12 grudnia 2006 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

W imieniu rządu opinię o nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektów poselskiego i rządowego, przedstawił wiceminister pracy i polityki społecznej Bogdan Socha, któremu towarzyszyła wicedyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka. Uwagi do ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa przesuwa o cztery lata terminy opracowania i realizacji programu naprawczego dla domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, które nie osiągają obowiązujących standardów. Zgodnie z obowiązującą ustawą miało to nastąpić do końca bieżącego roku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oblicza, że około 15% placówek nie uzyskało w tym czasie odpowiednich standardów. Wobec tego powstał problem, czy 31 grudnia br. te placówki powinny przestać funkcjonować, czy też należy dać im szansę na osiągnięcie tych standardów w nieco dłuższym okresie. Rząd uznał, że należy ten okres wydłużyć po to, by 15% rozmaitych placówek mogło uzyskać niezbędne, wyższe niż obecnie standardy.

W dyskusji rozważano m.in. kwestię obowiązujących obecnie jednakowych opłat za opiekę w rozmaitych placówkach. Uznano, że zarówno ustawa, jak i nowelizacja nie nadają się do zróżnicowania opłat w zależności od standardu i oferty poszczególnych placówek. Zaproponowano, by komisja zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przygotowanie rozporządzenia różnicującego ze względu na spełniane standardy opłaty za pobyt w placówkach pomocy społecznej.

W dyskusji wskazywano również na rolę wojewodów w mobilizowaniu kierownictwa placówek do dostosowywania standardów. Przedstawiciele resortu pracy poinformowali również o pomocy kierowanej ze strony rządu do placówek, które się korzystnie zmieniają.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Antoniego Szymańskiego.