3 września 2007 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizację sejmową, uchwaloną na podstawie projektu rządowego, omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski. Swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja określa m.in. sposoby zatrudniania telepracowników, ich prawa i obowiązki pracodawcy.

Ustawa zakłada, że osoba ubiegająca się o pracę będzie mogła wybrać nową formę zatrudnienia, czyli telepracę. Możliwa też będzie zmiana sposobu i miejsca wykonywania pracy (na telepracę), także w trakcie zatrudnienia.

Pracodawca będzie miał obowiązek dostarczenia takiemu pracownikowi niezbędnego sprzętu, pokrycia kosztów jego instalacji, serwisu i konserwacji; będzie także musiał zapewnić pomoc techniczną, niezbędne szkolenia i ubezpieczenie.

Ustawa zawiera ponadto m.in. zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu niewyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie telepracy, obowiązek równego traktowania telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Mieczysława Augustyna.