Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny z 1. posiedzenia

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

w dniu 27 października 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 12)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko ten jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji? Nie widzę zgłoszeń.

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad tego posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie trzynastu senatorów, zatem aby mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej pięciu senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów.

W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Proszę bardzo... Ja przepraszam, nie znam jeszcze panów senatorów.

(Senator Dariusz Bachalski: Ja się przedstawię.)

Jeżeli można, to proszę.

Senator Dariusz Bachalski:

Jacek Bachalski. Co prawda w dokumentach będziecie państwo mieli podane "Dariusz", ale tego imienia nie używam. Jestem z Platformy Obywatelskiej.

Wysoka Komisjo, Panie Marszałku, chciałbym zaproponować naszego kolegę z Platformy, jako że wierzę, iż - dla sprawy niewymagającej chyba tłumaczenia - dobrze byłoby, gdyby przewodniczącym był przedstawiciel opozycji czy klubu niebędącego klubem większościowym w Senacie. I taką osobą mógłby być, w naszym imieniu, Mieczysław Augustyn, lat pięćdziesiąt, senator z Piły.

Dwa zdania na jego temat. Jest to znany budowniczy i dyrektor Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Pile; twórca i prezes wielu organizacji charytatywnych, mający wielki dorobek i autorytet w swoim środowisku; twórca Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej; doświadczony samorządowiec, radny miasta Piły; członek stowarzyszeń międzygminnych, przewodniczący Rady Miasta Piły - posiada on więc doświadczenie co do spraw regulaminowych, między innymi również spraw weryfikacji oświadczeń majątkowych, a to, jestem przekonany, na pewno będzie przedmiotem prac Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Chciałbym oczywiście zapytać pana senatora o zgodę: czy pan chce kandydować?

Senator Mieczysław Augustyn:

Wyrażam zgodę.

Senator Dariusz Bachalski:

I to będzie nasz kandydat.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, pan senator.

Senator Janusz Gałkowski:

Panie Marszałku! Pani Senator! Panowie Senatorowie!

Ja z kolei chciałbym zgłosić wniosek, propozycję dotyczącą naszego kandydata, pana senatora Piotra Andrzejewskiego. Jest to wybitny prawnik, adwokat z wieloletnim doświadczeniem, zarówno zawodowym, jak i w pracach parlamentarnych, bo już piątą kadencję jest on senatorem. Znam go osobiście z prac w Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wydaje mi się, że względy głównie merytoryczne, dotyczące etyki, spraw regulaminowych, wymagają, aby przewodniczącym była osoba bardzo biegła, z dużym doświadczeniem, znająca zasady regulaminowe, zasady interpretacji i stosowania prawa, stąd mój wniosek o powołanie na stanowisko przewodniczącego tej komisji pana senatora Piotra Andrzejewskiego.

Myślę, że po wyrażeniu zgody przez pana senatora Andrzejewskiego - oczywiście jeśli taką zgodę wyrazi - będzie możliwość zadawania pytań, gdyby były jakieś wątpliwości albo jeśli ktoś chciałby podjąć tę sprawę. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Wyraża pan zgodę, Panie Senatorze?

Senator Piotr Andrzejewski:

Tak, tak.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie ma innych kandydatur. Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na przewodniczącego komisji, według kolejności zgłoszeń: pan senator Bachalski...

(Senator Dariusz Bachalski: Nie, ja siebie nie zgłaszałem...)

Przepraszam.

(Senator Dariusz Bachalski: Nie, ja zgłaszałem Mieczysława Augustyna.)

Przepraszam.

(Senator Dariusz Bachalski: To Mieczysław Augustyn jest...)

Aha, według kolejności... Tak. Pan senator Mieczysław Augustyn...

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, zgłoszony jako pierwszy.)

...i pan senator Andrzejewski, według kolejności zgłoszeń.

(Rozmowy na sali)

Przystępujemy do głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo.

Senator Jerzy Szmit:

Jerzy Szmit.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pan się zgłasza?)

Tak.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan Jerzy Szmit.

Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Piotr Zientarski.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Piotr Zientarski.

Jeszcze widziałem jakieś zgłoszenie...

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja mogę się zgłosić.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

No właśnie, widziałem pana senatora Romaszewskiego. Tak?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak.)

Tak, i pan senator Romaszewski.

Proszę mi podać tę listę. Dobrze.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję, także według kolejności zgłoszeń, senatorów: pana Jerzego Szmita, pana Piotra Zientarskiego i pana Zbigniewa Romaszewskiego.

I zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia tajnego głosowania o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych senatorów - kandydatów na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Na każdej karcie do głosowania znajdują się trzy kratki dające trzy możliwości głosowania: "za", "przeciw", "wstrzymuję się".

Karta do głosowania będzie ważna, jeżeli przy nazwisku każdego z kandydatów... Przepraszam, nie, nie. Tu jest po prostu pomyłka. Przepraszam. Chyba raczej: jednego z kandydatów...

(Senator Piotr Andrzejewski: Tu jest napisane "każdego".)

(Głos z sali: Nie, nie, dobrze jest. Dobrze jest. W porządku.)

(Głos z sali: Jest dobrze, dlatego że jest: "za", "przeciw" i "wstrzymuję się".)

Dobrze. Karta do głosowania będzie ważna, jeżeli przy nazwisku każdego z kandydatów będzie postawiony jeden znak "x", przy czym w kratce "za" przy nazwisku co najwyżej jednego kandydata. To jest jasne, tylko bardzo kwieciście powiedziane.

Informuję, że karty do głosowania wypełnione nieprawidłowo zostaną uznane za głosy nieważne.

Po wypełnieniu kart pani i panowie senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania.

(Głos z sali: Tu jest urna, Panie Senatorze.)

Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Karty zostały już rozdane?

(Głos z sali: Tak jest.)

Wszyscy państwo te karty otrzymali.

Proszę w związku z tym o wrzucanie kart do urny.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy oddali głos?

(Głos z sali: Tak.)

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach komisji. Pięć minut.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego.

W głosowaniu tajnym nad wyborem spośród zgłoszonych senatorów - pana senatora Mieczysława Augustyna i pana senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego - kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano głosów 13, w tym głosów nieważnych 0.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzania głosowania tajnego senatorowie: Zbigniew Romaszewski, Piotr Zientarski i Jerzy Szmit stwierdzają, że za wyborem senatora Mieczysława Augustyna głosowało 5 osób, za wyborem senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego głosowało 8 osób.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Piotr Łukasz Andrzejewski został kandydatem na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Warszawa, 27 października 2005 r.

Podpisy senatorów: Zbigniewa Romaszewskiego, Piotra Zientarskiego i Jerzego Szmita.

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pan senator Piotr Łukasz Andrzejewski został kandydatem na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Serdecznie gratuluję panu senatorowi.

Czy pan senator, kandydat na przewodniczącego, chciałby zabrać głos?

Senator Piotr Andrzejewski:

Dwa zdania.

Bardzo państwu dziękuję, dziękuję tym, którzy głosowali na mnie, dziękuję i tym, którzy głosowali na pana mecenasa, mojego kontrkandydata. Liczę, że nasze siły i naszą wiedzę spożytkujemy dla wspólnego dobra. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zgodnie z art. 66 Regulaminu Senatu zostanie z tego posiedzenia komisji sporządzony protokół i zapis stenograficzny i będą one udostępnione w sekretariacie komisji, w pokoju nr 288. Członkowie komisji mogą zgłaszać zastrzeżenia do protokołu na najbliższym posiedzeniu komisji, po udostępnieniu tego protokołu, a o przyjęciu lub odrzuceniu zastrzeżeń zadecyduje komisja. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty. Protokół zostanie podpisany przez prowadzącego obrady.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 38)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów