane przy ustalaniu dochodów osób i rodzin ubiegających się o dodatki mieszkaniowe o świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla uczniów, które nie będą miały wpływu na obliczanie wysokości dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Ewę Tomaszewską.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt ustawy stanowił przedłożenie poselskie. Nowelizacja ustawy zalicza do okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa pracowników do górniczej emerytury okresy czasowego ich oddelegowania do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy

Opinie na temat ustawy zaprezentowali poseł sprawozdawca Rajmund Moric i przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Swoje uwagi zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej opowiedziała się za przyjęciem ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcę komisji wyznaczono senatora Zbigniewa Trybułę.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z informacją ministra pracy i polityki społecznej o zmianach w zakresie zasiłku z tytułu urodzenia dziecka oraz ustawie o zaliczce alimentacyjnej w związku z zamiarem przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego, z informacją o rozszerzeniu pomocy dla kobiet w ciąży w kontekście uchwały komisji z 13 września br. w sprawie pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży oraz z informacją w sprawie prac nad ustawą o pracownikach socjalnych. Informację przedstawiła wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w tym roku na becikowe wypłacane z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie ponad 630 mln zł.

Obecnie wypłacane są trzy rodzaje becikowego: dwa razy po tysiąc złotych można otrzymać z budżetu państwa, a niezależnie od tego zapomogę związaną z urodzeniem dziecka mogą wypłacać gminy z własnych środków. Tysiąc złotych wypłacany jest jednorazowo po urodzeniu dziecka rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym - 583 zł. Według ministerstwa, od stycznia do czerwca wypłacono ponad 107 tys. takich dodatków, na kwotę około 105 mln zł. Resort szacuje, że w br. łącznie wypłaci ponad 251 tys. takich świadczeń na kwotę ponad 251 mln zł.

Becikowe, także w wysokości tysiąca zł, otrzymują, niezależnie od dochodu, wszystkie kobiety, które urodziły dziecko. Jak poinformowała wiceminister pracy i polityki społecznej J. Kluzik-Rostkowska, od stycznia do czerwca wypłacono ponad 190 tys. takich jednorazowych zapomóg na kwotę około 191 mln zł. Ministerstwo przewiduje, że w br. wypłaci około 386 tys. takich becikowych, co wyniesie 386 mln zł.

Niezależnie od tego gminy mają możliwość uchwalania becikowego wypłacanego z własnych środków. Według ministerstwa, w okresie od stycznia do czerwca wypłacono około 1,2 tys. takich zapomóg na sumę ponad 1 mln zł. Przeciętna wysokość świadczenia wyniosła około 898 zł. Ministerstwo szacuje, że w 2006 roku wypłaconych będzie około 2,5 tys. samorządowych świadczeń na kwotę ponad 2 mln zł.

Senatorowie wysłuchali także informacji na temat ustawy o zaliczce alimentacyjnej. Jak poinformowała wiceminister J. Kluzik-Rostkowska, rząd opowiada się za takimi zmianami ustawowymi, które wprowadzą skuteczne narzędzia egzekwowania zobowiązań alimentacyjnych dłużników. Nie oznacza to powrotu do Funduszu Alimentacyjnego w kształcie, w jakim istniał do maja 2004 r., kiedy weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci.