Zapis stenograficzny (15) z 1. Posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 55)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Krzysztof Putra)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo serdecznie witam panie senator i panów senatorów na pierwszym posiedzeniu.

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu, pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt, to jest wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Jeśli nikt nie wyrazi sprzeciwu, to uznam, że państwo zaakceptowali ten porządek. Nie słyszę sprzeciwu.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jednak pan chce zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Bardzo proszę.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marszałku, myślę, że warto byłoby w świetle naszych prac wewnętrznych i pewnych ustaleń nie wybierać jeszcze kandydata na przewodniczącego, a uczynić to na następnym spotkaniu.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo dziękuję.

Jest to wniosek formalny. Jestem winien paniom i panom senatorom informację. Otóż mamy pewne perturbacje. To jest początek pracy i jest pewien problem. Jeśli państwo wyraziliby zgodę - to oczywiście zależy tylko od państwa - to wniosek o przesunięcie terminu wyboru kandydata trzeba poddać pod głosowanie. W Komisji Gospodarki takie rozwiązanie zostało przyjęte i wybór kandydata na przewodniczącego został przełożony. Jeśli więc byłaby zgoda pań i panów senatorów, to oczywiście jest to proceduralnie możliwe i dopuszczalne.

Bardzo proszę, pan senator.

Senator Jarosław Gowin:

Chcę zapytać o powody tej propozycji, o naturę problemów, jakie wynikły.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Na pytanie o naturę problemów odpowiem wprost. Otóż jest pewien problem, których komisji przewodniczących będzie obsadzała na przykład Platforma Obywatelska, których Prawo i Sprawiedliwość, a których Liga Polskich Rodzin. To są takie zwykłe, naturalne perturbacje. Akurat jestem tutaj jako prowadzący obrady. Nie mam prawa zabierania głosu w imieniu członków komisji, gdyż nie jestem członkiem tej komisji. Mogę więc tylko i wyłącznie prowadzić to posiedzenie. Jeśliby zechciał pan senator wnioskodawca... Przepraszam, zapomniałem nazwiska. Pan senator Witczak. Proszę o uzasadnienie tego wniosku, gdyż rozumiem, że to było pytanie do pana senatora, który jest wnioskodawcą.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marszałku, w zasadzie mógłbym powtórzyć to, co pan powiedział. Istotą harmonijnej pracy organów wewnętrznych Senatu na pewno jest pewien parytet i pozostaje kwestia ustaleń pomiędzy poszczególnymi klubami. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli ten kandydat zostanie wyłoniony nieco później, a będzie się cieszył, być może, stuprocentowym poparciem. Warto byłoby dla takiego rozwiązania i dla ogólnego konsensusu trochę się wstrzymać, posługując się choćby przykładem Komisji Gospodarki. Tam bowiem został zastosowany podobny wariant. Dziękuję.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Czy są inne głosy w tej sprawie?

(Senator Sławomir Sadowski: Ja mam.)

Bardzo proszę, pan senator Sadowski.

Senator Sławomir Sadowski:

Dziękuję bardzo.

Mam wniosek przeciwny. Nie przeciągajmy tego w nieskończoność. Proponuję wniosek przeciwny i proszę o głosowanie.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Są dwa wnioski.

Głosujemy nad wnioskiem pierwszym, zgłoszonym przez pana senatora Witczaka, gdyż jak rozumiem, to był...

Bardzo proszę, jeszcze pan senator.

Senator Marek Ziółkowski:

Marek Ziółkowski.

Ja w kwestii formalnej. Chcę się dowiedzieć, o jakiego typu opóźnienie tutaj chodzi. Czy chodzi o pół godziny?

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Jestem po rozmowie z panem marszałkiem Borusewiczem. Są bowiem pewne perturbacje. Tutaj tempo nie jest najważniejsze. Ważniejsza jest jakość naszych rozstrzygnięć. Komisja Gospodarki przełożyła swoje decyzje na czas jeszcze nieustalony. Nie wiem, czy to nastąpi we wtorek. Na razie jest rozpatrywana opcja, żeby Senat zebrał się ponownie we wtorek w przyszłym tygodniu.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tylko tyle mogę powiedzieć w tej sprawie.

