20 grudnia 2006 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Opinię na temat nowelizacji, uchwalonej na podstawie trzech projektów poselskich, przedstawił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Mirosław Mielniczuk. Swoje uwagi przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Przedmiotem nowelizacji jest zmiana terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie jej przepisów dotyczących podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do czasu ustalenia prawa do emerytury. Osoby te w obecnym stanie prawnym nie podlegają temu obowiązkowi, gdyż ustawa z 12 maja 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesunęła jego wejście w życie z 1 czerwca 2006 r. na 1 stycznia 2007 r. Nowelizacja przyjęta przez Sejm 14 grudnia 2006 r. przesuwa po raz kolejny wejście w życie tego obowiązku, tym samym renciści prowadzący działalność gospodarczą nie mają, do 1 lipca 2007 r, obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych. Jak stwierdziło senackie biuro legislacyjne, oznacza to w praktyce mniejsze koszty prowadzonej działalności dla tej grupy, co jest społecznie oczekiwane, szczególnie zważywszy na termin uchwalenia nowelizacji. Natomiast z punktu widzenia systemowego utrzymuje się nierówność rencistów prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do analogicznej grupy rencistów z tytułu niezdolności do pracy, świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.

W dyskusji senatorowie zwracali uwagę, że rozpatrywana nowelizacja wchodzi pod obrady Senatu bardzo późno. Interesowano się także, co stanie się po 1 lipca 2007 r. Z informacji przekazanej przez przedstawiciela rządu wynika, że w Sejmie została złożona odpowiednia nowelizacja, której rozwiązania zmierzają do tego, by składka była płacona w większości z budżetu państwa, a w mniejszym zakresie przez osoby podejmujące taką działalność.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zaproponować przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Antoniego Szymańskiego.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Opinię na temat ustawy, która była projektem poselskim, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej Romuald Poliński. Wysłuchano także uwag senackiego biura legislacyjnego.

Rozpatrywana nowelizacja skreśla, mający wejść w życie 1 stycznia 2007 r., art. 29 nowelizowanej ustawy, wprowadzający zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące podziału kompetencji między samorządem województwa a wojewodą w zakresie niektórych zadań pomocy społecznej. Ustawa skreśla ponadto, mający wejść w życie także 1 stycznia 2007 r., art. 31 nowelizowanej ustawy, wprowadzający zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące podziału kompetencji między samorządem województwa a wojewodą w zakresie wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senator Ewa Tomaszewską.