50. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Drugie czytanie tego projektu odbyło się na czterdziestym dziewiątym posiedzeniu Senatu w dniu 17 lutego 2010 r. Senat po przeprowadzeniu dyskusji skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w celu ustosunkowania się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 733X.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra Gruszczyńskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój.

Do spisu treści

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych komisji stanowisko w sprawie poprawki, która została wniesiona w trakcie drugiego czytania. Ta poprawka jednoznacznie przesądza o przyznaniu statusu strony w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty byłym wspólnikom spółki cywilnej. Połączone komisje jednoznacznie poparły wspomnianą poprawkę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca?

(Senator Piotr Gruszczyński: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.)

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy, w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie widzę chętnych.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Po przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszoną poprawką, przystąpimy do głosowania nad przyjęciem całego projektu ustawy, ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. Jednoznacznie przesądza ona o przyznaniu statusu strony w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty byłym wspólnikom spółki cywilnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 83 obecnych senatorów 82 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 1)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem całego projektu ustawy, ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki, oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Komisja proponuje, aby Senat upoważnił senatora Marka Trzcińskiego do reprezentowania Senatu w toku prac nad projektem tej ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 83 obecnych senatorów 83 głosowało za. (Głosowanie nr 2)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Marka Trzcińskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Coś się dzieje.)

Są jakieś problemy?

(Głos z sali: Tak.)

(Głos z sali: Coś tu nam nie działa. Może wystąpiłby teraz sprawozdawca do następnego punktu, a jak nie zdążymy naprawić, to poprosimy o krótką przerwę.)

Dobrze.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 809Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Norberta Krajczego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Norbert Krajczy:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu dwóch komisji, które pochyliły się nad ustawą i nad poprawkami, chciałbym prosić o przyjęcie tej ustawy, a także poprawek zawartych w punkcie oznaczonym rzymską dwójką: pierwszej, piątej, szóstej, siódmej i dziesiątej.

Jeżeli mogę powiedzieć jeszcze jedno zdanie... Uważam, że tej dwugodzinnej dyskusji może by nie było, gdyby Wysoki Sejm, zmniejszając słusznie liczbę wizyt z trzech do jednej, pochylił się nad zapisem: od dziesiątego tygodnia, który nijak ma się do tego wszystkiego. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą zabrać jeszcze głos? Panowie senatorowie Augustyn, Cichoń, Dajczak, Piotrowicz, Skorupa, Gruszka, Kaleta, Krajczy? Nie.

Krótka przerwa techniczna przed głosowaniem.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 07 do godziny 9 minut 11)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę zajmować miejsca.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad.

I przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku - nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 4 głosowało za, 82 - przeciw. (Głosowanie nr 3)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami: pierwszą, szóstą, siódmą głosujemy łącznie. Ujednolicają one terminologię ustawy nowelizującej i nowelizowanej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 67 głosowało za, 19 - przeciw. (Głosowanie nr 4)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami: drugą, ósmą i dziewiątą głosujemy łącznie. Zmierzają one do wyeliminowania z ustawy powiązania prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z obowiązkiem pozostawania przez kobietę w ciąży pod opieką medyczną - ma to stanowić zasadę zarówno w okresie od wejścia w życie nowelizacji, jak i w stosunku do osób, które nie zrealizowały prawa do świadczenia od 1 listopada 2009 r.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 84 obecnych senatorów 27 głosowało za, 49 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawki trzecia i jedenasta zmierzają do tego, aby w ustawie określano jedynie obowiązek pozostawania kobiety pod opieką lekarską w okresie ciąży, nie określając jednak, od którego jej tygodnia. Zasada ta ma być stosowana zarówno w przepisach przejściowych, jak i obowiązujących po 31 grudnia 2011 r.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 37 głosowało za, 48 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka czwarta zmierza do tego, aby obowiązek objęcia opieką lekarską kobiety w ciąży, od realizacji którego ustawa przyznaje prawo do świadczeń, istniał od szesnastego tygodnia ciąży, nie zaś od dziesiątego tygodnia, jak w obecnym stanie prawnym stanowi ustawa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 36 głosowało za, 50 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piąta zmierza do tego, aby obowiązek objęcia opieką lekarską kobiety w ciąży, od realizacji którego ustawa przyznaje prawo do świadczeń, istniał od czternastego tygodnia ciąży, nie zaś od dziesiątego tygodnia, jak stanowi w obecnym stanie prawnym ustawa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 39 głosowało za, 46 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziesiąta zmierza do tego, aby jednoznacznie i prawidłowo, z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej, została wyrażona intencja prawodawcy w zakresie określenia, które z warunków zawartych w ustawie będą stosowane w przypadku osób, które nie mogły skorzystać ze świadczeń od dnia 1 listopada 2009 r.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 55 głosowało za, 28 - przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 10)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, to druk nr 772.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 797Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Lucjana Cichosza, o przedstawienie sprawozdania.

Do spisu treści

Senator Lucjan Cichosz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 10 marca, po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 10 marca 2010 r. nad ustawą o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek oznaczony w druku rzymską jedynką. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator chciałby zabrać głos jako wnioskodawca?

Do spisu treści

Senator Lucjan Cichosz:

Oczywiście.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, moje poprawki prowadzą do usprawnienia ustawy, nad którą Senat w tym momencie głosuje. Jeżeli mogę prosić, to proszę o poparcie tych poprawek. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 88 obecnych senatorów 51 głosowało za, 37 - przeciw. (Głosowanie nr 12)

Wniosek został odrzucony.

