21 listopada 2006 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie seminaryjne Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Było to kolejne - zorganizowane we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie, Międzynarodową Organizacją Pracy oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji - seminarium poświęcone wyrównywaniu szans i wspieraniu aktywności osób niepełnosprawnych. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 7 listopada br., omawiano doświadczenia polskie. Obecnie swoimi doświadczeniami podzielili się Brytyjczycy.

Otwierając seminarium, wicemarszałek Maciej Płażyński podkreślił, że komisje senackie podjęły trudne, ale ambitne i ważne wyzwanie uczestnictwa w opracowaniu nowego spójnego systemu wyrównywania szans i rozwijania aktywności osób niepełnosprawnych. Ideą nowego prawa powinna być zmiana mentalności społeczeństwa, postrzegania praw obywatelskich, podniesienie standardów praw ludzi i jakości naszej demokracji.

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Charles Crawford zwrócił uwagę, że wszyscy ludzie z wiekiem tracą w pewnym stopniu sprawność, dlatego omawiany problem w pewnym stopniu dotyczy każdego. Prawo dla niepełnosprawnych dotyczy całego społeczeństwa.

Minister ds. osób niepełnosprawnych w rządzie Wielkiej Brytanii Anne McGuire przedstawiła brytyjskie doświadczenia w przygotowaniu legislacji w dziedzinie praw osób niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, że mimo "olbrzymiego postępu w prawodawstwie brytyjskim niepełnosprawni w Wielkiej Brytanii nadal mają mniejsze szanse podjęcia pracy i rozwoju w niektórych zawodach, m.in. z powodu trudności w zdobywaniu wykształcenia".

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk omówił sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce oraz projektowane przez rząd zmiany prawne. Minister podkreślił, że sytuacja tych osób jest trudna. 2 mln niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostaje poza rynkiem pracy. Zdaniem ministra M. Mielniczuka, niezbędne jest uchwalenie nowej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Konieczne jest nowe prawo, ale już nie na zasadzie nowelizowania starego, lecz stworzenia nowej ustawy, której podmiotem będzie człowiek niepełnosprawny, a nie instytucje świadczące usługi wobec niego. "Obecnie obowiązująca ustawa była wielokrotnie nowelizowana, co w końcu spowodowało, że jest ona skomplikowana i nieczytelna" - powiedział M. Mielniczuk podczas seminarium.

Jak dodał, nowa ustawa powinna m.in. w większym stopniu określić zasady współpracy państwa z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz niepełnosprawnych, a także określić zadania osób będących "osobistymi asystentami niepełnosprawnych" oraz w większym stopniu ułatwić niepełnosprawnym podjęcie aktywności zawodowej.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Antoni Szymański w imieniu obu komisji senackich zadeklarował gotowość współpracy z rządem przy tworzeniu nowego spójnego prawa wyrównującego szanse osób niepełnosprawnych.

Bert Massie, przewodniczący Komisji ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission) w Wielkiej Brytanii wyraził opinię, że bez dobrego prawa osoby niepełnosprawne będą narażone na dyskryminację.

Poseł Sławomir Piechota zwrócił uwagę na zachodzącą w Europie ewolucję prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych - coraz częściej zamiast o opiece socjalnej czy ochronie prawnej mówi się o potrzebie egzekwowania prawa obywatelskiego.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotra Pawłowskiego, nadszedł czas, by powstał dokument, który byłby dla środowisk osób niepełnosprawnych drogowskazem ich funkcjonowania.

Cykl konferencji eksperckich w ramach inicjatywy "Dobre prawo = równe szanse" zamknie konferencja, która odbędzie się 1 grudnia br. Przedstawione wówczas rekomendacje będą służyć do wprowadzenia nowych regulacji prawnych w Polsce.

Diariusz Senatu nr 27