30 listopada 2006 r.

W pierwszym punkcie porządku swego posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Ustawę przedstawił senatorom przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej poseł sprawozdawca Rajmund Moric.

W tej części posiedzenia komisji uczestniczyła Joanna Kluzik-Rostkowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Po dyskusji komisja stosunkiem głosów 5 : 1 postanowiła przyjąć ustawę bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wyznaczono senator Ewę Tomaszewską.

Następnie komisja przystąpiła do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Stronę rządową na posiedzeniu komisji reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń. W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Tomasz Lis z Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komisja rozpatrzyła ustawę i zaakceptowała poprawki przedstawione przez biuro legislacyjne. Poprawki te poparł także przedstawiciel rządu. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym wyznaczono senatora Zbigniewa Trybułę.

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozważyła podjęcie inicjatywy legislacyjnej - zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projektodawcą nowelizacji jest senator Antoni Szymański, a jej celem - wzmocnienie materialnego wsparcia dla ubogich rodzin wielodzietnych oraz wprowadzenie nowego świadczenia do ustawy z tytułu ciąży i połogu.

W tej części posiedzenia komisji brała udział J. Kluzik-Rostkowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, oraz Alina Wiśniewska - dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w tym resorcie.

W uzasadnieniu inicjatywy zaznaczono, że jest ona realizacją wskazania art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi:

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

Rodziny wielodzietne mające troje i więcej dzieci na wychowaniu są w porównaniu w rodzinami z mniejszą liczbą dzieci w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej, na co wskazują badania gospodarstw domowych. Powoduje to trudności w zaspokajania potrzeb materialnych, edukacyjnych, zdrowotnych dzieci, utrudnia także ich dostęp do dóbr kultury. Poprawie tej sytuacji ma służyć podwyższenie dodatku z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 złotych.

Nowelizacja wprowadza także nowe świadczenie dla ubogich kobiet w ciąży i połogu. W wypadku spełniania przez nie kryterium ustawy o świadczeniach rodzinnych uprawniające do wsparcia uzyskiwałyby od trzeciego miesiąca ciąży do trzeciego miesiąca po urodzeniu dziecka świadczenie w wysokości 100 złotych miesięcznie. Świadczenie to jest powiązane z obowiązkiem kobiety ciężarnej do pozostawiania pod opieką lekarza.

Wprowadzenie tego świadczenia wynika z przekonania, że konieczne jest wsparcie kobiety ciężarnej żyjącej w trudnych warunkach materialnych w okresie ciąży i połogu, mając na uwadze ochronę zdrowia jej i dziecka, konieczność lepszego odżywiania, zakupu odzieży uwzględniającej fakt ciąży czy zalecanych lekarstw. Do udzielania takiego wsparcia zobowiązuje ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 2 pkt 2). Koszty nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych pokryje budżet państwa.

Zmiana w zakresie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 złotych będzie dotyczyć około 800 tys. dzieci. Spowoduje to wzrost wydatków budżetu państwa na dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej o około 192 mln zł rocznie, tj. łącznie z kosztami obsługi - o około 198 mln zł.

Wprowadzenie wsparcia dla ubogich kobiet w ciąży będzie dotyczyło w 2007 r. około 348 tys. kobiet. Oznacza to, że wydatki na ten cel w skali roku wyniosą około 226 mln zł (łącznie z kosztami obsługi - ok. 233 mln zł).

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała przedstawiony projekt nowelizacji i postanowiła podjąć inicjatywę w tej sprawie.

Diariusz Senatu nr 27