Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (18) z 1. Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w dniu 10 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 13)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maciej Płażyński)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Panowie Senatorowie!

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Senatu.

Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego komisji.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko ten jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad tego posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

Komisja została powołana w składzie siedmiu senatorów, a zatem aby mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej trzech senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu komisji bierze udział wymagana liczba senatorów. W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo, Panowie Senatorowie.

(Głos z sali: Prosimy o przedstawianie się.)

Nie wszystkich panów senatorów znamy, w związku z tym jest prośba, aby panowie zechcieli się przedstawiać.

(Senator Stanisław Piotrowicz: W tym samym czasie odbywają się posiedzenia innych komisji, w których uczestniczą członkowie komisji, prosiłbym zatem o chwilę przerwy, żeby mogli tu przyjść.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Jarosław Chmielewski: Dzień dobry. Jarosław Chmielewski.)

Czy pan jest członkiem komisji?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Robert Smoktunowicz: Jest nas - zaraz policzę: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć - pięciu, czyli brakuje dwóch.)

Brakuje pana senatora Andrzejewskiego.

(Głos z sali: Jest ciężko chory i nie będzie mógł uczestniczyć.)

(Głos z sali: I Wojtczaka też nie będzie, bo jest chory.)

(Głos z sali: Może byśmy przeszli do rzeczy.)

Proszę bardzo, Panowie, jak rozumiem, wcześniej dokonane zostały uzgodnienia polityczne, a więc nie musimy czekać na senatora, wystarczy, że panowie powiedzą, czy zakończyły się te uzgodnienia i czy zgłaszają panowie kandydaturę, czy też potrzebna jest jeszcze chwila przerwy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Panie Senatorze, proszę włączyć mikrofon.)

Proszę bardzo.

Senator Robert Smoktunowicz:

Pan senator z PiS... To znaczy, sugerowałem rozpoczęcie, ale...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie, to nie jest senator Andrzejewski.

Rozumiem, że pan marszałek zarządził rozpoczęcie obrad, tak?

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Proszę bardzo, przystępujemy do zgłaszania kandydatur.

Senator Robert Smoktunowicz:

Może pozwolę sobie najpierw na dwie refleksje.

Otóż, nie przeczę, byłem inicjatorem i autorem propozycji utworzenia tej komisji. Uważam, że jest ona bardzo, bardzo potrzebna, na co wskazują doświadczenia wynikające z poprzedniej kadencji.

To źle, że muszę mówić o sobie, ale nie mam innego wyjścia, ponieważ kolega z mojego klubu jest ciężko chory.

Jestem oficjalnym kandydatem Klubu Parlamentarnego "Platforma Obywatelska", drugiego w kolejności klubu, na przewodniczącego tej komisji, i wierzę, że pewne zwyczaje, parytety będą zachowane. Jestem zmuszony, niestety, postąpić niezgodnie z eleganckim obyczajem, który polega na tym, iż dana osoba zgłasza inną osobę, ze względu na to, że mój kolega jest chory.

Pozwolę sobie zatem, jako inicjator powstania tej komisji, zgłosić jako kandydata na jej przewodniczącego siebie samego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Jest oczywiste, że pan senator wyraża zgodę, skoro sam zgłasza swoją kandydaturę.

Proszę bardzo, czy są inne kandydatury?

Senator Jarosław Chmielewski:

Szanowny Panie Marszałku...

(Głos z sali: Proszę się przedstawić.)

Jarosław Chmielewski, senator z Opola.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!

W imieniu Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość" chciałbym zgłosić kandydaturę senatora Janusza Gałkowskiego.

Mam pytanie: czy istnieje obowiązek przedstawiania kandydatury?

(Głos z sali: Nie ma.)

Jestem nowicjuszem w pracach Senatu i po prostu nie wiem, czy kolega Gałkowski jest już państwu znany. Jeżeli można, to przedstawię kandydaturę krótko.

