22 stycznia 2007 r.

Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywali na swym posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy, którą rozpatrywano w trybie pilnym, w imieniu rządu rekomendował komisji wiceminister pracy i polityki społecznej Romuald Poliński. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Dzięki nowelizacji osoby urodzone po 1948 roku, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), tracąc prawo do wcześniejszej emerytury, będą mogły z niego zrezygnować i skorzystać z takiego świadczenia. Umożliwia ona uzyskanie wcześniejszej emerytury osobom, które przystąpiły w 1999 roku do OFE (tzw. II filaru), nie wiedząc, że nastąpi zmiana przepisów i będą one mogły jeszcze w 2007 roku skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Warunkiem uzyskania świadczenia będzie złożenie wniosku przez osobę uprawnioną o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do budżetu państwa.

Regulacja dotyczy przede wszystkim kobiet urodzonych w 1952 r. z odpowiednio długim stażem pracy, nauczycieli, którzy do końca 2007 r. wypracują staż wymagany w tym zawodzie, a także górników.

Według oceny resortu pracy i polityki społecznej, chodzi o około 28 tys. osób.

Celem nowej regulacji było także wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających zwrot do ZUS nienależnych przekazanych składek do OFE. Chodzi także o wydłużenie z 2003 roku do końca 2009 roku obowiązywania ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu nieprzekazanych składek do OFE (są to zaległe, niewypłacone członkom OFE składki z lat 1999-2002; Skarb Państwa spłaca je w postaci obligacji).

W dyskusji senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwracali uwagę, że ta ustawa jest "protezą" w związku z brakiem systemowego rozwiązania problemu emerytur pomostowych. Uznano jednak, że w obecnej sytuacji prawnej jedyną możliwość, by ustawa z 2005 r. weszła w życie, daje przyjęcie proponowanych przez rząd zmian.

W głosowaniu, na wniosek senatora Antoniego Szymańskiego, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o przyjęciu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Władysław Sidorowicza.

Podczas posiedzenia zapoznano się także z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o pracownikach socjalnych. Informację przedstawił wiceminister pracy i polityki społecznej Bogdan Socha. Wysłuchano także opinii Barbary Kucharskiej z Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych oraz przewodniczącej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszuli Michalskiej, które opowiedziały się m.in. za jak najszybszym uchwaleniem ustawy o pracownikach socjalnych.

Po raz pierwszy komisja wysłuchała informacji na ten temat 11 października 2006 r., a także zapoznała się z opinią reprezentantów środowiska pracowników socjalnych. 18 października 2006 r. komisja podjęła uchwałę w sprawie prac nad projektem ustawy o pracownikach socjalnych. Mając na uwadze rosnące znaczenie tego zawodu oraz konieczność podniesienia jego rangi i dbania o wysoką jakość pracy pracowników socjalnych, opowiedziała się za jak najpilniejszym przyjęciem przez rząd ustawy o pracownikach socjalnych i skierowaniem go jeszcze w tym roku do prac parlamentarnych.

W uchwale stwierdzono, że ustawa o pracownikach socjalnych winna zawierać uregulowania dotyczące praw i obowiązków pracowników socjalnych, kwalifikacji uprawniających do wykonywania tego zawodu, zasad awansu, a także zasad wprowadzenia kodeksu etycznego tej grupy zawodowej. Zdaniem senatorów, wzmocnieniu roli pracownika socjalnego będzie sprzyjać powołanie samorządu zawodowego jako reprezentanta tej grupy zawodowej, dbającego również o wysokie standardy jego wykonywania.

Jednocześnie komisja zwróciła uwagę na potrzebę rozwiązania problemu zatrudniania pracowników socjalnych do wykonywania zadań niezwiązanych z pracą socjalną (np. prace administracyjne związane z wypłatą świadczeń rodzinnych) i uznała, że w żadnym wypadku nie powinno to mieć miejsca, oraz opowiedziała się za respektowaniem standardów liczby pracowników w stosunku do liczby mieszkańców.

Przedstawiciele rządu zadeklarowali wówczas, że projekt ustawy o pracownikach socjalnych trafi do parlamentu w listopadzie 2006 r.

Podczas posiedzenia wiceminister pracy i polityki społecznej B. Socha przedstawił i omówił założenia projektu przygotowanego przez resort pracy. Jak poinformował, prace nad ustawą zostały już zakończone i projekt skierowano do konsultacji międzyresortowych. Przewiduje się, że pod koniec lutego br. trafi on do parlamentu. Wiceminister podkreślił, że projekt, przygotowany we współpracy ze środowiskiem pracowników socjalnych, kładzie nacisk na samorządowy, a nie korporacyjny charakter zrzeszania się pracowników socjalnych.

Diariusz Senatu RP nr 31.