Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny z 3. posiedzenia

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

w dniu 27 października 2005 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 1. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram ponownie posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przystępujemy do procedowania po drugim czytaniu projektu uchwały, zgodnie z przepisami art. 82 regulaminu.

Zgodnie z procedurą jako...

Czy ktoś z państwa chce najpierw zabrać głos? Tylko prosiłbym, żeby już nie w sprawach merytorycznych i żeby nowych wniosków w tym momencie już nie zgłaszać, bo to nie jest czytanie projektu, lecz podsumowanie po drugim czytaniu w postaci głosowania. Czy widzicie państwo konieczność poruszenia jakichś innych tematów poza głosowaniem? Nie widzę zgłoszeń.

W związku z tym przystąpimy do głosowania. Na początek głosujemy nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały w kształcie, który powstał w drugim czytaniu.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za odrzuceniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (7)

A więc 4:7.

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

A pan senator w ogóle głosował?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Tak, głosował jako siódmy.)

Jako siódmy. Przepraszam, nie zauważyłem.

Informuję, że wniosek o odrzucenie projektu uchwały został odrzucony.

Przystąpimy wobec tego do głosowania nad drugim wnioskiem - wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały przedstawionego w sprawozdaniu komisji w druku nr 3S, czyli tego, który został ukształtowany w drugim czytaniu.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego przez komisję w druku nr 3S? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Zero. Tym samym został przez komisję przyjęty wniosek o przyjęcie projektu uchwały przedstawionego w sprawozdaniu komisji w druku nr 3S. Dziękuję.

(Głos z sali: Sprawozdawca...)

Kto będzie sprawozdawcą? Czy podtrzymujecie państwo...

(Głos z sali: Ja zgłaszam pana senatora.)

Dziękuję bardzo.

Czy są inne kandydatury?

(Głosy z sali: Nie.)

Nie ma. W związku z tym mogę być sprawozdawcą. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 36)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów