24 stycznia 2007 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej przystąpiono do pierwszego czytania zgłoszonego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił i uzasadnił senator Antoni Szymański.

Celem proponowanej nowelizacji jest wzmocnienie materialnego wsparcia dla ubogich rodzin wielodzietnych oraz wprowadzenie do ustawy nowego świadczenia z tytułu ciąży i połogu. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, inicjatywa ta jest realizacją wskazania art. 71 konstytucji.

W opinii wnioskodawców, rodziny wielodzietne, mające troje i więcej dzieci na wychowaniu, są w porównaniu w rodzinami z mniejszą liczbą dzieci w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej, na co wskazują badania gospodarstw domowych. Powoduje to trudności w zaspokajaniu potrzeb materialnych, edukacyjnych i zdrowotnych dzieci, utrudnia także dostęp do dóbr kultury. Poprawie tej sytuacji ma służyć podwyższenie dodatku z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 złotych.

Nowelizacja wprowadza także nowe świadczenie dla ubogich kobiet w ciąży i połogu. W wypadku spełniania przez nie kryterium ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uprawniające do wsparcia, uzyskiwałyby od trzeciego miesiąca ciąży do trzeciego miesiąca po urodzeniu dziecka świadczenie w wysokości 100 złotych miesięcznie. Świadczenie to jest powiązane z obowiązkiem kobiety ciężarnej do pozostawania pod opieką lekarza.

Wprowadzenie tego świadczenia wynika z przekonania, że konieczne jest wsparcie kobiety ciężarnej, żyjącej w trudnych warunkach materialnych, w okresie ciąży i połogu, mając na uwadze ochronę zdrowia jej i dziecka, konieczność lepszego odżywiania, zakupu odzieży uwzględniającej fakt ciąży czy zalecanych lekarstw. Do udzielania takiego wsparcia zobowiązuje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Koszty nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych pokryje budżet państwa. Zmiana w zakresie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 złotych dotyczy około 800 tys. dzieci. Powoduje to zatem wzrost wydatków budżetu państwa na dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej o około 192 mln zł rocznie, tj. łącznie z kosztami obsługi - o około 198 mln zł.

Wprowadzenie wsparcia dla ubogich kobiet w ciąży będzie dotyczyło w 2007 r. około 348 tys. kobiet. Oznacza to, że wydatki na ten cel w skali roku wyniosą około 226 mln zł (łącznie z kosztami obsługi - około 233 mln zł).

W dyskusji zgłaszano wątpliwości dotyczące finansowania obowiązków nakładanych przez projekt na przedstawicieli służby zdrowia.

W związku z podnoszonymi podczas posiedzenia wątpliwościami komisje postanowiły zwrócić się do Komisji Zdrowia oraz do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyrażenie do 6 lutego br. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz poprawkach zgłoszonych to tego projektu, w zakresie, w jakim nakłada obowiązki na przedstawicieli służby zdrowia.

Ustalono, że połączone komisje będą kontynuować pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych na posiedzeniu 20 lutego br.

Diariusz Senatu RP nr 31.