Senator Janusz Gałkowski jest adwokatem, ma 43 lata, urodził się w Krakowie. Zna biegle język angielski i język rosyjski. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ma aplikację adwokacką. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, w której zatrudnia obecnie sześciu pracowników, zajmującą się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa podatkowego oraz prawa międzynarodowego. Uzyskał wpis na listę syndyków.

Wykładał na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Ukończył kursy z zakresu praw człowieka, prawa Wspólnot Europejskich oraz kurs dla likwidatorów przedsiębiorstw państwowych.

Ma na swoim koncie pierwszą sprawę wygraną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Od 10 sierpnia 2005 r. pan mecenas wpisany jest na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Należy powiedzieć o działalności pana mecenasa w samorządzie adwokackim, o działalności samorządowej - radny Sejmiku Śląskiego, wcześniej wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej, radny miasta Bielsko-Biała, przewodniczący Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa. Należy też wskazać długą listę zasług w zakresie działalności samorządu adwokackiego.

Obecnie jest senatorem RP szóstej kadencji.

W imieniu Klubu Parlamentarnego PiS zgłaszam pana mecenasa jako kandydata na przewodniczącego komisji.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie ma.

Stwierdzam, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na przewodniczącego komisji: pana senatora Roberta Smoktunowicza i pana senatora Janusza Gałkowskiego. (Oklaski)

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Pozostało trzech członków komisji, którzy nie są kandydatami na przewodniczącego komisji. Proszę, aby panie to zapisały.

(Głos z sali: Tak.)

Proszę panów, zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Za pięć minut przystąpimy do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Proszę panów senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych senatorów - kandydatów na przewodniczącego komisji.

Na karcie do głosowania przy nazwisku każdego kandydata znajduje się jedna kratka umożliwiająca głosowanie "za".

Karta do głosowania...

(Senator Robert Smoktunowicz: Pójdę przed głosowaniem po pana senatora Bentkowskiego, bo mógłby się obrazić.)

Tak, tak, niech się pojawi.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie wiem, czy instruować pod nieobecność senatora Smoktunowicza.

(Głos z sali: Czy wszyscy już są?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Trudno, może senator przyjdzie.

Na karcie do głosowania przy nazwisku każdego kandydata znajduje się jedna kratka umożliwiająca głosowanie "za".

Głos będzie ważny, jeśli senator postawi na karcie do głosowania co najwyżej jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Jeżeli na karcie do głosowania zostanie postawiony więcej niż jeden znak "x", głos zostanie uznany za nieważny.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania.

Protokół będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania.

Czy wszyscy państwo senatorowie mają karty do głosowania?

Proszę bardzo o oddawanie głosów.

Czy wszyscy oddali głos?

(Głos z sali: Tak, wszyscy oddali.)

Wszyscy państwo senatorowie już oddali głos.

Proszę bardzo senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam trzyminutową przerwę na obliczenie głosów.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Proszę panów, odczytam protokół.

W głosowaniu tajnym nad wyborem spośród zgłoszonych senatorów - pana senatora Gałkowskiego i pana senatora Smoktunowicza - kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej na pana senatora Janusza Gałkowskiego głosowało trzech senatorów, a na pana senatora Roberta Smoktunowicza głosował jeden senator.

W związku z tym stwierdzam, że senator Janusz Gałkowski został kandydatem na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Gratuluję panu senatorowi.

Mam jeszcze pytanie, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora Janusza Gałkowskiego na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu.

Pan senator?

Senator Jarosław Chmielewski:

Panie Marszałku, kandydaturę miał przedstawić senator Andrzejewski. Myślę, że nadal jest to aktualne.

(Głos z sali: Ale jest nieobecny na posiedzeniu.)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Zadałem pytanie, czy pan...

Senator Jarosław Chmielewski:

Posiedzenie jest o godzinie 17.00. Jeżeli pan senator nie będzie chciał przedstawić kandydatury, to ja mogę ją przedstawić. To nie jest żaden problem.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dobrze, zostało to ustalone.

Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Dziękuję bardzo.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 31)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów