11 kwietnia 2007 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej poparła jednogłośnie ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalono, że w imieniu komisji przyjęcie nowelizacji sejmowej zaproponuje Izbie senator Mieczysław Augustyn.

Podczas posiedzenia ustawę uchwaloną przez Sejm z przedłożenia rządowego rekomendowała senatorom wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska. Wyjaśnień udzielał także kierownik Urzędu ds. Kombatantów i osób represjonowanych Janusz Krupski. Pozytywną opinię o ustawie przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja m.in. likwiduje Państwowy Fundusz Kombatantów oraz wprowadza obowiązek opiniowania wniosku o pomoc pieniężną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą pomoc pieniężna dla kombatantów, wydatki na upamiętnienie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski będą finansowane z budżetu państwa, podobnie jak działania zlecane organizacjom pozarządowym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej, składane do urzędu, mają być opiniowane przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Opinia ta powinna zawierać informacje m.in. o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez ośrodek pomocy społecznej.

Wydatki na modernizację domów pomocy społecznej i zakładów leczniczych oraz ośrodków wczasowo-rehabilitacyjnych dla kombatantów będą finansowane przez powiaty, a nie bezpośrednio z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prowadzenie i rozwój domów pomocy społecznej należy do zadań własnych powiatu.

Jak poinformowała wiceminister pracy i polityki społecznej J. Kluzik-Rostkowska, w roku ubiegłym urząd wypłacił około 15 tys. jednorazowych świadczeń dla kombatantów; były to świadczenia średnio w wysokości 500 zł. Zapowiedziała także przygotowanie w maju br. kompleksowej ustawy regulującej zagadnienia pomocy pieniężnej dla kombatantów.

W dyskusji ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wywołała żadnych kontrowersji i po wysłuchaniu wyjaśnień, w głosowaniu, uzyskała poparcie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.