(Senator Marek Ziółkowski: Przepraszam, czy mogę jeszcze kontynuować pytanie?)

Proszę.

Senator Marek Ziółkowski:

Czy jest możliwe, żeby na przykład to przeciągnięcie w czasie było, powiedzmy, do godziny szesnastej? Nie do wtorku, tylko żeby to się dzisiaj rozstrzygnęło. Czy godzina, sądzi pan marszałek...

(Głos z sali: Siedemnasta.)

No nie, o godzinie 17, to już - chcę przypomnieć - mamy posiedzenie Senatu. Przesuńmy w takim razie na godzinę 16. Czy to jest możliwe? Czy pan marszałek sądzi, że to jest możliwe?

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Panie Senatorze, sytuacja wygląda następująco. Jest perturbacja i jest wstępna zgoda pana marszałka Borusewicza, żeby wybrać tych przewodniczących komisji, gdzie nie budzi to żadnych wątpliwości. Pozostałych natomiast wybrać we wtorek w przyszłym tygodniu. Taka jest na razie wstępna decyzja, gdyż to jeszcze nie jest rozstrzygnięte. O przesunięciu terminu obrad decyduje przecież izba.

(Senator Elżbieta Rafalska: Czy mogę w takim razie zgłosić wniosek o pięć minut przerwy przed poddaniem wniosków formalnych pod głosowanie?)

Oczywiście. Zarządzam...

(Senator Elżbieta Rafalska: Pięć minut przerwy.)

...pięciominutową przerwę.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marszałku, byłem wnioskodawcą wniosku najdalej idącego, żeby zaprzestać procedowania. Jednak w świetle pewnych motywacji, o których mówił pan marszałek, pewnych uzgodnień, tak, aby kluby były najlepiej reprezentowane i aby komisje mogły działać efektywnie, poczyniliśmy pewne nowe - myślę, że interesujące - sugestie, w związku z którymi wycofuję swój wniosek.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego.

Bardzo proszę, pan senator Karczewski.

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Chciałbym zgłosić kandydaturę pani Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo dziękuję.

Czy są inne zgłoszenia?

Nie ma innych zgłoszeń.

Czy pani senator Rafalska wyraża zgodę?

Senator Elżbieta Rafalska:

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo dziękuję.

Czy są inne kandydatury?

Nie widzę innych zgłoszeń.

Zamykam listę zgłoszeń.

Pani senator Rafalska chce zabrać głos?

(Senator Elżbieta Rafalska: Może dobrze by było, żebym powiedziała na temat swojego doświadczenia samorządowego...)

Pani Senator, mamy już duże opóźnienie. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Chyba, że ktoś z senatorów zechce zadać pytanie, do czego ma prawo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeśli państwo sobie życzycie tego, aby pani senator zabrała głos, to może jednak poproszę, żeby pani senator powiedziała kilka słów o sobie.

Bardzo proszę.

Senator Elżbieta Rafalska:

Proszę państwa, krótko, pracowałam przez trzy kadencje w samorządzie terytorialnym w Radzie Miasta Gorzowa. Byłam wiceprzewodniczącą rady w układzie eseldowskiej władzy, niepodzielnie sprawowanej od czterech kadencji. Pracowałam w administracji publicznej w trudnym okresie wdrażania reform w 1998 r. i 1999 r. Byłam dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych; zwolniona przez wojewodę z SLD. Przewodniczyłam klubowi Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej kadencji. Byłam wspólnym kandydatem PiS i Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Gorzowa. W ostatnim roku wspólnie przeprowadziliśmy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Gorzowa, aresztowanego tymczasowo. To była znana sprawa. Mam doświadczenie samorządowe, tak jak mówiłam, trzech pełnych kadencji i aktywnego samorządowania.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo serdecznie.

Czy państwo może mają pytania? Jeśli nie ma pytań, stwierdzam, że została zgłoszona jedna kandydatura - pani senator Rafalskiej.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Bardzo bym prosił pana senatora Sadowskiego, pana senatora Witczaka i pana senatora... Może pan, Panie Senatorze...

