5 lipca 2007 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie przedmiotowym komisji.

Stanowisko rządu przedstawiali: Marek Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Daniel Pawłowiec - sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało poprawkę polegającą na uwzględnieniu zmiany stanu prawnego związanego z wejściem w życie ustawy z 16 lutego br. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w opinii przyjętej dla Komisji Spraw Unii Europejskiej zaproponowała wprowadzenie tej niezbędnej zmiany: w art. 30 w pkt 2, w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834)" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 i Nr 99, poz. 660)".

Ustalono, że opinię komisji na posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej przedstawi senator Władysław Sidorowicz.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Nowelizację sejmową, uchwaloną na podstawie projektu poselskiego, omówił i uzasadnił poseł sprawozdawca Rajmund Moric - sprawozdawca sejmowy. W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej głos zabrała Anna Prekurat - zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentowała Halina Wolińska - wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Wprowadzenie poprawek do ustawy zaproponowało senackie biuro legislacyjne.

Rozpatrywana nowela wprowadza uprawnienie do zasiłku pogrzebowego, w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, jeżeli nie przysługuje on z innego tytułu. Zasiłek ten przysługuje osobom pokrywającym koszty pogrzebu i będzie wypłacany na zasadach zawartych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, celem proponowanych przepisów jest zapewnienie swoistego zabezpieczenia pogrzebowego na zasadach identycznych jak dla osób objętych systemem ubezpieczenia społecznego. Zmiana ma charakter systemowy, gdyż zasiłek pogrzebowy dla pokrywającego koszty pogrzebu zmarłej osoby, uprawnionej do renty socjalnej, będzie przysługiwał na analogicznych zasadach jak innym grupom.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednomyślnie poparła wniosek senator Ewy Tomaszewskiej o wprowadzenie poprawek zawartych w opinii senackiego biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej wybrano senator E. Tomaszewską.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie przedstawili propozycje spraw, którymi komisja zajmie się w najbliższym czasie oraz po wakacyjnej przerwie parlamentarnej, która przypada w sierpniu br.