Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (19) z 1. Posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Krzysztof Putra)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji? Nie.

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

W skład komisji weszło, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, dwudziestu sześciu senatorów. A zatem, żeby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej ośmiu senatorów...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, dziewięciu.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z czym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Otwieram listę senatorów, którzy będą zgłaszać kandydatów.

Bardzo proszę, pan senator Zalewski.

Senator Ludwik Zalewski:

Chciałbym zgłosić kandydaturę pana senatora Bendera.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Czy pan senator Bender wyraża zgodę?

Senator Ryszard Bender:

Jeśli zostanę wybrany, to przyjmę tę funkcję.

Wicemarszałek Krzysztof Putra

Bardzo serdecznie dziękuję.

Czy są inne zgłoszenia, Szanowni Państwo? Nie ma.

Pan senator wyraził zgodę. Stwierdzam zatem, że została zgłoszona kandydatura pana senatora Ryszarda Bendera na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego.

Pan senator Ludwiczuk...

Imię?

(Głos z sali: Roman.)

...Roman, pan senator Andrzej Person i pan senator Piotr Zientarski.

Czy są inne zgłoszenia?

Jeszcze pan senator Ryszka, bardzo proszę.

A więc mamy czterech kandydatów na członków komisji skrutacyjnej.

Czy ktoś jeszcze chce się zgłosić? Nie widzę chętnych.

Jeśli nikt się już nie zgłasza, to zamykam listę zgłoszeń.

Kto jest za tym, żeby wymienieni senatorowie stanowili komisję powołaną do zliczenia głosów? Proszę o podniesienie ręki. (22)

Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Komisja została powołana jednogłośnie.

Bardzo proszę panów senatorów o przygotowanie kart do głosowania.

W związku z tym zarządzam pięciominutową przerwę.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajduje się nazwisko kandydata na przewodniczącego. Na każdej karcie znajdują się kratki dające dwie możliwości głosowania: "za" i "przeciw". Głos będzie ważny, jeżeli senator postawi na karcie do głosowania tylko jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać je do urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, podczas której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego policzą głosy i sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart. Karty już zostały rozdane, ale te sakramentalne formuły muszą być tutaj wypowiedziane.

Czy wszyscy państwo mają karty do głosowania? Kto jeszcze nie dostał karty do głosowania?

Jeśli państwo otrzymali karty do głosowania, bardzo proszę o oddawanie głosów.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie ma powodu wyczytywać, urna jest przezroczysta podobnie jak Senat. Bardzo proszę o podchodzenie do urny i wrzucanie kart do głosowania.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o oddawanie głosów. W komisji skrutacyjnej są sami sportowcy, byli i obecni, będą więc bardzo szybko liczyć.

Czy wszyscy państwo już oddali głosy?

(Głos z sali: Jeszcze pani Kurska. Podejdziemy do pani Kurskiej.)

Nie, z urną nie można chodzić.

(Senator Anna Kurska: Już idę.)

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania.

Zarządzam trzyminutową przerwę w obradach komisji.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół.

"Protokół głosowania tajnego z dnia 10.11.2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Ryszarda Bendera na kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oddano głosów 22, w tym głosów nieważnych 0. Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: Roman Ludwiczuk, Andrzej Person, Czesław Ryszka, Piotr Zientarski, stwierdzają, że za wyborem senatora Ryszarda Bendera głosowało 22 senatorów, przeciw głosowało 0 senatorów.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Ryszard Bender został kandydatem na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Warszawa, dnia 10.11.2005 r."

Gratuluję panu senatorowi. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Panie Marszałku, pan pozwoli, że podziękuję wszystkim państwu...)

Dobrze, ale proszę usiąść, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Dobrze, wedle rozkazu.

Pragnę podziękować wszystkim państwu oraz panu, Panie Marszałku, i chcę zapewnić, że będę się starał, żeby nie doszło do blamażu, żeby państwo mogli być radzi z tego przewodniczenia, jeśli dokona się za dwie godziny akceptacja na plenum Senatu. Już teraz proszę państwa o wsparcie, o współdziałanie, o suflerowanie, bo jak ktoś kiedyś mówił, Solski dlatego był bardzo dobrym aktorem, że miał bardzo dobrego suflera. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Panie Senatorze, to była prośba, żeby pan usiadł, a nie rozkaz.

Bardzo serdecznie gratuluję panu senatorowi.

Pan senator już zabrał głos. Teraz pragnę zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora Ryszarda Bendera na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu.

Pan senator Zalewski?

Senator Ludwik Zalewski:

Tak.

(Wicemarszałek Krzysztof Putra: Proszę podać imię, bo ja w tym ferworze...)

Ludwik Zalewski.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Pan senator Ludwik Zalewski nie będzie suflerem, Panie Senatorze, tylko będzie...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, będzie zgłaszającym.

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Dziękuję serdecznie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 48)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów