24 kwietnia 2007 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.

Na temat zapisów zawartych w nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, wypowiadała się dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Alina Wiśniewska. Przebieg prac sejmowych omówiła posłanka Anna Pakuła-Sacharczuk, głos zabrała także rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska. Pozytywną opinię o ustawie przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja reguluje kwestie związane z przyznawaniem świadczeń rodzinnych. Nowela przewiduje m.in., że w wypadku gdy niepełnoletnie dziecko, na które pobierane są świadczenia rodzinne, urodzi dziecko, rodzina nie traci prawa do tych świadczeń. Nowela daje też możliwość uzyskiwania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w sytuacji, gdy sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców, np. gdy drugi z rodziców jest niepełnosprawny.

W ustawie doprecyzowano kwestię dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek będzie przysługiwał raz w okresie zasiłkowym, a termin na złożenie wniosku o jego wypłatę zostanie ograniczony do 3 miesięcy.

Nowela rozszerza także zakres osób uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Do zapomogi oprócz rodziców i opiekuna prawnego będzie uprawniony także opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba rzeczywiście się nim opiekująca. Pod warunkiem że wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Zaproponowano także wydłużenie okresu składania wniosku o jednorazową zapomogę z 3 do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka dla opiekunów prawnych i faktycznych dziecka. Powyższe rozwiązania umożliwią osobom przysposabiającym dziecko ubieganie się o świadczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedłużają się procedury adopcyjne.

Nowelizacja rozszerza definicję szkoły wyższej o kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, co pozwoli na przyznanie osobom uczącym się w tych instytucjach świadczeń rodzinnych.

Nowela mówi też, że do świadczeń rodzinnych mają prawo nie tylko cudzoziemcy z krajów UE, ale też ci obcokrajowcy, z którymi wiążą Polskę umowy o zabezpieczeniu społecznym, np. obywatele Szwajcarii.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 4 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Dotyczyły one m.in. umieszczenia w słowniczku ustawy definicji ojca nieznanego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Antoniego Szymańskiego.