Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (43) z 6. Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w dniu 8 grudnia 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 37)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz Gałkowski)

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Otwieram szóste posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Proponuję, aby porządek obrad posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Myślę, że wobec braku sprzeciwu nie będziemy głosować nad porządkiem obrad. W związku z tym uznaję, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie sześciu senatorów, zatem, aby mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej dwóch senatorów. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na zastępcę przewodniczącego komisji.

Skoro nie ma zgłoszeń, ja pozwolę sobie udzielić głosu i zgłosić kandydata na zastępcę przewodniczącego komisji, pana senatora Aleksandra Bentkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości, doświadczonego parlamentarzystę.

Zapytam od razu, czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze inne kandydatury, które państwo chcecie zgłosić? Skoro nie ma, dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że została zgłoszona jedna kandydatura, pana senatora Aleksandra Bentkowskiego, na zastępcę przewodniczącego komisji.

I przystępujemy do głosowania nad wyborem zastępcy przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem zastępcy przewodniczącego komisji.

Zgłosili się: pan senator Wojtczak, pan senator Chmielewski i pan senator Piotrowicz. Dziękuję bardzo.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuję więc panów senatorów: Chmielewskiego, Piotrowicza i Wojtczaka.

Myślę, że karty do głosowania są już przygotowane

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, w takim razie krótka przerwa techniczna na wpisanie kandydata na karty. Ze względu na to, że trzeba przygotować niewielką liczbę kart do głosowania, bo nasza komisja jest niezbyt liczna, sądzę, że przerwa potrwa dosłownie minutę. Dziękuję.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Proszę państwa, wznawiam obrady.

Proszę panów senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart. Widzę, że już zostały rozdane, w związku z tym podaję informację o sposobie głosowania.

Na każdej karcie znajdują się kratki, dające dwie możliwości głosowania: za i przeciw. Głos będzie ważny, jeżeli senator postawi na karcie do głosowania tylko jeden znak "x" w kratce lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie będą wrzucać je do przygotowanej urny. Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Protokół ten będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem zastępcy przewodniczącego komisji.

Proszę o rozdanie kart do głosowania.

Są rozdane.

Proszę w takim razie o oddawanie głosów.

Widzę, że wszyscy panowie senatorowie oddali karty do głosowania.

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia tajnego głosowania o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu tajnego głosowania.

Zarządzam przerwę w obradach komisji, dosłownie pięć minut. Dziękuję.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Dziękuję państwu.

Po przerwie wznawiam obrady.

Panie i Panowie Senatorowie... Panowie Senatorowie, bo są sami panowie!

Odczytuję protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego w dniu 8 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Aleksandra Bentkowskiego na zastępcę przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów 6, nie było głosów nieważnych. Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jarosław Chmielewski, Michał Wojtczak stwierdzają, że za wyborem senatora Aleksandra Bentkowskiego głosowało 6 senatorów, przeciw nie głosował żaden z senatorów. W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Aleksander Bentkowski został zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Podpisy panów senatorów członków komisji. 8 grudnia 2005 r.

Gratuluję panu senatorowi Aleksandrowi Bentkowskiemu. Czy pan senator chciałby zabrać głos?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek szóstego posiedzenia komisji.

Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 47)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów