33. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które po dyskusji przygotowały wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 550Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje przygotowały sprawozdanie, w którym proponują spośród czternastu poprawek odrzucić poprawki przyjęte przez komisję edukacji, dotyczące zmiany przywilejów nauczycielskich, to jest mniejszego świadczenia i późniejszego okresu przechodzenia na świadczenie kompensacyjne. Czyli komisje proponują utrzymać ustalenia Wysokiej Izby Sejmowej w tej sprawie. A co do pozostałych... Dalej, komisje wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie poprawki, która zrównuje sytuacje nauczycieli w przedszkolach niepublicznych i publicznych. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy wnioskodawca, senator Kazimierz Wiatr, bądź sprawozdawca, senator Zbigniew Szaleniec, chcą zabrać głos? Nie.

W takim razie przystępujemy do głosowania najpierw nad poprawkami, a potem nad ustawą w całości.

Poprawka pierwsza dodaje do tytułu ustawy brakujący przecinek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw...

(Głos z sali: Odnośnik.)

Przepraszam, dodaje brakujący odnośnik.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 senatorów 86 było za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 9) (Wesołość na sali)

Poprawka dodająca odnośnik została przyjęta.

Nad poprawkami drugą i dwunastą głosujemy łącznie. Zrównują one sytuacje nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli w zakresie uprawnień emerytalnych i prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uwzględniając tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Na 87 senatorów 86 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka trzecia przywraca zaproponowany w projekcie ustawy podział na dwadzieścia grup nauczycieli zróżnicowanych ze względu na wiek, którego osiągnięcie uprawnia do nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w odniesieniu do daty spełnienia wszystkich warunków nabycia prawa oraz płci nauczyciela. W rezultacie poprawki ostatni nauczyciele nabędą prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w 2028 r., a nie, jak przyjęto w ustawie, w 2032 r.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 6 było za, 74 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia przywraca zaproponowany...

(Głosy z sali: Czwarta...)

Przepraszam, poprawka czwarta obniża wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, przywracając tym samym treść przepisu zaproponowaną w projekcie ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 5 było za,75 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piąta, której przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawką szóstą, eliminuje z ustawy przepis przewidujący, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostce, do której stosuje się przepisy ustawy - Karta Nauczyciela, bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 34 było za, 48 - przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.

Możemy głosować nad poprawką szóstą, która formułuje odesłanie w sposób zgodny z zasadami techniki prawodawczej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 88 senatorów wszyscy za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka przyjęta.

Poprawka siódma zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w ustawie oraz uwzględnienia w zmienionym przepisie charakteru nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 88 senatorów wszyscy za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka przyjęta.

Poprawka ósma ma na celu zapewnienie spójności terminologicznej w ustawie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 85 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka przyjęta.

Poprawka dziewiąta usuwa błąd logiczny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 83 senatorów wszyscy za. (Głosowanie nr 17)

Poprawka przyjęta.

Poprawka dziesiąta zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w ustawie, koryguje również błędne odesłanie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 87 senatorów wszyscy za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka przyjęta.

Poprawka jedenasta uzupełnia lukę w przepisie ustawy - Karta Nauczyciela, dotyczącym odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz dostosowuje terminologię tej ustawy do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 88 senatorów 87 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzynasta ujednolica zastosowaną w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników technikę formułowania odesłań do innych ustaw.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 85 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka przyjęta.

Poprawka czternasta zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w ustawie.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 21)

Do spisu treści

Proszę państwa, możemy w tym momencie przystąpić do głosowania nad podjęciem uchwały w całości.

Obecność?

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 83 było za, 3 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Do spisu treści

Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które przygotowały wspólne sprawozdanie - druk nr 547Z.

Pan senator Zbigniew Meres.

Proszę bardzo o przedstawienie sprawozdania.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wraz z wnioskami.

Komisje na posiedzeniu w dniu 13 maja 2009 r., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 maja 2009 r. nad ustawą o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, ósmą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, trzynastą, czternastą, piętnastą, szesnastą, osiemnastą i dwudziestą pierwszą.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - poprawka trzecia z zestawienia wniosków; senator Stanisław Piotrowicz - poprawka ósma z zestawienia wniosków. Panie Marszałku, Wysoki Senacie, dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, czy senatorowie Cichoń, Piotrowicz, Klimowicz i Paszkowski chcieliby zabrać głos jako sprawozdawcy bądź wnioskodawcy?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Rozumiem, że nie chcą.

Do spisu treści

Możemy głosować nad przedstawionymi poprawkami.

Proszę państwa, poprawka pierwsza zmierza do ujednolicenia terminologii ustawy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów 86 było za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 23)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga precyzuje odesłanie.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 24)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzecia wprowadza do ustawy przesłanki dotyczące zakresu przeprowadzania monitoringu wizyjnego.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 85 było za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 25)

Poprawka przyjęta.

Poprawka czwarta wprowadza zmianę o charakterze redakcyjnym.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 26)

Poprawka przyjęta.

Poprawka piąta dostosowuje terminologię ustawy do analogicznych uregulowań ustawy o Policji.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 86 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 27)

Poprawka przyjęta.

Poprawka szósta zmierza do modyfikacji przesłanki dokonywania kontroli osobistej z uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na przesłankę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów 36 było za, 51 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka siódma zmierza do modyfikacji katalogu przypadków, w których możliwe jest dokonywanie kontroli osobistej, poprzez rezygnację z przesłanki dokonywania czynności ujęcia osoby i przesłanki doprowadzenia osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów 34 było za, 52 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Poprawka odrzucona.

Poprawka ósma wprowadza obowiązek sporządzenia protokołu dokonania kontroli osobistej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi kontrolowany.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 85 było za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 30)

Poprawka przyjęta.

Poprawka dziewiąta ma na celu rezygnację z możliwości dokonywania czynności zleconych w ramach pomocy udzielanej przez straż gminną spoza obszaru działania danej straży gminnej.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 3 było za, 83 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 31)

Poprawka odrzucona.

Poprawka dziesiąta to zmiana o charakterze redakcyjnym.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 87 senatorów 86 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 32)

Poprawka przyjęta.

Poprawka jedenasta dotyczy sposobu użycia kajdanek jako środka przymusu bezpośredniego. Wprowadza jako zasadę zakładanie kajdanek na ręce trzymane z przodu, a nie na ręce trzymane z tyłu.

(Głos z sali: A na jedną rękę nie można?)

(Wesołość na sali)

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 88 senatorów 87 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Poprawka przyjęta.

Poprawka dwunasta dostosowuje terminologię ustawy do kodeksowego rozumienia osoby nieletniej... (Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, ciszej, bo ja już siebie nie słyszę.

...Oraz wprowadza zmianę redakcyjną w pełni oddającą charakter uchwalanej normy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 34)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzynasta ujednolica terminologię ustawy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 88 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 35)

Poprawka przyjęta.

Poprawka czternasta ujednolica terminologię ustawy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 88 senatorów 87 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)

Poprawka przyjęta.

Poprawka piętnasta, jak poprzednia, ujednolica terminologię ustawy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 86 senatorów 85 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 37)

Poprawka przyjęta.

Poprawka szesnasta usuwa zbędne oznaczenie.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 38)

Poprawka przyjęta.

Poprawka siedemnasta, jeżeli ją przyjmiemy, wykluczy głosowanie nad poprawką osiemnastą. Skreśla ona odesłanie do odpowiedniego stosowania konkretnego przepisu kodeksu pracy, wobec mającego zastosowanie do ustawy ogólnego odesłania do przepisów tego kodeksu, zamieszczonego w ustawie o pracownikach samorządowych.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów 35 było za, 53 - przeciw. (Głosowanie nr 39)

Poprawka odrzucona.

Głosujemy zatem nad poprawką osiemnastą, to jest zmianą o charakterze redakcyjnym.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów 87 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Poprawka przyjęta.

Poprawka dziewiętnasta zmierza do utrzymania dotychczasowych rozwiązań w zakresie czasu pracy strażników gminnych.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 senatorów 2 było za, 85 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Poprawka odrzucona.

Poprawka dwudziesta zmierza do zastąpienia obligatoryjnego czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego, związanego z czasem pracy strażników gminnych, okresem rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy, w tym zakresie przyjmując rozwiązania kodeksu pracy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 6 było za, 81 - przeciw. (Głosowanie nr 42)

Poprawka odrzucona.

Poprawka dwudziesta pierwsza precyzuje przepis.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Proszę o wyniki.

Na 86 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 43)

Poprawka przyjęta.

Do spisu treści

Proszę państwa, głosujemy teraz nad uchwałą w całości.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw, 2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 44)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Do spisu treści

Powracamy do punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Możemy głosować nad tym projektem.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 45)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy - i teraz raz jeszcze odczytam nazwy wszystkich instytucji - Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Do spisu treści

Powracamy do punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Do spisu treści

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 46)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Do spisu treści

Powracamy do punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Możemy głosować za tym projektem

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 88 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 47)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Do spisu treści

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy - druk senacki nr 552A.

Najpierw głosujemy nad poprawkami, a potem nad całością ustawy.

Poprawka pierwsza definiuje pojęcie "plantator buraka cukrowego".

(Rozmowy na sali)

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 87 senatorów 36 było za, 51 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 48)

Poprawka odrzucona.

Poprawka druga znosi obowiązek producenta cukru zawarcia z plantatorem umowy kontraktacji oraz obowiązek konsultacji z organizacjami reprezentującymi interesy plantatorów buraków cukrowych poszczególnych etapów przyznawania limitów produkcji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 89 senatorów 87 głosowało za, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzecia upoważnia ministra właściwego do spraw rynków rolnych do wydania rozporządzenia określającego warunki dostawy i zakupu buraków cukrowych w przypadku braku porozumienia branżowego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 89 senatorów 35 było za, 52 - przeciw, 2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 50)

Poprawka odrzucona.

Poprawka czwarta usuwa zbędny wyraz.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 85 senatorów 84 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Poprawka przyjęta.

Poprawka piąta nakłada na Agencję Rynku Rolnego obowiązek informowania o możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji o odmowie przyznania pomocy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 52)

Poprawka przyjęta.

Poprawka szósta zmienia formę czynności prawnej, polegającej na wskazaniu podmiotu otrzymującego płatność, z pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie na formę pisemną.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 53)

Poprawka przyjęta.

Poprawka siódma ma charakter redakcyjny. Zmierza do poprawienia czytelności przepisu.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 senatorów 84 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 54)

Poprawka przyjęta.

Do spisu treści

Głosowanie nad uchwałą w całości, Wysoki Senacie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 senatorów 61 było za, 26 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 55)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja przygotowała sprawozdanie - druk nr 551Z.

Pan senator Piotr Głowski jest gotowy do przedstawienia sprawozdania. Zapraszam.

Do spisu treści

Senator Piotr Głowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja, po posiedzeniu w dniu 14 maja tego roku, wnosi o poparcie stanowiska zawartego w druku nr 551Z.

Jednocześnie, Panie Marszałku, proponuję, by nad poprawkami redakcyjnymi: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, czternastą, siedemnastą, osiemnastą i dziewiętnastą głosować łącznie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Należą się oklaski.

W trakcie dyskusji wnioski zgłaszali senatorowie Głowski i Chróścikowski. Czy chcą zabrać głos? Senator Chróścikowski?

Do spisu treści

Senator Jerzy Chróścikowski:

Proszę o poparcie poprawek trzynastej i piętnastej.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Głosujemy nad przedstawionymi poprawkami.

Proszę państwa, rozumiem, że głosujemy łącznie nad poprawkami, jeszcze raz przypomnę: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, czternastą, siedemnastą, osiemnastą i dziewiętnastą.

Czy nie ma sprzeciwu co do głosowania łącznego?

(Głosy z sali: Nie ma.)

Nie ma.

Zatem przystępujemy do głosowania.

Proszę państwa, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 56)

Poprawki zostały przyjęte.

Teraz poprawka piąta. Zmierza ona do wskazania, że obowiązek naliczania wpłat na fundusze promocji dotyczy także zbycia cieląt żywych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 57)

Poprawka została przyjęta.

Teraz poprawka trzynasta, jak rozumiem. Poprawka ta zmierza do przyznania ogólnokrajowym związkom zawodowym rolników indywidualnych prawa ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji.

Obecność.

Kto za?

(Rozmowy na sali)

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 87 senatorów 32 głosowało za, 52 - przeciw, 1 się wstrzymał od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 58)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piętnasta zmierza do przyznania ogólnokrajowym związkom zawodowym rolników prawa zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 87 senatorów 34 było za, 52 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka szesnasta poprawia redakcję przepisu, a także stanowi, że jedynie skazanie za nieumyślne przestępstwo będzie stanowiło przeszkodę w powoływaniu w skład komisji zarządzającej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 86 senatorów 84 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 60)

Poprawka przyjęta.

Do spisu treści

Proszę państwa, teraz możemy głosować nad uchwałą w całości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 61)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Do spisu treści

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o odrzucenie ustawy, a mniejszość komisji - o wprowadzenie poprawki.