(Głos z sali: Przyjęty.)

Przepraszam...

(Głosy z sali: Przyjęty.)

...oczywiście wniosek został przyjęty.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Więziennej. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 797Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Stanisław Piotrowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty do ustawy o Służbie Więziennej. Komisja proponuje przyjęcie poprawek drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, dwunastej, trzynastej, czternastej, piętnastej, szesnastej, siedemnastej, dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej, dwudziestej piątej, dwudziestej szóstej, dwudziestej siódmej, dwudziestej dziewiątej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej trzeciej, trzydziestej czwartej, trzydziestej piątej, trzydziestej szóstej, trzydziestej siódmej, trzydziestej ósmej, trzydziestej dziewiątej, czterdziestej, czterdziestej drugiej, czterdziestej piątej, czterdziestej szóstej i czterdziestej ósmej.

Jednocześnie wnoszę, by nad poprawkami drugą, ósmą, jedenastą, dwunastą, czternastą, piętnastą, szesnastą, siedemnastą, dwudziestą siódmą, trzydziestą trzecią, trzydziestą czwartą, trzydziestą szóstą, trzydziestą ósmą, trzydziestą dziewiątą, czterdziestą, czterdziestą drugą, czterdziestą piątą i czterdziestą ósmą, czyli poprawkami legislacyjnymi, głosowano łącznie. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, proszę...

(Głos z sali: Nie było tego wcześniej, nie zostaliśmy uprzedzeni...)

Nie zostaliśmy uprzedzeni, w związku z tym...

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Piotrowicz: Proszę, tutaj są te poprawki.)

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Senatorowie Paszkowski, Gruszka, Knosala? Nie.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad przyjęciem uchwały w sprawie całej ustawy, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza. Celem tej poprawki jest wskazanie, że cecha apolityczności dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, a nie całej Służby Więziennej jako formacji.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami drugą, ósmą, jedenastą, dwunastą, czternastą, piętnastą, szesnastą, siedemnastą, dwudziestą siódmą, trzydziestą trzecią, trzydziestą czwartą, trzydziestą szóstą, trzydziestą ósmą, trzydziestą dziewiątą, czterdziestą, czterdziestą drugą, czterdziestą piątą, czterdziestą ósmą głosujemy łącznie.

Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 14)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka trzecia dodaje do katalogu podstawowych zadań Służby Więziennej prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 - przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta poszerza katalog podstawowych zadań Służby Więziennej o obowiązek humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta ma na celu zagwarantowanie obecności przynajmniej jednego przedstawiciela związków zawodowych w składzie Rady Polityki Penitencjarnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 38 głosowało za, 47 - przeciw. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami szóstą, siódmą i dwudziestą szóstą głosujemy łącznie. Dostosowują one przepisy ustawy do rozwiązań przyjętych w ustawie o finansach publicznych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 18)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka dziewiąta uzupełnia katalog środków przymusu, do których stosowania uprawnieni są funkcjonariusze Służby Więziennej, o urządzenie powodujące blokadę stawu kolanowego, wymienione w dalszych przepisach ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 86 głosowało za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziesiąta precyzuje w przepisie zawierającym katalog środków przymusu, czym są środki techniczne zapobiegające nawoływaniu do buntu lub nieposłuszeństwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami dwunastą i trzydziestą szóstą głosujemy łącznie. Uzupełniają one pojęcie "ochrony prawnej"...

(Głos z sali: Już były.)

A, już były, przepraszam.

Nad poprawkami trzynastą i trzydziestą siódmą głosujemy łącznie. Ujednolicają one i precyzują przepisy odnoszące się do przypadków, w których pracownikowi lub funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje zwrot kosztów obrony.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 21)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami osiemnastą i dwudziestą drugą głosujemy łącznie. Stanowią one, że na stanowiska służbowe chorążych będą mogli być mianowani funkcjonariusze posiadający co najmniej średnie wykształcenie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 37 głosowało za, 51 - przeciw. (Głosowanie nr 22)

Poprawki zostały odrzucone.

Nad poprawkami dziewiętnastą i dwudziestą głosujemy łącznie. Stanowią one, że przyjęty do służby funkcjonariusz, który spełnia wymogi w zakresie wykształcenia, przed uzyskaniem kwalifikacji i odpowiedniego stażu nie będzie mianowany na pierwsze stanowisko oficerskie, lecz będzie mianowany na podoficerskie, a mianowanie funkcjonariusza nowo przyjętego do służby na pierwsze stanowisko oficerskie lub chorążego będzie możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 1 głosował za, 85 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka dwudziesta pierwsza rozdziela przepisy dotyczące powołania na pierwsze stanowisko służbowe uzyskaniem kwalifikacji oraz stażu. Powołanie osób, spełniających wymogi w zakresie wykształcenia, na stanowiska oficerskie lub chorążych będzie miało charakter fakultatywny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 36 głosowało za, 48 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu wyrównanie do dwóch lat okresu służby w korpusie podoficerów, po którym może nastąpić nadanie kolejnego wyższego stopnia Służby Więziennej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta czwarta przewiduje przyznanie odpowiednio podwyższonego dodatku za wysługę lat dla funkcjonariuszy z dwudziestopięcioletnim i trzydziestoletnim stażem służby.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta piąta ma na celu zachowanie dotychczasowego statusu materialnego funkcjonariuszom odwołanym ze stanowisk zajmowanych na podstawie powołania.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 83 obecnych senatorów 82 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta ósma stanowi, że funkcjonariusz, który został przeniesiony na niższe stanowisko służbowe, z przyczyn przez niego niezawinionych, będzie pobierał wynagrodzenie przewidziane dla poprzednio zajmowanego stanowiska nie do chwili uzyskania takiego uposażenia na nowym, niższym stanowisku, lecz do chwili mianowania go na co najmniej równorzędne stanowisko służbowe.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 36 głosowało za, 50 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami dwudziestą dziewiątą i trzydziestą głosujemy łącznie. Mają one na celu usunięcie przepisu, który pozwala przenieść funkcjonariusza na niższe stanowisko służbowe w przypadku stwierdzenia w opinii służbowej nieprzydatności na zajmowanym stanowisku.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 29)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka trzydziesta pierwsza poszerza listę przyczyn przeniesienia funkcjonariusza na niższe stanowisko służbowe o przypadek utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Nad poprawką trzydziestą pierwszą należy głosować łącznie z następującą poprawką jako jej konsekwencją: w art. 72 w ust. 3 przed wyrazami...

(Głos z sali: Ust. 2.)

..."w art. 72 w ust. 2 przed wyrazami «3, a także» dodaje się wyrazy «2a i»".

(Głos z sali: Dziwna konstrukcja.)

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta druga zmierza do zobligowania przełożonych do umożliwienia funkcjonariuszom niezwłocznego odbioru nadgodzin w ramach jednego, czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 37 głosowało za, 50 - przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta piąta nakłada na przełożonych obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu i nakazuje w przypadkach jego zaistnienia odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu pracy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta pierwsza przyznaje funkcjonariuszom prawo do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego. Wniesienie odwołania nie będzie wstrzymywało wykonania wydanego rozkazu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 38 głosowało za, 46 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta trzecia usuwa przepisy pozwalające na mianowanie funkcjonariusza na niższe stanowisko w przypadku między innymi uchylenia orzeczenia komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do służby oraz uchylenia wyroku skazującego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 37 głosowało za, 49 - przeciw. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta czwarta wydłuża do dwunastu miesięcy okres, za jaki przysługuje świadczenie pieniężne za pozostawanie poza służbą funkcjonariuszowi, z którym ponownie nawiązano stosunek służbowy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 35 głosowało za, 50 - przeciw, 1 wstrzymał się, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta szósta dodaje do katalogu przewinień dyscyplinarnych takie zachowanie funkcjonariusza, które polega na niehumanitarnym traktowaniu osób pozbawionych wolności, uwłaczającym ich godności.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została przyjęta.

Poprawki czterdziesta siódma i czterdziesta dziewiąta poszerzają katalog kar wymierzanych w postępowaniu dyscyplinarnym o karę najłagodniejszą, którą będzie upomnienie, oraz stanowią, że zatarcie tej kary nastąpi po upływie trzech miesięcy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 36 głosowało za, 51 - przeciw. (Głosowanie nr 37)

Poprawki zostały odrzucone.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 38)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Służbie Więziennej.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy - druki nr 779A i 779B.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza przesądza jednoznacznie, iż fakt podpisania wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu nie może stanowić podstawy do wyłączenia członka Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z czynności przesłuchania osoby objętej wnioskiem lub świadka.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga zmierza do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych co do uprawnień osoby objętej wnioskiem w zakresie składania wyjaśnień przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia ma na celu ujednolicenie terminologii w przepisie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta koryguje błędne odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 42)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta dokonuje zmiany redakcyjnej w celu oddania istoty uchwalonej normy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 86 za. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 88 za. (Głosowanie nr 44)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Powracamy do punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje wprowadzenie poprawek do ustawy.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności przegłosujemy poprawki, a potem całość.

Proszę państwa, nad poprawkami pierwszą i drugą głosujemy łącznie. To jest doprecyzowanie, że wymiana danych odnoszących się do wiarygodności płatniczych dotyczy instytucji, które dysponują takimi danymi.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 87 za. (Głosowanie nr 45)

Przyjęte.

Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie, że biuro informacji gospodarczej może być prowadzone, a nie tylko utworzone, wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 86 za. (Głosowanie nr 46)

Przyjęta.

Poprawka czwarta powoduje, że w skład organów biura informacji gospodarczej nie będą mogły wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 88 za. (Głosowanie nr 47)

Przyjęta.

Poprawka piąta usuwa wątpliwość dotyczącą kręgu podmiotów, dla których biuro informacji gospodarczej może prowadzić działalność szkoleniową lub edukacyjną.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 85 za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 48)

Przyjęta.

Pierwszy wniosek mniejszości powoduje, że będzie można przekazywać informację o zobowiązaniach dłużnika, które są wymagalne od co najmniej 30, a nie 60 dni.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 41 za, 43 - przeciw, 3 wstrzymały się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 49)

Wniosek pierwszy został odrzucony.

Poprawka szósta ma na celu doprecyzowanie, że wierzyciel przekazuje informacje o określonych zobowiązaniach, które zostały spełnione w terminie albo z określonym opóźnieniem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 86 za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 50)

Przyjęta.

Drugi wniosek mniejszości powoduje, że w ramach tak zwanych informacji pozytywnych wierzyciel będzie przekazywał informacje o zobowiązaniach, które zostały spełnione z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30, a nie 60 dni.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 27 za, 60 - przeciw. (Głosowanie nr 51)

Wniosek mniejszości - odrzucony.

