Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (906) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (93.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (139.)

w dniu 14 września 2007 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 14)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Antoni Szymański)

Przewodniczący Antoni Szymański:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Obrady komisji dotyczą wniosków do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zestaw wniosków wszyscy państwo mają przed sobą. Myślę, że wnioski są znane, w zasadzie można je ująć jako trzy kwestie: jedna to jest – bardzo proszę o zajęcie miejsc – przyjęcie ustawy w wersji sejmowej bez poprawek, druga to wersja zgłoszona przez pana senatora Trybułę, który proponuje wysokość odliczenia zależną od liczby dzieci, a trzecia to wersja komisji gospodarki, która proponuje jakby powrót do wersji rządowej ustawy.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie, czy już możemy przejść do głosowania?

Pan senator Trybuła, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Trybuła:

Ja chciałbym może krótko przedstawić logikę dotyczącą tej mojej poprawki.

Ta poprawka różnicuje odliczenia ze względu na to, czy ma się jedno dziecko, dwoje lub troje i więcej dzieci: 700 zł wynosiłoby odliczenie w przypadku jednego dziecka, 900 zł na każde dziecko w przypadku dwojga i 1 tysiąc 200 zł na każde dziecko w przypadku trojga i większej ich liczby. Tu jest pewna logika polityki prorodzinnej, bo miałoby to zachęcać do tego, żeby mieć więcej dzieci.

Jeżeli chodzi o budżet i obciążenie budżetu, czyli zmniejszenie wpływów, to byłoby ono mniejsze. Może nie dużo mniejsze, ale mniejsze niż w przypadku wersji proponowanej przez Sejm. Wydaje mi się, że my jako senatorowie powinniśmy do spraw związanych z budżetem i do dużych pieniędzy podchodzić dość rozsądnie, ponadto myślę, że ta moja poprawka nie ogranicza, nie zabiera tych ulg przeznaczonych na dzieci, daje je i do tego jest jakby bardziej logiczna, bo choć nie daje wszystkim po równo, to, jak mówię, zachęca do tego, żeby mieć więcej dzieci.

Oczywiście decyzja będzie należała do połączonych Wysokich Komisji. Ja zachęcam do tego, żeby tę poprawkę przyjąć. No a argumenty takie, że coś się odbiera, no, nie są, jak myślę, dobre, bo gdy się przyjrzeć tej kwocie 1 tysiąca 200 zł na każde dziecko, to wychodzi, że jest to o 55 zł więcej dla rodzin wielodzietnych niż byłoby to według wersji sejmowej. A dla tych, którzy mają mniej dzieci, będzie mniej. Jest to więc jakby element dotyczący prokreacji, bo zależy nam również na tym, żeby Polaków rodziło się coraz więcej. Tak że myślę, że to jest pewien kompromis i zachęcam do tego, żeby tę poprawkę przyjąć. Dziękuję.

Przewodniczący Antoni Szymański:

Bardzo dziękuję.

Proponuję, żeby przejść do głosowania. Czy możemy przejść do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? Proszę o podniesienie ręki. (10)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

(Głos z sali: No to może wniosek mniejszości…)

Czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został przyjęty.

Ale rozumiem… Bo tutaj trwają jeszcze konsultacje pana przewodniczącego…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pan senator zastanawia się nad tym, czy mógłby zgłosić jako wniosek mniejszości… Bo de facto podczas głosowania ostatecznego głosujemy nad wszystkimi poprawkami, tak że decyzja w tej sprawie będzie zależeć od klubów i od całego Senatu.

Zamykam posiedzenie komisji.

Proponuję, żeby sprawozdawcą był pan senator Trybuła. Dziękuję bardzo.

(Senator Zbigniew Trybuła: Dziękuję.)

Nie ma uwag ani innych propozycji.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 18)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów