6 listopada 2006 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Przyjęcie nowelizacji, będącej projektem rządowym, rekomendowała senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Pozytywną opinię o noweli sejmowej przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Ustawa uchyla zdanie drugie art. 130 § 2 Kodeksu pracy formułujące zasadę pomniejszenia wymiaru czasu pracy jedynie o 8 godzin, jeśli w jednym tygodniu kalendarzowym występują dwa święta i żadne z nich nie przypada w niedzielę. Ponadto podnosi do rangi ustawowej - dotychczas uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. - przepisy dotyczące ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w wypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u pracodawcy jedynie przez część miesiąca.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Zbigniewa Trybułę.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Stanowisko rządu w sprawie ustawy, uchwalonej na podstawie projektu rządowego oraz 4 projektów poselskich, przedstawiła wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska. Swoje uwagi zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

Rozpatrywana ustawa nowelizuje przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. W szczególności podnosi wymiar urlopu o dwa tygodnie. Urlop macierzyński zgodnie z nowelizacją wynosi: 18 tygodni przy pierwszym porodzie, 20 tygodni przy każdym następnym porodzie, 28 tygodni w wypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. Nowelizacja usuwa ponadto wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu obliczania okresu, na który udzielany jest urlop macierzyński.

W kolejnych głosowaniach komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 5 poprawek do rozpatrzonej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Antoniego Szymańskiego.

Komisja zaproponowała m.in., aby urlop na warunkach macierzyńskiego przysługiwał rodzinom zastępczym, gdy wezmą na wychowanie dziecko do 7. roku życia. Sejm zdecydował, że taki urlop przysługiwałby rodzinom adopcyjnym, w rodzinach zastępczych zaś tylko w wypadku, gdy przyjmą dziecko nie starsze niż jeden rok.

W opinii senatora A. Szymańskiego, nierówne traktowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych jest niekonstytucyjne.

Wiceminister pracy J. Kluzik-Rostkowska przekonywała, że zastępczym rodzinom prawo urlopu macierzyńskiego powinien przysługiwać wyłącznie w wypadku, gdy wezmą na wychowanie dzieci nie starsze niż jeden rok. W jej ocenie, wydłużenie wieku dziecka, którego wychowanie uprawnia do urlopu macierzyńskiego, w wypadku rodzin zastępczych mogłoby prowadziłoby do nadużyć.

Wiceminister podkreśliła, że rozwiązanie zawarte w nowelizacji sejmowej było konsultowane z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, która nie wyrażała sprzeciwu.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła także poprawkę wyłączającą z uprawnienia do urlopu macierzyńskiego zastępcze zawodowe rodziny niespokrewnione z dzieckiem.

Podczas posiedzenia senatorowie zastanawiali się nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Opinię na temat inicjatywy przedstawiła dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Alina Wiśniewska.

Proponowany projekt zmierza do usunięcia rozwiązań blokujących możliwość skorzystania z zaliczki alimentacyjnej na dzieci wychowywane w związkach małżeńskich.

Obecne obowiązujące przepisy powodują, że mimo posiadania tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, oraz spełnienia kryterium dochodowego, na dzieci z rodzin pełnych nie może być przyznana zaliczka alimentacyjna. W opinii komisji, oznacza to dyskryminację tych dzieci i ich nierówne traktowanie w porównaniu z dziećmi wychowywanymi przez samotnych rodziców. Tego rodzaju nierówne traktowanie jest sprzeczne z konstytucją, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu dotyczącym ustawy o świadczeniach rodzinnych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 maja 2005 r.).

Jak stwierdzano, obecne rozwiązania prawne, poprzez dyskryminowanie dzieci wychowywanych przez małżeństwa, skłaniają do niezawierania małżeństw oraz ich rozwiązywania przez rozwód lub separację, co jest bardzo niekorzystne dla dzieci i szkodliwie społecznie. Stanowi to naruszenie konstytucyjnych norm poszanowania rodziny, małżeństwa i praw dziecka.

Ustalono, ze komisja będzie kontynuować prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się też z informacją ministra sprawiedliwości o pracach nad rządowym projektem zmian ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie mediacji w sprawach o rozwód i separację. Informację przedstawiła sekretarz stanu w tym resorcie Beata Kempa, której towarzyszyła wicedyrektor Departamentu Sądów Powszechnych Grażyna Kołodziejska.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacją Ministra Budownictwa w sprawie propozycji rozwiązania problemu mieszkań zakładowych, które zostały przekazane dawnym właścicielom, bądź sprzedane w procesie prywatyzacji.

Informacje przekazali przedstawiciele resortu budownictwa: wiceminister Piotr Styczeń, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej Zdzisław Żydak oraz dyrektor i wicedyrektor Departamentu Rynku Nieruchomości Grzegorz Majcherczyk i Małgorzata Kutyła.

Diariusz Senatu nr 26