Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (25) z 10. Posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 15 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich (druk nr 18).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 25)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram dziesiąte posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie komisji jest związane z wnioskiem senatora Ryszarda Ciecierskiego, który dotychczas nie zgłosił przynależności do komisji senackich. Ponieważ dokonał tego zgłoszenia w dniu dzisiejszym, zgodnie z regulaminem obowiązani jesteśmy tę kandydaturę zaopiniować i przedstawić projekt uchwały w przedmiocie wniosku pana senatora Ryszarda Ciecierskiego.

Czy jest pan senator Ryszard Ciecierski?

(Senator Ryszard Ciecierski: Jestem.)

Wobec tego, proszę państwa, przedstawiam projekt uchwały, który, mam nadzieję, państwo senatorowie członkowie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich mają przed oczami.

Projekt brzmi następująco:

"Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senatora Ryszarda Ciecierskiego do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały?

Nie ma zgłoszeń.

Czy możemy przystąpić do głosowania?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. (10)

Dziesięć osób jest za.

Kto jest przeciw? (0)

Nikt nie jest przeciw.

Kto się wstrzymał? (0)

Nikt się nie wstrzymał.

Uchwała została podjęta.

Czy oprócz sprawy przewidzianej w porządku dziennym są jeszcze jakieś problemy, które mamy rozwiązać? Nie ma.

Dziękuję państwu bardzo.

(Głos z sali: Jeszcze trzeba wyznaczyć sprawozdawcę.)

Aha, kwestia sprawozdawcy.

Kto z państwa senatorów chce być sprawozdawcą?

(Głos z sali: Może pan przewodniczący.)

Dziękuję bardzo.

Czy są inne propozycje? Nie ma.

Wobec tego przyjmuję. Dziękuję.

Na tym zamykam posiedzenie komisji i bardzo dziękuję państwu za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 27)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów