Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (59) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (4.),

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (6.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej (3.)

w dniu 21 grudnia 2005 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 53)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Elżbieta Rafalska)

Przewodnicząca Elżbieta Rafalska:

Otwieram wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Punktem porządku obrad jest przyjęcie bądź odrzucenie poprawek dotyczących ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Czy są uwagi? Nie wiem, czy ten zaproponowany porządek budzi jakieś zastrzeżenia. Czy przyjmujemy go? Przyjmujemy.

W takim razie sprawa kworum. Każda z komisji ma wymagane kworum, a więc mamy uprawnienia do tego, żeby poddać pod głosowanie wnioski zgłoszone podczas debaty czy też przyjęte wcześniej.

Panie i Panowie Senatorowie, zgłoszone zostały cztery poprawki. Procedura... Proponuję omawianie każdej poprawki i głosowanie nad tą poprawką.

Poprawka pierwsza została zgłoszona przez Komisję Gospodarki Narodowej. Proponuje się w niej, może to jeszcze przypomnę, skreślenie w art. 3 zapisu "świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności", co w sposób istotny ograniczy zakres przedmiotowy tej ustawy. Czyli z jednego z tych świadczeń byśmy zrezygnowali.

Czy wymagane jest jeszcze przedstawienie lub uzasadnienie, jakaś dyskusja, czy też przystępujemy do głosowania?

(Głosy z sali: Głosujemy, głosujemy.)

Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki: w art. 3 w pkcie 1 w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy "świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności"? Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto z państwa jest przeciwny? (17)

Kto z państwa wstrzymał się od głosu? (1)

Stwierdzam, że poprawka głosami połączonych komisji została odrzucona.

Przystępujemy do głosowania nad drugą poprawką: w art. 6 w ust. 1 po wyrazach "art. 5 ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 2". Podczas posiedzenia wyjaśniałam, że po prostu ominięto uprawnienie, które osobom samotnym dawałoby możliwość skorzystania z podniesionego kryterium dochodowego w przypadku przyjęcia przez radę gminy w drodze uchwały podwyższonego kryterium. Czyli właściwie jest to porządkująca, konieczna poprawka, którą strona rządowa akceptowała.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki dotyczącej art. 6 w brzmieniu takim, jakie zapisano? Proszę o podniesienie ręki. (22)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad kolejną poprawką, do art. 14 ust. 2. Propozycja w poprawce jest taka, aby ten ust. 2 brzmiał następująco: "Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 10% przewidywanych kosztów realizacji Programu. W uzasadnionych przypadkach gmina może być całkowicie zwolniona z udziału środków własnych w realizacji Programu". Była to poprawka zgłoszona przez Komisję Gospodarki Narodowej. Rozumiem, że nie ma dyskusji. Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

Nie ma głosów za.

Kto z państwa jest przeciwny przyjęciu tej poprawki? (19)

Kto wstrzymał się od głosu? (5)

Dziękuję.

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Przystępujemy do głosowania nad ostatnią poprawką. Według niej art. 19 otrzymuje brzmienie: "Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2005 r.". Była to poprawka zgłoszona przez wszystkie trzy komisje opiniujące ustawę, a więc Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki wcześniej już przegłosowanej? Proszę o podniesienie ręki. (24)

Kto jest przeciwny poprawce? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Proszę o wyznaczenie sprawozdawcy.

(Głos z sali: Proponuję panią przewodniczącą Elżbietę Rafalską.)

Dziękuję za to wyróżnienie.

Czy jest kontrpropozycja? Nie ma. Bez entuzjazmu, ale propozycję przyjmuję. Dziękuję.

Zamykam wspólne posiedzenie trzech komisji: komisji samorządu, komisji gospodarki oraz komisji rodziny. Dziękuję za uwagę.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 59)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów