Prace Senatu

Druki senackie
od 1350 do 1399

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1370

2011-11-02

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 

1369

2011-09-05

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010

83

1368

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1368 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

83

1368 Z

2011-09-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

83

1367

2011-09-05

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1367 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

83

1367 B

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

83

1367 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

83

1366

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1366 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

83

1366A-poprawiony

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

83

1366 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

83

1365

2011-09-05

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1365 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

83

1365 B

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

83

1364

2011-09-05

Ustawa o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1364 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

83

1364 B

2011-09-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.

83

1363

2011-09-05

Ustawa o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1363 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

83

1363 B

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

83

1362

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1362 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

83

1361

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1361 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

83

1360

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1360 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

83

1359

2011-09-05

Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1359 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

83

1359 B

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

83

1359 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

83

1358

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1358 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

83

1357

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1357 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

83

1356

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1356 A

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o uchwalonej przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawie o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych.

83

1355

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1355 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

83

1355 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

83

1354

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1354 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

83

1353

2011-09-05

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1353 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

83

1353 Z

2011-09-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

83

1352

2011-09-03

Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1352 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

83

1352 B

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

83

1352 Z

2011-09-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

83

1351

2011-08-31

Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1351 A

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawie o zmianie ustawy o rencie socjalnej

83

1350

2011-08-31

Ustawa o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1350 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

83

1350 B

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

83

1350 C

2011-09-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

83