Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (306) z 32. posiedzenia

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

w dniu 5 lipca 2006 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (druk nr 186).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 41)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

…już po otwarciu, do protokołu.

Informuję komisję, że na moje ręce wpłynęło pismo zastępcy przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w którym zawiadamia on naszą komisję, że na posiedzeniu, które odbyło się jakieś piętnaście minut temu, komisja samorządu wybrała ze swego składu jako kandydata na następcę ustępującej przewodniczącej tej komisji senatora Jerzego Szmita. Zgodnie z art. 14 regulaminu jesteśmy obowiązani zaopiniować i przedstawić tę kandydaturę Senatowi.

Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o zrelacjonowanie stanu rzeczy.

Zastępca Dyrektora Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Dziękuję bardzo.

W państwa posiadaniu jest projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Formalności zostały dopełnione, to znaczy zasięgnięta została opinia Konwentu Seniorów. Projekt ten przewiduje wybór senatora Jerzego Szmita na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.

Czy są w tej chwili jakieś przeszkody regulaminowe, jeśli chodzi o zaproponowanie przez komisję tej uchwały?

(Zastępca Dyrektora Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka: Nie ma żadnych przeszkód.)

Dziękuję bardzo.

Wobec tego może głosujmy nad tym, czy projekt tej uchwały, zgodnie ze stanowiskiem i komisji, i Konwentu Seniorów, odpowiada prawu i czy możemy bez zastrzeżeń przedstawić go Senatowi.

Kto z członków komisji jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Kto będzie referował? Może pan senator jako nowy członek komisji?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę. Senator Włodzimierz Łyczywek będzie referował. Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś problemy? Nie.

Wobec tego zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 44)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów