19 czerwca 2007 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy uchwalonej przez Sejm rekomendowała senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska, ponadto obecny był wiceminister pracy i polityki społecznej Romuald Poliński. Przebieg prac sejmowych omówiła posłanka Aleksandra Natalii-Świat.

W głosowaniu, na wniosek senator Ewy Tomaszewskiej, komisja opowiedziała się za odrzuceniem w całości ustawy, zakładającej obniżkę składki rentowej. W opinii senator, przyjęcie noweli oznacza demontaż systemu rentowego, a obniżka składki rentowej generuje bardzo wysokie koszty przy niewielkich zyskach. Według senator, Ministerstwo Finansów, które przygotowało ustawę, nie uwzględniło jej negatywnych skutków dla systemu ubezpieczeń społecznych.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wybrano senator E. Tomaszewską.