(Senator Andrzej Owczarek: Owczarek.)

Pan senator Owczarek.

Czy są może inne zgłoszenia?

Jeśli nie ma innych zgłoszeń, proszę o podniesienie ręki, kto jest za tym, żeby był taki skład komisji skrutacyjnej? (8)

Bardzo dziękuję.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Trzech senatorów wstrzymało się od głosu.

Komisja skrutacyjna została wybrana.

Bardzo serdecznie dziękuję.

Zarządzam trzyminutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Zapraszam panie senator i panów senatorów na salę.

Bardzo serdecznie proszę... Nie wiem, czy wszyscy są obecni. Przeczytam osoby, które są w składzie komisji. Pan Alexandrowicz, pan Chróścikowski, pan...

(Głos z sali: Nie ma Chróścikowskiego.)

Bardzo bym prosił o poszukanie pana senatora.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze. Może przystąpimy do głosowania bez pana Chróścikowskiego. Pan Gowin, pan Jaroch, pan Karczewski, pan Kubiak, pan Owczarek, pani Rafalska, pan Sadowski, pan Witczak, pan Ziółkowski, pan Żelichowski.

Bardzo proszę członków komisji skrutacyjnej o przystąpienie do pracy.

Senator Sławomir Sadowski:

Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna w składzie: Mariusz Sebastian Witczak - dobrze mówię, tak? - pan Andrzej Owczarek i Sławomir Sadowski, za chwilę rozda karty do głosowania w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Została zgłoszona jedna kandydatura pani senator Elżbiety Rafalskiej. Proszę na karcie do głosowania postawić znak "x" - za bądź przeciw. Dziękuję bardzo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Jeszcze raz przypominam, że karta do głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator na karcie postawi tylko jeden znak "x" lub odda kartkę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden krzyżyk, zostanie uznana za głos nieważny.

Jest tutaj bardzo elegancka przezroczysta urna. Prawie tak przezroczysta jak cały Senat.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Może pan senator, chociaż nie jest to objęte porządkiem obrad.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przypomniał pan nam bądź co bądź kawałek historii, która była.

(Głos z sali: 1947 r.)

Tak, tak.

Proszę bardzo o sprawne zliczenie głosów i przygotowanie protokołu.

Możemy to potraktować jako przerwę, chociaż bardzo bym prosił państwa, żeby nie opuszczać sali. Formularz jest, tylko trzeba go wypełnić i podpisać.

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Sadowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania.

Głosowało 11 senatorów i 11 senatorów jest za panią Elżbietą Rafalską. (Oklaski)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Proszę o przygotowanie stosownego protokołu. Protokół będzie podstawą... Przepraszam, wynik został już ogłoszony.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pani senator Elżbieta Rafalska została kandydatem na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Bardzo serdecznie pani senator gratuluję.

Czy pani senator - kandydat na przewodniczącego komisji - chciałaby zabrać głos?

Proszę bardzo.

Senator Elżbieta Rafalska:

Ale tylko bardzo krótko. Oczywiście, bardzo dziękuję za to zaufanie i za zgodny wybór. Zrobię wszystko, żeby państwo, właściwie sami panowie, byli zadowoleni z mojego prowadzenia komisji. Myślę, że będziemy tu przyjmować dobre ustawy.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Bardzo serdecznie pani senator dziękuję.

Pragnę zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pani senator Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącego...

Jest już w porządku? Pragnę więc zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pani Elżbiety Rafalskiej na przewodniczącą komisji na posiedzeniu Senatu?

(Senator Stanisław Karczewski: Jeśli można, to Panie Marszałku, ja zgłoszę...)

Pan senator Karczewski. Nie pamiętam imienia.

(Senator Stanisław Karczewski: Stanisław.)

Pan senator Stanisław Karczewski.

(Senator Stanisław Karczewski: Tak.)

Bardzo dziękuję.

Czy ktoś z państw chciałby jeszcze zabrać głos?

Nie widzę zgłoszeń.

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dziękuję serdecznie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 23)


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów