Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (870) z 87. posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 25 lipca 2007 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Antoni Szymański)

Przewodniczący Antoni Szymański:

Otwieram posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Oprócz poprawek, które komisja przyjęła na poprzednim posiedzeniu, jest poprawka pana senatora Bieli zgłoszona na posiedzeniu plenarnym. Poprawka zmierza do tego, żeby obowiązywał generalny zakaz pracy w niedzielę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Jest tu uwaga, że poprawka została wycofana. Pan senator Biela, który zgłosił tę poprawkę, już po zamknięciu tego punktu, po rozmowie między innymi ze mną wycofał ją na piśmie. Biuro Legislacyjne twierdzi, że w tej sytuacji nie musimy nad tym głosować - ale to będzie w protokole - i że komisja powinna być tylko poinformowana o tej decyzji, co niniejszym uczyniłem. Mamy świadomość tego, że jutro ktoś z senatorów tę poprawkę przejmie. Taka sytuacja może się zdarzyć podczas głosowania.

Komisja wie o tym. Sprawozdawcą komisji w sprawie kodeksu pracy jest pani Ewa Tomaszewska i może być o to pytana, ale jest w tym zorientowana.

Czy są jakieś pytania w tej sprawie?

Jeśli nie ma pytań, to na tym bym zamknął nasze posiedzenie.

Nad tą sprawą nie głosujemy, tylko odbędzie się posiedzenie komisji, która ma być w tym zorientowana.

Bardzo proszę, pani Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:

W zasadzie moje pytanie jest skierowane bardziej do legislatora, ale nie ma nikogo z Biura Legislacyjnego.

My zawsze w trakcie takich posiedzeń przed obradami, na których są głosowania, głosujemy jeszcze raz nad wszystkimi poprawkami nie tylko w kolejności, ale również nad tymi, które były przyjęte na posiedzeniu komisji poprzednio, przed debatą plenarną. Stąd moje pytanie: czy powinniśmy to zrobić teraz, czy też nie?

(Głos z sali: Jeżeli poprawka jest wycofana, to nad nią nie głosujemy.)

Tak, oczywiście. Tutaj nie mam wątpliwości, mam je tylko co do dwóch następnych poprawek. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Antoni Szymański:

Komisja poparła zatem poprawkę drugą w zestawieniu wniosków.

Sprawozdawcą komisji będzie pani senator Ewa Tomaszewska.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie21 minut 20)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów