Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (23) z 1. Posiedzeni Komisji Zdrowia w dniu 15 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu. Informuję, że zgodnie z tym samym przepisem na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego.

Proponuję, aby porządek pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji? Nie widzę zgłoszeń, czyli rozumiem, że nie ma zastrzeżeń.

Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad posiedzenia komisji stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja przyjmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 swoich członków.

Komisja została powołana w składzie 12 senatorów, zatem aby można było podjąć uchwałę, musi być obecnych co najmniej 4.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo.

Jeżeli można, proszę się przedstawić, bo nie znamy się jeszcze.

Senator Michał Okła:

Michał Okła.

Chciałbym zgłosić kandydaturę pana doktora Władysława Sidorowicza na przewodniczącego komisji. Rekomendować chyba go nie musimy: długoletni minister z bardzo dużym doświadczeniem w służbie zdrowia.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Władysław Sidorowicz:

Wyrażam zgodę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie ma.

Stwierdzam, że została zgłoszona kandydatura senatora Władysława Sidorowicza na przewodniczącego komisji.

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Senator Budner.

(Głos z sali: Janina Fetlińska.)

Pani senator Fetlińska. Kto jeszcze?

(Głos z sali: Gelert Elżbieta.)

Pani senator Elżbieta Gelert.

(Senator Rafał Ślusarz: Panie Marszałku, czy mogę zabrać głos w sprawie porządkowo-formalnej? Rafał Ślusarz.)

Proszę bardzo.

Senator Rafał Ślusarz:

Dowiedziałem się, że zaczęło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej; ona jest mniej liczna, a też jestem jej członkiem. Zgłoszona kandydatura bardzo mi się podoba, w związku z tym gdyby państwo mnie zwolnili, to bym już poszedł.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, za chwilę odbędzie się głosowanie, bardzo szybko to zrobimy. Po głosowaniu będzie pan zwolniony. Albo zrobimy tak...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze.

Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Panie Senatorze, niech pan się uda na posiedzenie tej komisji i zostawi swój numer telefonu, ściągniemy pana na moment głosowania.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę państwa senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie opieczętowanych kart do głosowania, na których znajdzie się nazwisko zgłoszonego kandydata na przewodniczącego komisji.

Na każdej karcie do głosowania znajdują się kratki dające dwie możliwości oddania głosu: za i przeciw. Głos będzie ważny, jeżeli senator na karcie postawi jeden znak "x" lub odda kartę bez skreśleń, co oznacza wstrzymanie się od głosu. Karta, na której postawiono więcej niż jeden znak "x", zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu państwo senatorowie będą wrzucać karty do przygotowanej urny. Następnie ogłoszę przerwę, w trakcie której senatorowie powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół.

Można powiadomić pana senatora, żeby zszedł na chwilę?

(Głos z sali: Już pani poszła.)

Już poszła, dobrze.

Protokół będzie podstawą do ogłoszenia wyników głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania.

(Glos z sali: Rozdane.)

Rozdane. Bardzo proszę o oddawanie głosów.

Czy wszyscy państwo oddali już głosy? Tak.

Bardzo proszę senatorów powołanych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Dziękuję, Panie Senatorze, już pan może iść.

Zarządzam przerwę w obradach komisji. Obliczamy głosy.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Państwo Senatorowie, odczytuję protokół głosowania tajnego:

Protokół głosowania tajnego w dniu 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Władysława Sidorowicza na kandydata na przewodniczącego komisji oddano głosów 12, w tym głosów nieważnych 0.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie Elżbieta Gelert, Janina Fetlińska i Margareta Budner stwierdzają, że za wyborem senatora Władysława Sidorowicza głosowało 12 senatorów, przeciwko nie głosował żaden senator. (Oklaski)

Moment, jeszcze nie skończyłem. (Wesołość na sali) Jeśli tego nie powiem, nie będzie przewodniczącego.

W związku z wynikami głosowania stwierdzamy, że senator Władysław Sidorowicz został kandydatem na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Warszawa, dnia 15 listopada 2005 r.

Trzy podpisy pań senator.

W związku z brzmieniem protokołu stwierdzam, że pan senator Władysław Sidorowicz został kandydatem na przewodniczącego komisji.

Serdecznie gratuluję panu senatorowi. Czy pan senator kandydat na przewodniczącego chciałby zabrać głos?

Senator Władysław Sidorowicz:

Tak. Chciałbym bardzo podziękować za ten jednomyślny wybór, który jest jednocześnie obligacją do rzetelnej pracy merytorycznej komisji. Bardzo liczę na taką pracę, jak również na państwa wkład w to, byśmy starali się wpłynąć na bieg trudnych spraw w ochronie zdrowia. Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję za zaufanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pragnę zapytać, kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu.

(Głos z sali: Mogę przedstawić.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 19)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie: Dział Stenogramów
Publikacja: Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów