12 grudnia 2006 r.

Na wspólnym posiedzeniu zebrały się Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Na temat przyjętej przez Sejm ustawy wypowiadali się wiceminister pracy i polityki społecznej Romuald Poliński oraz wiceminister gospodarki Tomasz Wilczak. Wysłuchano także opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Znowelizowana przez Sejm ustawa dotyczy byłych pracowników zlikwidowanych kopalń w zagłębiu wałbrzyskim. Nowelizacja przyznaje emerytury osobom, które udowodnią, że przepracowały pod ziemią co najmniej 5 lat i przez co najmniej 10 lat były na rencie z powodu nabytej choroby zawodowej, m.in. pylicy płuc. Obecnie emerytura przysługuje osobie, która przez 10 lat pracowała pod ziemią, a łączny czas pracy i pobierania renty wynosi 20 lat.

Chodzi o górników, którzy otrzymali renty na początku lat 90., po likwidacji wałbrzyskich kopalń, zamienione następnie na renty okresowe. Później prawo do rent zostało im cofnięte. Obecnie pracodawcy, którzy mogliby zatrudniać te osoby, boją się, że tacy pracownicy - jako renciści - będą mniej wydajni.

Nowelizacja była projektem poselskim, któremu przeciwny był rząd. Zdaniem rządu, właśnie dla byłych pracowników zlikwidowanych kopalni Dolnośląskiego Zagłębia Węgla Kamiennego już dwukrotnie liberalizowano zasady przechodzenia na emeryturę górniczą. Jak uzasadniał rząd, dalsze przyznawanie preferencyjnych uprawnień emerytalnych może spowodować niezadowolenie innych grup społecznych, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wiceminister R. Poliński mówił, że z grupy około 50 osób, które znalazły się bez środków do życia, w połowie wypadków udało się już uzyskać świadczenia. W pozostałych wypadkach rozwiązaniem problemów zajmują się ośrodki pomocy społecznej i urzędy pracy. Wiceminister zwrócił uwagę, że wszystkie zainteresowane osoby mogą indywidualnie zwracać się do prezesa Rady Ministrów o przyznanie renty specjalnej.

W dyskusji zgłoszono dwa wnioski: o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz o jej odrzucenie. W głosowaniu poparcie Komisji Gospodarki Narodowej uzyskał wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Na jego sprawozdawcę wybrano senatora Jarosława Laseckiego. Wniosek o przyjęcie ustawy poprawek zgłoszono jako wniosek mniejszości, którego sprawozdawcą będzie senator Marek Waszkowiak.