Poprawka siódma zmienia redakcję przepisu.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 84 obecnych senatorów 84 za. (Głosowanie nr 52)

Przyjęta.

Poprawka ósma - doprecyzowanie przepisu.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 88 za. (Głosowanie nr 53)

Przyjęta.

Poprawka dziewiąta precyzuje, że w ramach informacji archiwalnych dotyczących siedziby lub miejsca wykonywania działalności można przechowywać wyłącznie oznaczenie kodu pocztowego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 54)

Przyjęta.

Nad poprawkami dziesiątą i czternastą głosujemy łącznie. Te dwie poprawki jednoznacznie precyzują odesłanie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 84 obecnych senatorów 83 za 1 nie głosował. (Głosowanie nr 55)

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę państwa, tu jest bardzo dużo poprawek terminologicznych, ale ponieważ ja w tej chwili nie mogę ustalić...

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja w sprawie formalnej. Chciałbym jedną rzecz zgłosić.)

Tak, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Kazimierz Wiatr:

Do tej pory wszystkie wnioski mniejszości były numerowane kolejno jako poprawki. Teraz pojawił się precedens, ja po raz pierwszy od pięciu lat spotkałem się z tym, że wnioski mniejszości nie zostały ponumerowane jako kolejne poprawki.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Tak jest w scenariuszu, Panie Senatorze. Ja się trzymałem scenariusza, ale mogę to sprawdzić. W tej chwili nie udzielę panu odpowiedzi, dlaczego to nastąpiło.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja nie zgłaszam wniosku o powtórzenie tych głosowań, bo chyba to wszystko się dobrze odbyło, ale byłby to powód, żeby tak zrobić.)

No tak. Wydaje mi się, Panie Senatorze, że wszystkie wnioski legislacyjne są zawsze przegłosowywane zgodnie z kolejnością przepisów ustawy.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak.)

Są poprawki, które są poparte przez większość...

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mówię o numeracji, o tym, że one były inaczej ponumerowane.)

Tak, tak.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: W druku A znajdują się poprawki przyjęte przez większość komisji oraz wnioski mniejszości, a w trakcie głosowania musimy je ustalić w kolejności zgodnej z przepisami ustawy. W związku z tym te wnioski weszły między poprawki poparte przez większość komisji.)

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, nie chciałbym wszczynać w tej chwili dyskusji proceduralnej. Jeżeli pan senator pozwoli, to wyjaśnienie zostanie przedstawione na piśmie. Dobrze, w porządku?

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak jest, oczywiście.)

Do spisu treści

Głosujemy w takim razie.

Przepraszam, nad poprawką jedenastą mamy teraz głosować, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Poprawka jedenasta precyzuje, że upoważnienie udzielone przez dłużnika będącego konsumentem jest ważne nie dłużej niż 30 dni.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 84 za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 56)

Przyjęta.

Poprawka dwunasta, terminologiczna, ma na celu zastosowanie generalnej zasady oznaczania terminów.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 84 obecnych senatorów 83 za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 57)

Przyjęta.

Poprawka trzynasta uwzględnia zniesienie urzędu prokuratora krajowego i zastąpienie go przez prokuratora generalnego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 87 za. (Głosowanie nr 58)

Przyjęta.

Nad poprawkami piętnastą, szesnastą, osiemnastą głosujemy łącznie. Mają one charakter redakcyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 84 za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 59)

Przyjęte.

Poprawka siedemnasta precyzuje, że nadzór nad biurem informacji gospodarczej sprawowany jest w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 86 za, 2 nie głosowało (Głosowanie nr 60)

Przyjęta.

Poprawka dziewiętnasta precyzuje, że to prawomocna decyzja o zakazie wykonywania działalności, a nie prawomocny zakaz, powoduje rozwiązanie spółki, w formie której jest prowadzone biuro informacji gospodarczej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 61)

Przyjęta.

Poprawki dwudziestą i dwudziestą pierwszą proponuję przegłosować łącznie. Mają one charakter terminologiczno-legislacyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 88 za. (Głosowanie nr 62)

Poprawki dwudziesta i dwudziesta pierwsza zostały przyjęte.

Poprawka dwudziesta druga ma na celu rozszerzenie kręgu osób, które mogą zostać upoważnione do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 88 za. (Głosowanie nr 63)

Do spisu treści

Proszę państwa, głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę państwa, proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 64)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Komisja Gospodarki Narodowej odbyła posiedzenie. Sprawozdanie jest w druku nr 777Z.

Pan senator Jan Wyrowiński już przedstawia to sprawozdanie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Jan Wyrowiński:

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć poprawkę pierwszą. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Jako wnioskodawca nie chce już pan zabierać głosu? Dziękuję.

Do spisu treści

Proszę państwa, możemy zatem głosować nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza.

Proszę państwa, obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 65)

Poprawka pierwsza została przyjęta, co wyklucza głosowanie nad poprawką drugą.

Do spisu treści

W związku z tym możemy głosować nad całością ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 66)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Do spisu treści

Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt, w którym wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Proszę państwa, możemy głosować nad tym projektem.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 67)

W związku z tym stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Do spisu treści Do spisu treści

Proszę państwa, punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która przedstawiła sprawozdanie w druku nr 789Z.

Pan senator Zbigniew Meres jest już gotowy.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu 11 marca bieżącego roku rozpatrzyła wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i po obradach wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca Tadeusz Skorupa chce zabrać głos?

(Senator Tadeusz Skorupa: Dziękuję, Panie Marszałku.)

Rozumiem, że nie.

