25 stycznia 2007 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia przyjęto uchwałę w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego:

"Komisja Zdrowia oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, mając na uwadze znaczenie, jakie dla funkcjonowania osób i  społeczeństwa ma zdrowie psychiczne, a także przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierówności i  dyskryminacji osób dotkniętych chorobami psychicznymi, zwraca się do rządu o nadanie najwyższej rangi pracom nad projektem ustawy o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dzięki wysiłkom pracowników ochrony zdrowia oraz państwa podstawowe wskaźniki zdrowotne poprawiają się systematycznie od 1990 roku. Te pozytywne tendencje nie dotyczą niestety ochrony zdrowia psychicznego.

Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych obowiązujące w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego, realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie uwzględniają specyficznych potrzeb sektora opieki nad osobami psychicznie chorymi. Widoczny jest regres w stosowaniu nowoczesnych form opieki i leczenia środowiskowego tych osób i ich rodzin.

Na tle narastającego, o ponad 10% rocznie, zapotrzebowania na świadczenia ambulatoryjne oraz zwiększającej się liczby chorych hospitalizowanych coraz ostrzej uwidacznia się potrzeba takiej gruntownej zmiany strategii sektorowej, która umożliwi poprawę sytuacji chorych psychicznie i ich rodzin oraz podjęcie na ich rzecz działań zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej.

Ustawa o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego powinna stworzyć podstawy do działań wielosektorowych, obejmujących promocję i profilaktykę zdrowia psychicznego oraz leczenie. Władze państwowe i samorządowe powinny zostać zobowiązane do budowania nowoczesnego, sprawnego systemu opieki nad osobami zagrożonymi chorobą psychiczną i chorymi psychicznie oraz wsparcia ich rodzin".

Diariusz Senatu RP nr 31.