Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (8) z 001. Posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składa kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji? Nie.

Wobec braku zastrzeżeń stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art.62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie jedenastu senatorów, zatem aby mogła podejmować uchwałę musi być obecnych co najmniej czterech senatorów.

Stwierdzam, że w dzisiejszym posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo.

Senator Urszula Gacek:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

W imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej chciałabym zgłosić kandydaturę pana senatora Edmunda Wittbrodta na funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Pan senator Wittbrodt jest doświadczonym parlamentarzystą - był senatorem czwartej i piątej kadencji. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej. W 1974 r. uzyskał stopień doktora, a w 1991 r. otrzymał tytuł profesora. Odbył staż naukowy w Wielkiej Brytanii i wykładał gościnnie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwecji, Danii, Francji i Szwajcarii.

Od 1972 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej. Od lipca 2000 r. do października 2001 r. był ministrem edukacji narodowej. W Senacie czwartej kadencji przewodniczył Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył także polskiej delegacji parlamentarnej na Konferencji Parlamentarnej Państw Morza Bałtyckiego. W Senacie piątej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej i członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był przedstawicielem Senatu w Konwencie Europejskim w latach 2002-2003, a następnie obserwatorem i członkiem Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2005.

Należy do NSZZ "Solidarność" i jest bezpartyjny. Jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie, szczególnie w sprawach europejskich, jest gwarancją, iż Komisja Spraw Unii Europejskiej będzie działała nie tylko sprawnie, ale także prężnie. Dziękuję państwu za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator Wittbrodt wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Edmund Wittbrodt:

Tak, Panie Marszałku, wyrażam zgodę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Wittbrodta na stanowisko przewodniczącego komisji...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, ale jeszcze musimy zapytać, czy są jakieś inne kandydatury.

Nie, a więc stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Wittbrodta na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, zgłasza się pan senator Berent i pani senator Budner. I jeszcze jedna osoba. O, jest. Pan senator Szymura.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję następujących senatorów: pana senatora Berenta, panią senator Budner i pana senatora Szymurę.

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach )

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajduje się nazwisko zgłoszonego kandydata na przewodniczącego komisji.

Na każdej karcie do głosowania są kratki dające dwie możliwości głosowania: za i przeciw.

Karta do głosowania będzie głosem ważnym, jeżeli senator na karcie postawi tylko jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać je do przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o rozdanie kart do głosowania. Już są rozdane.

(Głos z sali: Jednego senatora nie ma.)

Jednego nie ma. Rozumiem.

Czy wszyscy państwo mają kartę do głosowania?

(Głos z sali: Tak.)

Bardzo proszę o oddawanie głosów. Proszę bardzo.

Czy wszyscy państwo już oddali głosy?

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach komisji.

A co z tą kartą dodatkową?

(Głos z sali: Zniszczyć.)

Proszę, już niszczę.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie i Panowie Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Edmunda Wittbrodta na kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej oddano 10 głosów, w tym nie było głosów nieważnych.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzania głosowania tajnego senatorowie: Przemysław Berent, Margareta Budner, Jerzy Szymura, stwierdzają, że: za wyborem senatora Edmunda Wittbrodta głosowało 10 senatorów, przeciw nie głosował żaden senator.

W związku z wynikami głosowania stwierdzam, że senator Edmund Wittbrodt został kandydatem na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Podpisali: pani senator Margareta Budner, pan senator Przemysław Berent i pan senator Jerzy Szymura.

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pan senator Edmund Wittbrodt został kandydatem na przewodniczącego komisji.

Gratuluję panu senatorowi.

Czy pan senator chciałby zabrać głos? Tak.

Proszę.

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Marszałku, bardzo dziękuję za gratulacje.

Chciałbym też podziękować komisji za poparcie mojej kandydatury na przewodniczącego. Oczywiście, swoje doświadczenie, jeżeli tylko Senat potwierdzi ten wybór, wykorzystam w pracy naszej komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Kto z państwa przedstawi kandydaturę pana senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pani senator jest członkiem komisji, to może pani to uczyni.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie pani senator Urszula Gacek.

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie.

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 21)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów