24 lipca 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Stanowisko rządu w sprawie ustawy, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka. Ponadto senatorowie zapoznali się także z opiniami organizacji pracodawców oraz handlu. Swoje uwagi zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Ustawa sejmowa wprowadza zakaz pracy w placówkach handlowych w 12 dniach świąt w ciągu roku, wymienionych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, nie zakazując pracy w pozostałe niedziele.

W głosowaniu komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 2 poprawek. Pierwsza z nich w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości odnosi się do świąt przypadających w niedzielę: w wypadku święta państwowego lub kościelnego przypadającego w niedzielę pracownikom mają przysługiwać wszystkie prawa dotyczące świąt, co oznacza, że handel w placówkach wielkopowierzchniowych w tym dniu, mimo że jest niedziela, będzie zakazany. Ograniczenia te mają nie dotyczyć niektórych instytucji (szpitale, elektrownie, transport publiczny), które z ważnych przyczyn społecznych muszą działać i w niedzielę, i w święta. Poprawka druga wydłuża vacatio legis z trzydziestu dni do trzech miesięcy ze względu na czas potrzebny na dostosowanie.

Ustalono, że sprawozdawcą komisji na posiedzeniu plenarnym Izby będzie senator Ewa Tomaszewska.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przystąpiła do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

W imieniu rządu nowelizację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej H. Olendzka. W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych. Uwagi szczegółowe zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

Ustawa, będąca rządowym projektem, umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę nauczycielom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. po spełnieniu warunku stażu pracy, bez konieczności rozwiązania stosunku pracy do 31 grudnia br.

W głosowaniu komisja wniosła poprawkę zmierzającą do skreślenia art. 2, w którym zawarto przepis przejściowy zobowiązujący pracodawców do zatrudnienia na dotychczasowych stanowiskach nauczycieli, którzy spełniając warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę, rozwiązali stosunki pracy w okresie od 1 stycznia br. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia jej wejścia w życie wyrażą wolę powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko. Senatorowie uznali ten przepis za budzący wątpliwości co do skutków wynikających z jego stosowania, a także kontrowersyjny i potencjalnie wprowadzający chaos do organizacji pracy szkół po zakończonym w oświacie w maju okresie zmian kadrowych. Ustalono, że proponowaną zmianę zarekomenduje Izbie senator Zbigniew Trybuła.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

W imieniu rządu stanowisko przedstawiła wiceminister pracy i polityki społecznej H. Olendzka. Zapoznano się też z opinią senackiego biura legislacyjnego.

Celem ustawy nowelizującej jest usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.

W przyjętym stanowisku Komisja Rodziny i Polityki Społecznej poparła 9 poprawek. Senatorowie opowiedzieli się m.in. za utrzymaniem po 1 stycznia 2008 r. dotychczasowej zasady przekazywania samorządom powiatowym środków z Funduszu Pracy, a także za przywróceniem innej zasady, zgodnie z którą starosta może kierować bezrobotnego do odbycia stażu u każdego pracodawcy, a nie tylko u rolnika.

Ponadto komisja postulowała zwiększenie wysokości stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu z 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę do 175% zasiłku dla bezrobotnych.

Większość pozostałych poprawek miła charakter porządkujący i uściślający. Sprawozdawcą stanowiska komisji na posiedzeniu Izby został senator Antoni Szymański.