Do spisu treści

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Najpierw wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, Wysoki Senacie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 87 senatorów 78 głosowało za, 8 - przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 68)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Do spisu treści

Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Sprawozdanie jest w druku nr 793Z, a sprawozdawcą jest pani senator Jadwiga Rotnicka.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji, która po rozpatrzeniu wszystkich poprawek wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jednocześnie informuję, że zgłoszono trzy wnioski mniejszości. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, teraz sprawozdawcy mniejszości komisji.

Senator Bohdan Paszkowski, proszę bardzo.

(Senator Bohdan Paszkowski: Rezygnuję.)

Pan senator rezygnuje.

Kolejny senator, Sławomir Sadowski.

Do spisu treści

Senator Sławomir Sadowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja chciałbym zgłosić wniosek mniejszości komisji samorządu dotyczący poprawki: w art. 1 w pkcie 1 wyrazy "między godziną 8.00 a 22.00" zastępuje się wyrazami "między godziną 7.00 a 21.00". Jednocześnie w pkcie 2 użyty dwukrotnie wyraz "22.00" zastępuje się wyrazem "21.00".

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, senatorami wnioskodawcami byli senatorowie: Skurkiewicz, Dajczak, Paszkowski, Banaś, Skorupa, Krajczy, Sadowski.

Czy któryś z senatorów chce zabrać głos?

Do spisu treści

Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania.

Pierwsze w kolejności jest głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 36 głosowało za, 51 - przeciw. (Głosowanie nr 69)

Wniosek o odrzucenie został odrzucony.

Do spisu treści

Możemy zatem przystąpić do głosowania nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 53 głosowało za, 35 - przeciw. (Głosowanie nr 70)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do spisu treści

Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Zatem głosujemy nad tym wnioskiem komisji.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Proszę państwa, na 88 senatorów 85 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 71)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Do spisu treści

Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosiła o wprowadzenie poprawek do ustawy, zgodnie z drukiem senackim nr 785A.

Do spisu treści

Najpierw głosujemy nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad całością ustawy.

Proszę państwa, poprawka pierwsza zmienia tytuł ustawy adekwatnie do jej treści.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 72)

Przyjęta.

Poprawka druga precyzuje przepis przejściowy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 82 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 73)

Przyjęta.

Do spisu treści

Możemy przystąpić do głosowania nad całością ustawy.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 74)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 88 senatorów 53 głosowało za, 35 - przeciw. (Głosowanie nr 75)

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do spisu treści

Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgodnie z drukiem nr 788A.

Proszę państwa, możemy głosować nad tym projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 76)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Do spisu treści

Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgodnie z drukiem nr 787A.

Do spisu treści

Możemy głosować nad tym projektem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 77)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Do spisu treści

Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która przygotowała sprawozdanie zawarte w druku nr 794Z.

Poproszę pana senatora Witczaka na mównicę.

Do spisu treści

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marszałku! Wysoka izbo!

Wnosimy o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca Tadeusz Gruszka chce zabrać głos?

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wnoszę o przyjęcie mojej poprawki, która zmierza w kierunku zasadniczego ograniczenia zatrudnienia w gabinetach politycznych funkcjonujących przy Radzie Ministrów. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, w pierwszej kolejności przeprowadzimy głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 senatorów 50 głosowało za, 36 - przeciw. (Głosowanie nr 78)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów.

Do spisu treści

Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, które przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono w druku nr 796Z.

Senator Janusz Sepioł jest sprawozdawcą.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Na wspólnym posiedzeniu obu komisji zarekomendowano przyjęcie poprawek pierwsze, trzeciej, czwartej, szóstej, ósmej, dziewiątej, jedenastej i dwunastej. Ponadto złożono wnioski mniejszości.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Skurkiewicz przedstawia wnioski mniejszości połączonych komisji.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo, rekomenduję przyjęcie poprawek drugiej i dziesiątej, a szczególnie poprawki piątej. Ta poprawka raczej nie jest kontrowersyjna. Zresztą podczas wczorajszego posiedzenia połączonych komisji minister Merta nie wypowiedział się jednoznacznie co do tej poprawki, że jest przeciwnego zdania.

Szanowni Państwo, ta poprawka zmierza do obniżenia wartości pojazdu, który będzie wywożony za granicę, od tej wartości będzie zależało to, czy będzie wymagane zezwolenie ministerstwa na wywiezienie tego pojazdu. Dlatego też wydaje się, iż ta poprawka zmierza w słusznym kierunku. Chodzi o to, aby pojazdy zabytkowe nie wyjeżdżały poza granicę naszego kraju bezpowrotnie i bez jakiekolwiek wiedzy, to dotyczy szczególnie jednośladów.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie Grzyb, Cichoń i Andrzejewski chcieliby zabrać głos jako wnioskodawcy? Nie.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Proszę państwa, nad poprawkami pierwszą i dwunastą głosujemy łącznie. Wskazują one, że formą ochrony zabytków są także ustalenia ochrony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 79)

Poprawki są przyjęte.

Nad poprawkami drugą i dziesiątą głosujemy łącznie. Uprawniają one radę gminy, aby zwracała się do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie do rejestru zabytków zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Wojewódzki konserwator nie będzie mógł odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli odmowa spowodowałaby niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 88 senatorów 36 głosowało za, 52 - przeciw. (Głosowanie nr 80)

Poprawki są odrzucone.

Nad poprawkami trzecią i dziewiątą głosujemy łącznie. Precyzyjnie określają one zakres obowiązków osoby, która odkryła w czasie prowadzenia robót na polskich obszarach morskich przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 81)

Poprawki są przyjęte.

Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 82)

Poprawka jest przyjęta.

Poprawka piąta obniża z 32 tysięcy zł do 15 tysięcy zł wartość środków transportu starszych niż pięćdziesiąt lat, powyżej której wywóz za granicę na stałe będzie wymagał pozwolenia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 88 senatorów 39 głosowało za, 49 - przeciw. (Głosowanie nr 83)

Poprawka jest odrzucona.

Poprawka szósta uzupełnia brakujące odesłanie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 88 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 84)

Poprawka jest przyjęta.

Poprawka siódma uchyla przepis typizujący jako wykroczenie czyn polegający na niepowiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu do Polski zabytku wywiezionego z kraju na podstawie pozwolenia na wywóz czasowy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 88 obecnych senatorów 36 głosowało za, 50 - przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 85)

Poprawka jest odrzucona.

Poprawka ósma doprecyzowuje przepis typizujący jako wykroczenie czyn polegający na niepowiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu do Polski zabytku wywiezionego z kraju na podstawie pozwolenia na wywóz czasowy, w ten sposób, aby karze grzywny podlegała osoba, która nie powiadomiła organu o powrocie zabytku mimo uprzedniego wezwania.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 86)

Poprawka jest przyjęta.

Poprawka jedenasta wydłuża z roku do trzech lat termin na założenie gminnych ewidencji zabytków.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 87)

Do spisu treści

Możemy głosować nad całością ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 84 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 88)

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk nr 776A.

Do spisu treści

Najpierw zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką.

Ta poprawka zmierza do usunięcia wątpliwości dotyczących tego, czy zmiany w statucie uczelni niepublicznej nadanym po raz pierwszy wymagają zasięgnięcia opinii związków zawodowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 87 senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 89)

Do spisu treści

Głosujemy zatem nad całością ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki...

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 90)

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do spisu treści

Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do spisu treści

Komisja Zdrowia oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zatem głosujemy nad tym wnioskiem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję, Wysoki Senacie. Wyniki...

Do spisu treści

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 91)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do spisu treści

Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Proszę państwa, możemy głosować nad tym wnioskiem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Proszę o wyniki.

Do spisu treści

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 92)

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Do spisu treści

Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która przygotowała po debacie sprawozdanie; druk nr 799Z.

Pan senator Janusz Sepioł proszony jest o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Pan senator Władysław Ortyl, wniosek mniejszości, tak? Proszę, Panie Senatorze...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy można...)

A, właśnie chciałem zapytać, czy pan senator Skurkiewicz chce zabrać głos.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo!

W sposób szczególny rekomenduję poparcie poprawki dziesiątej. Ta poprawka traktuje o tym, iż koszty rozpowszechniania audycji związanych z promocją powszechnego spisu ludności będą pokrywane nie z budżetu telewizji publicznej czy też radia publicznego, z ich własnych środków, tylko z budżetu państwa, z części przeznaczonej dla Głównego Urzędu Statystycznego. W obliczu informacji, które dotarły między innymi do senatorów i komisji kultury, o sytuacji finansowej w telewizji publicznej i w związku z tym, że w roku 2010 do tej instytucji nie trafią żadne środki finansowe z opłaty abonamentowej, że jest trudna sytuacja finansowa... W tym roku jest spis rolny, który pochłania 40 milionów zł, tyle będzie kosztowało telewizję publiczną promowanie powszechnego spisu rolnego, w przyszłym roku kolejne 40 milionów zł będzie kosztowało promowanie spisu ludności. To są zbyt poważne obciążenia, aby telewizja publiczna i Polskie Radio mogły je wziąć na swoje barki. Dlatego też moja poprawka zmierza do tego, aby to budżet państwa, który decyduje o tej sprawie i podejmuje inicjatywę w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu ludności, wziął w całości ciężar finansowy na swoje barki. Dziękuję.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Głosujemy najpierw nad wnioskiem pana senatora Janusza Sepioła, poparty przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 87 obecnych senatorów 52 głosowało za, 35 - przeciw. (Głosowanie nr 93)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Do spisu treści

Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwały, wnosząc o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę państwa, dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

86 obecnych senatorów, 86 było za. (Głosowanie nr 94)

Przyjęta.

W takim razie stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

Do spisu treści

Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.

Do spisu treści

Wczoraj została przeprowadzona dyskusja. Teraz przystępujemy do trzeciego czytania projektu uchwały - Prawo o notariacie. Obejmuje ono jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wprowadziły do projektu poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawartego w druku nr 380S. Pan senator Mariusz Witczak będzie nas reprezentował w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i projektem uchwały w sprawie wniesienia tego projektu do Sejmu.

Proszę państwa, obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

83 obecnych senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 95)

Stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu,

upoważniając pana senatora Mariusza Witczaka do reprezentowania Wysokiej Izby w Izbie Niższej.

Proszę państwa, teraz punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy...

(Głos z sali: Jest głos w kwestii formalnej, Panie Marszałku.)

Do spisu treści

Senator Mariusz Witczak:

Tak, w kwestii formalnej. Panie Marszałku, ja bardzo się cieszę, że Wysoka Izba obdarzyła mnie takim zaufaniem, ale mam pytanie formalne. Na pierwszym etapie rozpatrywania tej ustawy byłem przedstawicielem wnioskodawców, ale potem pan senator Zientarski był przedstawicielem większości komisji. Ja nie jestem członkiem komisji, która prowadziła tę ustawę, dlatego pytam: czy mogę reprezentować komisję, tak z formalnego punktu widzenia...

(Poruszenie na sali)

...czy nie powinien tego robić pan senator Zientarski?

(Głos z sali: Pan zawsze może.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, stwierdziłem właśnie, że Senat podjął uchwałę upoważniającą pana i wątpliwości formalne rozstrzygnął.

(Senator Mariusz Witczak: Dziękuję. Jeszcze jedno. Miałem ochotę, by to był pan senator Zientarski.)

Proszę to potraktować to jako dowód zaufania Wysokiej Izby do pana osoby w tej sprawie.

(Głos z sali: Zaufanie!)

(Senator Mariusz Witczak: Tak to traktuję. Dziękuję.)

(Senator Stanisław Kogut: Unikasz pracy, kolego. Do roboty, kolego, do roboty.)

Kolejarzy też upraszam o zajęcie się robotą.

(Wesołość na sali) (Oklaski)

Do spisu treści

Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji i była przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy - Prawo budowlane.

Jest to jedynie głosowanie. Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek i proponują tym razem pana senatora Marka Trzcińskiego, żeby reprezentował Wysoką Izbę w dalszych pracach.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 82 obecnych senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie nr 96)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu,

upoważniając Marka Trzcińskiego do reprezentowania naszej Izby.

Do spisu treści

Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i z Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Do spisu treści

W dniu wczorajszym było przedstawione sprawozdanie i przeprowadzona dyskusja. Trzecie czytanie to tylko głosowanie. Komisje wprowadziły poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 769S. Tym razem będzie nas reprezentował pan senator Edmund Wittbrodt. To projekt komisji.

Do spisu treści

Możemy przystąpić do głosowania nad tymi projektami.

Proszę państwa, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 83 obecnych senatorów 51 głosowało za, 32 - przeciw. (Głosowanie nr 97)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i z Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu, upoważniając jednocześnie pana senatora Wittbrodta do reprezentowania Izby.

Do spisu treści

Proszę państwa, punkt dwudziesty szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Do spisu treści

W dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie i została przeprowadzona dyskusja. Trzecie czytanie to tylko głosowanie.

Do spisu treści

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie tego projektu bez poprawek.

Proszę państwa, kto jest za przedstawieniem tego projektu?

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Do spisu treści

Na 83 osoby, za 51, przeciw 32. (Głosowanie nr 98)

Senat przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, jeszcze trzydzieści sekund, chcę odczytać wniosek.

W związku z podjętą uchwałą informuję, że marszałek Senatu przekaże państwu informację dotyczącą trybu oraz terminu składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury, bo tego dotyczył przyjęty przez nas przed chwilą projekt zmiany regulaminu.

Proszę państwa, trzydzieści sekund przerwy technicznej i przystępujemy do oświadczeń.

Pan senator Kaleta, proszę bardzo.

Oświadczenia.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Bardzo króciutko.

25 lutego tego roku Rada Miejska Kalisza na sesji plenarnej wystosowała apel do prezydenta Rzeczypospolitej, premiera rządu Rzeczypospolitej, wojewody wielkopolskiego, a także posłów i senatorów. Chciałbym ten apel odczytać, aby głos mojego rodzinnego miasta mógł zabrzmieć również w Wysokiej Izbie.

Apel Rady Miejskiej Kalisza i prezydenta miasta Kalisza do rządu i parlamentu RP z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wycofania z legalnej sprzedaży substancji psychotycznych, psychoaktywnych, tak zwanych dopalaczy.

W trosce o losy mieszkańców Kalisza, a w szczególności dzieci i młodzieży, radni Rady Miejskiej Kalisza oraz prezydent miasta Kalisza apelują o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zniesienie legalności sprzedaży i promocji substancji psychotycznych, psychoaktywnych, tak zwanych dopalaczy. Mając na uwadze fakt dużej dostępności na terenie całej Polski środków o działaniu zbliżonym do narkotyku i potęgującą się falę uzależnień, a także ich tragicznych następstw, oczekujemy szybkiej reakcji celem wyeliminowania zagrażających zdrowiu i życiu niebezpiecznych środków psychotycznych, niszczących oraz redukujących osobowość młodego pokolenia.

Apel podpisał prezydent miasta, pan Janusz Pęcherz, oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza, pani Adela Przybył.

Panie Marszałku, bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I pan senator Cichosz.

Panie Senatorze, proszę o złożenie oświadczenia.

(Głos z sali: A inni?)

Reszta już złożyła, Panie Senatorze.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Lucjan Cichosz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie okoliczności nieterminowego złożenia do Komisji Europejskiej wniosku, dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia specjalnego dla plantatorów tytoniu, zgodnie z art 68 rozporządzenia Rady nr 73/2009. W szczególności proszę o następujące wyjaśnienia.

Kto ponosi odpowiedzialność za tę sytuację?

Dlaczego skierowane do Komisji Europejskiej pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykorzystania wsparcia specjalnego według art. 68 rozporządzenia Rady nr 73/1009 z dnia 28 lipca 2009 r. nie zawierało wniosku o zastosowanie mechanizmu wsparcia sektora tytoniowego w ramach tego systemu?

Dlaczego korekta przywołanego dokumentu została przesłana dopiero 26 sierpnia 2009 r., już po ostatecznym terminie na podjęcie decyzji dotyczącej uzupełnienia programu wsparcia na 2010 r., który upłynął 1 sierpnia 2009 r.?

Kto nadzorował w resorcie rolnictwa przygotowanie wniosku i dlaczego wniosek został przygotowany nierzetelnie, a w uzasadnieniu były braki, które zdecydowały o jego odrzuceniu? Dlaczego uzupełnienie przesłano z niedotrzymaniem terminu, co spowodowało, że uwzględnienie naszych postulatów stało się niemożliwe? Czy zostały dotychczas wyciągnięte jakieś konsekwencje w związku z tą sprawą?

Proszę o rzetelne i szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie, gdyż przedstawione zaniechanie będzie mieć tragiczny skutek. Oznacza ono bowiem upadek około piętnastu tysięcy małych gospodarstw rodzinnych produkujących tytoń, głównie w południowo-wschodniej części Polski, oraz grozi utratą około sześćdziesiąt tysięcy miejsc pracy w tym regionie, co oznacza bardzo duży wzrost bezrobocia.

I drugie oświadczenie, również do ministra rolnictwa. W swoim oświadczeniu, które składałem 21 listopada 2008 r,. o emeryturach kapitałowych... Przepraszam... W swoim oświadczeniu wskazywałem, iż ograniczenie łączenia okresów ubezpieczenia spowodowało, że wielu rolników straciło prawo do emerytury w KRUS. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż do czasu wejścia w życie nowych przepisów rolnicy urodzeni w 1949 r. lub później mogli doliczyć do brakujących okresów ubezpieczenia w KRUS ubezpieczenie z ZUS. Obecnie nie mogą tego zrobić. Problem ten dotknął osoby mało zarabiające, które nie były w stanie utrzymać się z działalności rolniczej. Z odpowiedzi, którą uzyskałem od Pana Ministra, wynika, iż opisane rozwiązanie wzbudziło wiele kontrowersji i będzie poddane szczególnej analizie przez Międzyresortowy Zespół do spraw Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który opracowuje założenia do zmian w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników. W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, w jaki sposób Pan Minister rozwiązał przedmiotowy problem, który ma naprawdę tragiczny skutek dla wielu polskich rodzin rolniczych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Gogacz.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Moje oświadczenie kieruję do pana Janusza Krupskiego, kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podczas mojej wizyty we Włodawie została mi wręczona uchwała walnego zebrania członków Koła Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" we Włodawie, podjęta jednogłośnie w dniu 18 stycznia bieżącego roku. W drugiej części tej uchwały członkowie WiN po raz kolejny ponawiają żądanie rozpoczęcia procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy kombatanckiej w oparciu o znajdujące się już w Sejmie projekty. Brak rozpoczęcia prac legislacyjnych jest dla kombatantów niezrozumiały, tym bardziej, że ich liczebność szybko maleje, zaś kondycja i stan zdrowia żyjących pogarsza się z każdym rokiem. Dalej w uchwale stwierdza się, że szybko ulega pogorszeniu również sytuacja bytowa kombatantów, dlatego, jak stwierdzają autorzy uchwały, zachodzi pilna potrzeba zwiększenia o 100% dodatków kombatanckiego, kompensacyjnego i energetycznego. W trzeciej części uchwały członkowie WiN żądają skutecznej egzekucji i realnego stosowania uprawnień obecnie przysługujących kombatantom i inwalidom wojennym. Chodzi o ulgi za przejazdy i przyjmowanie poza kolejnością przez lekarzy. W uchwale stwierdza się, że właśnie o tej sprawie należy co pewien czas przypominać zakładom opieki zdrowotnej, zaś co do ulg za przejazdy to kombatanci oczekują, że u przewoźników prywatnych również je znajdą.

Panie Ministrze! Według mojej oceny postulaty, jakie znalazły się w przytoczonej uchwale, której autorami są osoby tak bardzo zasłużone dla naszej ojczyzny, Polski, powinny być bardzo poważnie przeanalizowane. Bardzo proszę Pana Ministra o poinformowanie mnie co do stanowiska w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Stanisław Gogacz.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I pani senator Janina Fetlińska.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oświadczenie kieruję do pana Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Panie Ministrze! Gratuluję inauguracji działalności muzeum Chopina, stanowiącego część Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ulicy Okólnik 1 w Zamku Ostrogskich. Jego multimedialny charakter sprawia, że jest ono jednym z najnowocześniejszych muzeów na świecie, a odwiedzający mają możność indywidualnego wyboru długości, intensywności treści wybranej ścieżki zwiedzania. Jednak niepokój, wręcz smutek, budzi fakt, że Salonik Chopinów w Pałacu Czapskich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 na drugim piętrze gmachu Akademii Sztuk Pięknych, miejsce autentyczne związane z osobą Chopina, otaczające go pomieszczenia, klatka schodowa są ogromnie zaniedbane. Wiele osób, które odwiedzają to miejsce w ramach obchodów Roku Chopina - a więc teraz tych odwiedzających jest więcej - jest ogromnie rozczarowanych i zasmuconych. Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o dołożenie starań, aby to tak drogie każdemu sercu miejsce, Salonik Chopinów, było lepiej zadbane, miało lepszy wystrój, żeby pomieszczenia towarzyszące, łazienki były w lepszym stanie, tak ażeby można było z dumą, a nie z pewnym rozczarowaniem albo zażenowaniem przebywać w tym miejscu. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Proszę państwa, w tym momencie zakończyliśmy wygłaszanie oświadczeń.

Informuję, że protokół pięćdziesiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Wysoki Senacie, zamykam pięćdziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

I poza protokołem wyrażam radość, że następne odbędzie się już nie zimą, ale wiosną.

 

 

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 27)


50. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu