3 stycznia 2007 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła skierowaną przez marszałka Senatu 22 grudnia 2006 r. ustawę budżetową na rok 2007 w zakresie dotyczącym działania komisji. Zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu komisja przekazała opinię w tej sprawie Komisji Gospodarki Narodowej.

Jak ustalono, opinię komisji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi senator Antoni Szymański.

W przyjętej opinii napisano:

"Komisja rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2007 w następującym zakresie:

1) cz. 44 - Zabezpieczenie społeczne,

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10

2) cz. 31 - Praca,

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,

c) zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10

3) przychody i wydatki państwowych funduszy celowych z zał. nr 5:

a) plan finansowy Funduszu Pracy

b) plan finansowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4) cz. 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:

a) 852 - pomoc społeczna:

b) 853 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

5) cz. 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji 32, 35, 37, 45 i 48

6) cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

7) przychody i wydatki państwowych funduszy celowych z zał. nr 5:

8) cz. 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

9) przychody i wydatki państwowych funduszy celowych z zał. nr 5:

10) przychody i wydatki państwowych funduszy celowych z zał. nr 5:

11) cz. 12 - Państwowa Inspekcja Pracy

a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

b) zakłady budżetowe z zał. nr 4,

c) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11

12) cz. 14 - Rzecznik Praw Dziecka

a) wydatki z zał. nr 2,

b) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z zał. nr 11

13) Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej z zał. nr 7

14) Wykaz programów wieloletnich w 2007 r. z zał. nr 12

15) Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej z zał. nr 14

16) Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania NPR 2004 - 2006 z zał. nr 15

Komisja po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 grudnia 2006 r. ustawą budżetową na rok 2007 oraz po dyskusji pozytywnie opiniuje ustawę w zakresie działania komisji i wnosi o przyjęcie jej bez poprawek".