19 czerwca 2007 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej kontynuowano pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej.

Wnioskodawców reprezentował senator Mieczysław Augustyn, który zgłosił propozycje wprowadzenia zmian do przedstawionego projektu.

Podczas posiedzenia przegłosowano wniosek senatora Stanisława Karczewskiego o odrzucenie przedstawionego projektu. Wobec wyników głosowania senator Janina Fetlińska zaproponowała odroczenie prac nad projektem do czasu przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Wniosek w tej sprawie uzyskał poparcie połączonych komisji.