W pierwszej kolejności będziemy głosować nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a potem ewentualnie możemy głosować dalej.

Proszę państwa, obecność.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 87 senatorów 55 głosowało za, 32 - przeciw. (Głosowanie nr 62)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. To znaczy podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy.

(Głos z sali: Odrzucił.)

No, odrzucił ją, podjął uchwałę o odrzuceniu, czyli odrzucił. Dobrze, wszystko jedno.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.

Patrzymy w druk nr 541Z, a pan senator Kazimierz Kleina przedstawia sprawozdanie.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia naszej komisji, zawarte w druku nr 541Z, w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki Narodowej rekomenduje przyjęcie następujących poprawek:  pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, siódmej i dziewiątej.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Tadeusz Gruszka dokonał zmiany treści swojego wniosku - to poprawka druga w zestawieniu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Grzegorz Banaś jest sprawozdawcą mniejszości komisji.

Czy chce pan przedstawić sprawozdanie?

Do spisu treści

Senator Grzegorz Banaś:

Proszę o poparcie wniosków mniejszości. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Rozumiem.

Czy senatorowie wnioskodawcy Gruszka, Cichoń i Banaś chcą jeszcze zabrać głos? Rozumiem, że nie.

Do spisu treści

W związku z tym przystępujemy do głosowania, najpierw nad poprawkami, a potem nad całością.

Proszę państwa, pierwsza poprawka. Ma ona charakter redakcyjny. Uwzględnia zmiany dokonywane ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 63)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga zmierza do ograniczania obowiązku świadczącego usługi kolejką turystyczną, związanego z koniecznością uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 86 senatorów 83 było za, 2 wstrzymały się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 64)

Poprawka przyjęta.

Trzecia poprawka, precyzująca.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 65)

Przyjęta.

Czwarta ma charakter redakcyjny. Usuwa ewentualne wątpliwości interpretacyjne.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 87 senatorów 87 było za. (Głosowanie nr 66)

Czyli poprawka przyjęta.

Poprawka piąta poprawia odesłanie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wprowadzając datę i adres publikacyjny ustawy.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 87 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 67)

Poprawka przyjęta.

Poprawka szósta zmierza do objęcia właściwością podstawowych stacji kontroli pojazdów także przeprowadzenia badań technicznych ciągników rolniczych.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 12 głosowało za, 55 - przeciw, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 68)

Poprawka odrzucona.

Siódma precyzuje wskazanie przyczyn lekkiego stopnia niepełnosprawności, warunkującego uzyskanie karty parkingowej.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 87 senatorów 86 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 69)

Poprawka przyjęta.

Poprawka ósma zmierza do pozostawienia prawa do przeprowadzania badań technicznych na dotychczasowych zasadach przez podstawowe stacje kontroli pojazdów działające w dniu wejścia w życie ustawy bezterminowo, a nie, jak zakłada ustawa, do końca 2015 r.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów 33 głosowało za, 53 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 70)

Odrzucona.

Poprawka dziewiąta modyfikuje termin wejścia w życie ustawy w zakresie rozwiązań dotyczących kolejek turystycznych.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję. Wyniki.

87 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 71)

Przyjęta.

Do spisu treści

Możemy przystąpić do przegłosowania uchwały w całości.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

87 senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 72)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski.

Do spisu treści

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Możemy w takim razie głosować nad tym projektem uchwały.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Do spisu treści

Na 86 senatorów 85 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 73)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski.

Do spisu treści

Powracamy do punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do spisu treści

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek. To druk senacki nr 556A.

Zatem najpierw głosujemy nad poprawkami.

Nad pierwszą i trzecią głosujemy łącznie. Zapewniają one zgodność noweli z zasadami techniki prawodawczej, które nakazują zachowywać numerację pierwotnego tekstu ustawy zmienianej.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Wyniki.

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 74)

Przyjęta.

Poprawka druga zmierza do zapewnienia ustawie należytej precyzji i spójności terminologicznej.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 85 senatorów 84 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 75)

Przyjęta.

Poprawka czwarta przywraca możliwość uzyskania dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie badań archeologicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwość taką wprowadził Senat w pierwotnej wersji projektu przekazanego do Sejmu. W czasie prac nad ustawą w Sejmie jednostki samorządu terytorialnego zostały wyłączone z katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotacje na prowadzenie badań archeologicznych.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

87 osób za. (Głosowanie nr 76)

Poprawka została przyjęta, czyli przywróciliśmy stan wyjściowy, senacki.

Poprawka piąta koryguje błędne odesłanie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 77)

Przyjęta.

Do spisu treści

Możemy zatem głosować nad uchwałą w całości.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 86 senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 78)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Do spisu treści

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje przyjęcie tej ustawy bez poprawek. To jest druk nr 548A.

Obecność?

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 87 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 79)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Do spisu treści

Powracamy do punktu trzynastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Przygotowały one wspólne sprawozdanie w tej sprawie, które jest w druku nr 546Z.

Senator Andrzej Szewiński będzie przedstawiał sprawozdanie komisji.

Panie Senatorze?

Pan senator godnie podąża w kierunku mównicy.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Andrzej Szewiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zawarte w druku nr 546Z.

Otóż komisje na posiedzeniu w dniu 13 maja 2009 r., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 maja 2009 r. nad ustawą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w punkcie pierwszym i trzecim. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję serdecznie.

Pan senator Piotr Kaleta.

Proszę o przedstawienie wniosku mniejszości. Czy chce pan...

(Senator Piotr Kaleta: Ależ oczywiście, że nie. Dziękuję bardzo.)

Oczywiście, że nie. Rozumiem.

A pan senator Andrzej Owczarek jako dodatkowy... Też oczywiście, że nie, tak? Rozumiem.

(Senator Andrzej Owczarek: Nie.)

Dobrze.

Do spisu treści

Proszę państwa, najpierw przystępujemy do głosowania nad tymi trzema poprawkami, a potem nad całością ustawy.

Pierwsza poprawka ma charakter redakcyjny.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 senatorów 86 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 80)

Poprawkę przyjęto.

Poprawka druga zmierza do wyłączenia możliwości realizowania obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formach innych niż zajęcia klasowo-lekcyjne oraz do zobowiązania samorządów do sfinansowania dodatkowych, fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 32 głosowało za, 51 - przeciw, 4 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 81)

Poprawkę odrzucono.

Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie przepisu przejściowego i wyraźne wskazanie, że zajęcia z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa będą realizowane w wymiarze jednej godziny w całym trzyletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 83 głosowało za, 2 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 82)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

A teraz głosujemy nad uchwałą w sprawie całości.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej.

Do spisu treści

Powracamy do punktu czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu, które obejmuje tylko głosowanie.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu - druk nr 402S. Komisje proponują, aby pani senator Grażyna Sztark reprezentowała stanowisko Senatu w trakcie dalszych prac.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Do spisu treści

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 84)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy w sprawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Reprezentować nas będzie pani senator Grażyna Sztark.

Do spisu treści

Powracamy do punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy i przeprowadzono dyskusję.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania, które w tej sytuacji obejmuje tylko głosowanie.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy - druk nr 433S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania nad projektem uchwały.

Obecność?

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 85)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Pan senator Zbigniew Cichoń będzie nas godnie reprezentował.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szesnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji i odbyła się dyskusja.

Do spisu treści

Trzecie czytanie obejmuje w tej sytuacji jedynie głosowanie.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Senator Bohdan Paszkowski będzie nas reprezentował podczas dalszych prac.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 86)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Raz jeszcze powtarzam: będzie nas reprezentował pan senator Bohdan Paszkowski .

Do spisu treści

Powracamy do punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Do spisu treści

Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji i przeprowadzona dyskusja, przystępujemy do trzeciego czytania, czyli głosowania.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek - druk nr 479Z.

Będzie nas reprezentował pan senator Leon Kieres.

przed sądami administracyjnymi

Przystępujemy do głosowania.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 87)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Będzie nas reprezentował senator Leon Kieres.

Proszę państwa, jeszcze raz przypominam wszystkim senatorom, żeby nas godnie reprezentowali.

Przed przystąpieniem do oświadczeń proszę o wysłuchanie komunikatów.

Proszę bardzo.

Senator Sekretarz
Małgorzata Adamczak:

Kolejne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej odbędzie się w dniu 14 maja bezpośrednio po zakończeniu obrad Senatu w sali nr 182. Porządek obrad: odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji, wybór zastępcy przewodniczącego komisji i sprawy różne.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do oświadczeń.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Nie ma chętnych do wygłoszenia oświadczeń

Wysoki Senacie, informuję, że protokół trzydziestego trzeciego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Do spisu treści

Zamykam trzydzieste trzecie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 57)


33. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu