15 grudnia 2006 r.

Na wspólnym posiedzeniu zebrały się Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Senatorowie rozpatrywali ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Przyjęcie ustawy uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego rekomendował senatorom wiceminister budownictwa Piotr Styczeń. Opinię przedstawiło także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa zakłada pomoc państwa polegającą na bezzwrotnym dofinansowaniu gmin lub powiatów w budowie i remontach noclegowni czy mieszkań socjalnych dla bezdomnych. Według ustawy w ciągu ośmiu lat powinno powstać około 100 tys. lokali socjalnych lub mieszkań chronionych oraz 20 tys. nowych miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych.

Źródłem finansowego wsparcia ma być Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Uchwalona przez Sejm ustawa bazuje na ustawie z kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów bezdomnych.

W dyskusji senator Mieczysław Augustyn zgłosił poprawkę dotyczącą procentowego zwiększenia środków na wsparcie przewidzianych w ustawie przedsięwzięć. Wniosek o przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek przedstawił senator Stanisław Kogut.

W głosowaniu połączone komisje poparły wniosek senatora S. Koguta i postanowiły zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ustalono, że stanowisko komisji w tej sprawie przedstawi podczas posiedzenia plenarnego Izby senator Jerzy Szmit. Poprawka senatora M. Augustyna została zgłoszona jako wniosek mniejszości.