20 lutego 2007 r.

Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie nowelizacji sejmowej uchwalonej na podstawie projektu rządowego rekomendował senatorom wiceminister pracy i polityki społecznej Romuald Poliński. Wysłuchano także opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Podczas dyskusji wiceminister stwierdził, że środki zarezerwowane w tym roku na waloryzację rent i emerytur, czyli 1,7 mld zł, nie wystarczyłyby na waloryzację rent i emerytur o wskaźnik inflacji powiększony o 20% wskaźnika wzrostu płac, co proponował resort pracy. Zgodnie z nowelizacją jednorazową zapomogę otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 1,2 tys. zł.

W opinii senackiego biura legislacyjnego, wątpliwości budzi zapis o wejściu ustawy w życie z dniem ogłoszenia, ponieważ tak głęboka zmiana zawarta w nowelizacji ma wejść w życie z dniem ogłoszenia bez vacatio legis.

Senator Mieczysław Augustyn zwrócił uwagę, że tak ważny projekt jest procedowany w trybie pilnym, więc praktycznie nie ma możliwości zgłaszania wątpliwości i poprawek.

Mimo uwag przedstawianych w dyskusji w głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowała o zaakceptowaniu nowelizacji bez poprawek - ze względu na potrzebę jak najszybszego jej uchwalenia, aby zapomogi mogły trafić do emerytów w kwietniu.

Zgodnie z nowelizacją zapomogę w maksymalnej wysokości 420 zł otrzymają osoby, których renta bądź emerytura nie przekracza 600 zł. W wypadku świadczeń w wysokości 600-800 zł zapomoga wyniosłaby 310 zł; w wypadku rent i emerytur w wysokości 800-1 tys. zł - byłoby to 180 zł. Pozostałe osoby, których dochód nie przekracza 1,2 tys., otrzymają 140 zł. Dodatek ten miałby być wypłacony w kwietniu.

Przyjęcie nowelizacji ustawy o zapomodze oznacza, że w roku 2007 nie będzie waloryzacji rent i emerytur.

Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw.