Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (24) z 9. Posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 15 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich (druk nr 17).

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich (druk nr 16).

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Witam panie i panów, witam panią dyrektor.

Zgodnie z art. 14 regulaminu i innymi mamy przygotować dla Senatu projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Do tej pory wpłynęło już kilka wniosków. Wiem, że są przygotowywane następne wnioski do marszałka. Omówię te, które wpłynęły.

Pani senator Anna Kurska, nasza znakomita koleżanka, w związku z tym, że rozkręcają już swoją pracę inne komisje poza naszą, zgłosiła wniosek o przejście do Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Pan senator Robert Smoktunowicz, który kandydował na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, zgłosił chęć przejścia do Komisji Praw Człowieka i Praworządności, kiedy ona się ukonstytuowała, a senator Antoni Szymański w związku z wyborem go na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej odchodzi z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Niech mi wolno będzie wyrazić podziękowanie senatorom za pracę w tej komisji i wyrazić nadzieję, że walnie przyczynią się do wzmożonej pracy w tych komisjach, które są właśnie tworzone na łonie Senatu.

Dlatego taki jest projekt uchwały wstępnej, który wszyscy państwo macie przed sobą.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej sprawie?

Nie widzę i nie słyszę chętnych.

Czy możemy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały tej treści, którą państwo macie, a mianowicie: "Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje: 1. senator Annę Kurską z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 2. senatora Roberta Smoktunowicza z Komisji Ustawodawczej, 3. senatora Antoniego Szymańskiego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera: 1. senator Annę Kurską do Komisji Praw Człowieka i Praworządności, 2. senatora Roberta Smoktunowicza do Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"?

Czy możemy głosować? Głosujemy.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? (12)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Tym samym uchwała została podjęta.

Kto z państwa zechciałby być referentem?

Skoro nikt nie jest chętny, to będzie nim przewodniczący.

Czy jest głos przeciwny? Nie ma. Dziękuję.

Porządek został wyczerpany. Czy wpłynęły jeszcze jakieś... Czy mamy następne wnioski i czy jest konieczność spotkania się?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Nie mamy jeszcze opinii Konwentu Seniorów, bo taki wymóg jest, że komisja nasza przygotowuje...)

(Głos z sali: W tej chwili chyba trwa jego posiedzenie.)

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Mamy protokół...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest. Proszę państwa, są jeszcze następne dwa wnioski i dlatego będziemy musieli się spotkać. Może od razu umówimy się tak, żeby załatwić wszystko. Jest wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego senatora na stanowisko przewodniczącego komisji obrony w związku z rezygnacją senatora Rybki. Komisja Obrony Narodowej wybrała właśnie swego nowego kandydata na przewodniczącego w osobie Franciszka Adamczyka. Jeszcze jest wniosek o zaproponowanie przyjętego na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej kandydata na jej przewodniczącego w osobie senatora Marka Waszkowiaka.

(Głos z sali: I jest trzeci...)

I trzeci wniosek, który wpłynął, to wniosek Komisji Zdrowia, która na kandydata na przewodniczącego wybrała senatora Władysława Sidorowicza.

Ponieważ musimy czekać na opinię Konwentu Seniorów, dlatego proponuję, żebyśmy się spotkali na następnym posiedzeniu, powiedzmy, za kwadrans. Czy zdążymy? O której jest posiedzenie Senatu?

(Głos z sali: O 12.00.)

No to spotkajmy się o godzinie, tak, żebyśmy zdążyli jeszcze przygotować druki, na przykład 11.30.

(Senator Antoni Szymański: Czy można...)

Tak, bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:

Panie Przewodniczący, czy nie można warunkowo rozwiązać problemu w następujący sposób: jeżeli konwent zaakceptuje te osoby, otrzymają one również naszą akceptację, jeżeli zaś pojawią się wątpliwości - nie wiem, czy w tej chwili są wątpliwości członków komisji odnośnie do tych osób... Czy można podjąć uchwałę w sposób warunkowy już w tej chwili i nie spotykać się?

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Rozumiem, że jest wniosek pana senatora Antoniego Szymańskiego, żeby przegłosować hipotetycznie uchwałę, zakładając, że opinia będzie pozytywna.

(Głos z sali: Warunkowo.)

Warunkowo. Jeżeli zaś opinia byłaby negatywna, to spotkalibyśmy się jeszcze raz.

(Głos z sali: Ale nie o 11.30, bo my mamy posiedzenie.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Dariusz Bachalski:

Prosilibyśmy jednak o wyznaczenie ewentualnego spotkania w terminie późniejszym, bo od 11.15 mamy posiedzenie klubu i w piętnastu minutach się nie zmieścimy.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dobrze. To przegłosujemy.

Czy ktoś jest odmiennego zdania, czy przyjmiemy taki tryb procedowania? Nie słyszę głosów sprzeciwu, wobec tego przegłosujemy uchwałę hipotetyczną i warunkową. Może ona ulec zmianie, gdyby było inne zdanie Prezydium Senatu czy Konwentu Seniorów - wszystko może się zdarzyć.

W związku z tym projekt uchwały byłby następujący: Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownego punktu regulaminu...

Bardzo proszę, Pani Dyrektor, przedstawić ten tekst, bo pani będzie opracowywała odpowiedni druk.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich: "Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senatora...

(Przewodniczący Piotr Andrzejewski: Po kolei.)

...Władysława Sidorowicza na przewodniczącego Komisji Zdrowia, senatora Franciszka Adamczyka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i senatora Marka Waszkowiaka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

To oczywiście byłby projekt, który zatwierdziłby Senat.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Czy możemy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały przedstawionym przez Biuro Legislacyjne?

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem uchwały o przedstawionej treści, proszę o podniesienie ręki. (12)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Tym samym uważam, że przyjęliśmy wszystkie projekty uchwał, które trzeba było przyjąć przed dzisiejszym posiedzeniem Senatu. Gdyby się okazało - pan Piotr będzie miał trochę pracy - że nie zostały zaakceptowane te kandydatury, to wtedy zostaniecie państwo zawiadomieni osobno o posiedzeniu naszej komisji. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 12)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów