3 września 2007 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przyjęcie projektu, wypracowanego przez obie komisje i będącego realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rekomendował w imieniu wnioskodawców senator Antoni Szymański. Pozytywną opinię resortu pracy i polityki społecznej o projekcie przedstawił wiceminister Kazimierz Kuberski, także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca br. (wywołuje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 18 kwietnia br.) i kierując się brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, w projekcie zaproponowano, aby wykonanie wyroku polegało na uchyleniu art. 8 ust. 2a. Wprowadzał on ograniczenie w postaci zakazu finansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych "pozakrajowych" form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.

Zmiana zaproponowana w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ma również na celu wyłączenie tego ograniczenia.

Proponowana nowelizacja eliminuje kategorię podmiotów, którą ustawodawca wyodrębnił w sposób wadliwy. Przyjął mianowicie, że relewantnym kryterium, decydującym o prawie uzyskania dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest miejsce spędzania urlopu.

Komisje - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - postanowiły wnieść o przyjęcie go bez poprawek oraz o przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Na sprawozdawcę podczas drugiego czytania projektu wyznaczono senatora A. Szymańskiego.