Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (878) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (89.)

oraz Komisji Ustawodawczej (126.)

w dniu 3 września 2007 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk nr 501).

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Aleksander Bentkowski)

Zastępca Przewodniczącego Aleksander Bentkowski:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Witam pana przewodniczącego, witam panie senator i panów senatorów.

Przedmiotem naszego posiedzenia będzie inicjatyw Senatu zmierzająca do usunięcia pewnej usterki, którą dostrzegł Trybunał w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Proszę bardzo pana przewodniczącego Szymańskiego o przedstawienie jej założeń. Dziękuję.

Senator Antoni Szymański:

Panie i Panowie Senatorowie! Zaproszeni Goście! Panie Ministrze wraz z zespołem!

Nowelizacja jest krótka. 28 marca bieżącego roku Trybunał zdecydował o tym, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, określająca uprawnienia do korzystania z niego tylko w kraju, daje pewne ograniczenie, które jest niekonstytucyjne. Trybunał, powołując się na zasadę równości, stwierdza w tym orzeczeniu, że pracownicy, którzy mają zamiar skorzystać z różnych świadczeń, a przebywają w czasie urlopowym poza terenem kraju, powinni mieć z tego tytułu podobne uprawnienia jak osoby korzystające z tych uprawnień na terenie Polski.

W związku z tym Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała stosowne zmiany, które państwo otrzymali. Zacytuję tylko z uzasadnienia, że Trybunał stwierdził, iż w art. 2 pkt 1 oraz w art. 8 ust. 2a ustawy prawodawca wprowadził dodatkowe - oprócz dotychczasowych sytuacji: życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu - kryterium korzystania z ulgowych usług i świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym kryterium jest miejsce korzystania z funduszu, a jest nim obszar naszego kraju, Polska.

Wprowadzenie tego kryterium prowadzi do takiej sytuacji, że osoby, które byłyby uprawnione do korzystania z dopłat z funduszu do wypoczynku urlopowego ze względu na swoją sytuację życiową, rodzinną, materialną nie będą mogły korzystać z tych dopłat jedynie z tego powodu, że spędzą urlop poza granicami Polski. Aby to zmienić, przygotowaliśmy przepisy, które państwo otrzymali. Zwracam się do połączonych komisji, by tę nowelizację przyjąć. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Aleksander Bentkowski:

Przepraszam bardzo, Panie Ministrze, że pana nie przywitałem, ale nie dostrzegłem pana, gdyż przeszedł pan za naszymi plecami.

Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski:

Nic nie szkodzi. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej się dzisiaj spotykałem, tak że mam już przetarte szlaki.

Nie będę tego przedłużał, bo sprawa jest oczywista. Rząd uznaje za zasadne wprowadzenie tych przepisów i popiera projekt nowelizacji ustawy.

Zastępca Przewodniczącego Aleksander Bentkowski:

Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Zastępca Przewodniczącego Aleksander Bentkowski:

Przyjmujemy tę kandydaturę bez zastrzeżeń.

Dziękuję bardzo i gratuluję.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 36)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów