63. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


 

 

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 989Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Stanisław Iwan:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Połączone komisje w dniu wczorajszym, to jest 20 października bieżącego roku, po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku wczorajszej debaty nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, rekomendują Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki: pierwszą, drugą, czwartą, siódmą, ósmą, dziesiątą, jedenastą, trzynastą, czternastą, szesnastą, dziewiętnastą, dwudziestą, dwudziestą pierwszą, dwudziestą drugą i dwudziestą trzecią.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Tadeusz Gruszka dokonał zmiany treści swojego wniosku, to jest poprawki czwartej, oraz że na podstawie tego samego artykułu, ale ust. 7 Regulaminu Senatu, senator Marek Trzciński wycofał swój wniosek, który jednak został podtrzymany przez senatora Witolda Idczaka - jest to poprawka trzecia. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że wnioski złożyli: senator Iwan, senator Trzciński, Senator Idczak i senator Gruszka.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Pragnę zwrócić uwagę na poprawkę siedemnastą. Proszę o jej przegłosowanie, mimo że nie uzyskała ona akceptacji Komisji Gospodarki Narodowej. Istotą tej poprawki jest taka. Decydującym momentem będzie moment ujawnienia czynu, a nie moment, powiedziałbym, przekazania odczytu funkcjonariuszowi do opracowania czy też obróbki. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza podwyższa dopuszczalne prędkości samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t odpowiednio ze 130 km/h do 140 km/h - na autostradzie oraz ze 110 km/h do 120 km/h - na drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczył 86 senatorów, poprawka została poparta przez 52 senatorów, 3 głosowało przeciwko, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami drugą i czternastą należy głosować łącznie. Obie te poprawki mają charakter redakcyjny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu nad poprawkami drugą i czternastą uczestniczyło 84 senatorów, 84 senatorów poparło te poprawki. (Głosowanie nr 8)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka trzecia uprawnia strażników gminnych i miejskich do dokonywania kontroli ruchu drogowego na wszystkich drogach krajowych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 86 senatorów, poprawka została poparta przez 5 senatorów, 78 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Poprawka trzecia nie została przyjęta.

Poprawka czwarta uprawnia strażników gminnych i miejskich do dokonywania kontroli ruchu drogowego również w części dróg krajowych oznakowanych znakiem drogowym miejscowości.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 86 senatorów, poprawka została poparta przez 29, przeciwko głosowało 52 senatorów, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki piątej, która uprawnia strażników gminnych i miejskich do dokonywania kontroli ruchu drogowego również w miejscowości.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeszcze dwóch senatorów nie głosowało.

Obecnych 86 senatorów, poprawka została poparta przez 2, przeciwnych było 80 senatorów, 2 senatorów wstrzymało się od głosu, 2 nie wzięło udziału w głosowaniu. (Głosowanie nr 11)

Poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawek szóstej i dwunastej. Należy nad nimi głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawką siódmą. Poprawki szósta i dwunasta zdejmują ze strażników gminnych i miejskich dokonujących kontroli ruchu drogowego obowiązek prowadzenia jej w oznakowanym miejscu i czasie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 87 senatorów, poprawka została poparta przez 27, przeciwnych było 59 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki siódmej. Poprawka siódma ma charakter doprecyzowujący.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów wszyscy poparli poprawkę siódmą. (Głosowanie nr 13)

Wobec tego poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 83 senatorów, wszyscy poparli poprawkę ósmą. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki dziewiątej, która usuwa z katalogu wytycznych do treści aktu wykonawczego dyrektywę, na podstawie której zasadą jest, że obudowa na urządzenie rejestrujące nie może być instalowana ani używana bez tego urządzenia.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyły 87 senatorów, poprawka została poparta przez 13, przeciwnych było 73 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nie została przyjęta.

Poprawka dziesiąta ma charakter terminologiczny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 85 senatorów, poprawka została poparta przez 84, przeciwny był 1 senator. (Głosowanie nr 16)

Poprawka dziesiąta została przyjęta.

Przechodzimy do poprawka jedenastej, która podwyższa z 5 km/h do 10 km/h próg dopuszczalnego błędu kierowcy w utrzymywaniu dozwolonej prędkości.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 87 senatorów, poprawka została poparta przez 82, przeciwnych było 4 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Poprawka jedenasta została przyjęta.

Poprawka trzynasta ma charakter redakcyjny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Obecnych 81 senatorów, poprawka została poparta przez 78, przeciw było 2, nikt nie wstrzymał się od głosu, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 18)

Poprawka trzynasta została przyjęta.

Poprawki piętnasta i osiemnasta zmierzają do rozszerzenia katalogu źródeł finansowania Krajowego Funduszu Drogowego o środki z grzywien za wykroczenia określone w art. 92, art. 92a oraz art. 96 §3 kodeksu wykroczeń.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Obecnych 87 senatorów, poprawki zostały poparte przez 37, przeciwko głosowało 49 senatorów, 1 nie głosował . (Głosowanie nr 19)

Poprawki nie zostały przyjęte.

Przychodzimy do poprawki szesnastej, która zmierza do zapewnienia w ustawie spójności terminologicznej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Obecnych 87 senatorów, poprawka została poparta przez 85 senatorów, 2 nie wzięło udziału w głosowaniu. (Głosowanie nr 20)

Poprawka szesnasta została przyjęta.

Poprawka siedemnasta ma w sposób jednoznaczny wskazać, że termin stu osiemdziesięciu dni, po upływie którego nie może nastąpić nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym, należy liczyć od dnia ujawnienia czynu przez urządzenie rejestrujące, a nie od dnia dokonania odczytu z urządzenia przez uprawnionego funkcjonariusza.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 84 poparło poprawkę, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiętnasta ma charakter doprecyzowujący.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów, 84 poparło poprawkę, 1 był przeciw, 2 nie uczestniczyło w głosowaniu. (Głosowanie nr 22)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta pierwsza usuwa zbędne odesłanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Jeszcze dwudziesta.)

Dwudziestą opuściłem? Przepraszam. A, ma zapewnić spójność terminologiczną... Mnie się wydawało, żeśmy nad nią właśnie głosowali.

(Głos z sali: Teraz mamy...)

Teraz poprawka dwudziesta pierwsza, która usuwa zbędne odesłanie.

(Głos z sali: Nie było dwudziestej.)

No przed sekundą nad nią głosowaliśmy.

(Głos z sali: Nie, nie, nie.)

(Głos z sali: Dziewiętnasta też...)

A, dziewiętnasta ma charakter doprecyzowujący, a ta ma zapewnić spójność. Dobrze, przepraszam bardzo.

Wobec tego powróćmy do poprawki dwudziestej, która ma zapewnić ustawie spójność terminologiczną.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 85 senatorów, wszyscy poparli poprawkę dwudziestą. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta pierwsza usuwa zbędne odesłanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 86 senatorów, poprawka została poparta przez 86, czyli przez wszystkich. (Głosowanie nr 24)

Poprawka dwudziesta druga odracza wejście w życie nowych zasad prowadzenia kontroli transportu drogowego do dnia 1 stycznia 2012 r.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 87 senatorów, 86 poparło poprawkę, 1 był przeciw. (Głosowanie nr 25)

Poprawka dwudziesta trzecia przesuwa do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy termin, do którego podmioty publiczne dostosują swoją działalność do jej przepisów.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 86 senatorów, wszyscy poparli poprawkę dwudziestą trzecią. (Głosowanie nr 26)

Do spisu treści

Teraz będziemy głosowali nad przyjęciem ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 86 senatorów, wszyscy poparli przyjęcie ustawy. (Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Gospodarki Narodowej poprawką.

Poprawka ma charakter porządkowy i ma na celu uwzględnienie nowelizacji ustawy - Prawo telekomunikacyjne, dokonanej ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 87 senatorów, 87 poparło poprawkę zgłoszoną przez komisję. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w całości, wraz ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów ustawę poparło 85 z nich, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 29)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza usuwa zbędne odesłanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 84 senatorów, 84 poparło poprawkę pierwszą. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga zmierza do wyeliminowania z ustawy przepisu mającego jedynie charakter informacyjny, przykładowy, potwierdzający oczywisty fakt.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 86 senatorów, 86 poparło poprawkę drugą. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami trzecią i piątą należy głosować łącznie. Eliminują one regulację, która nie ma wartości normatywnej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Obecnych było 84 senatorów, poprawki poparło 83, nie głosował 1 senator. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta usuwa zbędne wyrażenie oraz poprawia redakcję przepisu.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 85 senatorów, 85 poparło poprawkę czwartą. (Głosowanie nr 33)

Przechodzimy do poprawki szóstej, która skreśla z ustawy przepis powtarzający postanowienia zawarte w innej ustawie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 86 poparło poprawkę, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 87 senatorów, 87 poparło ustawę. (Głosowanie nr 35)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Powracamy...

(Senator Marek Ziółkowski: Może ja?)

Tak? Dobrze.

(Senator Marek Ziółkowski: Drugie pół godziny ja i...)

Bardzo dobrze.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Powracamy do punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności głosujemy nad poprawkami, potem nad całością ustawy.

Do spisu treści

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka pierwsza koryguje błąd językowy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się.

Dziękuję.

Na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 36)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga ma na celu dostosowanie terminologii nowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych do ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się.

Dziękuję.

Na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 37)

Poprawka przyjęta.

Poprawka trzecia zmierza do wyeliminowania z ustawy sformułowania, które nie zawiera treści normatywnej.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 38)

Poprawka przyjęta.

Poprawka czwarta ujednolica terminologię.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 39)

Poprawka przyjęta.

Poprawka piąta koryguje nieprecyzyjne odesłanie.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 83 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 40)

Poprawka przyjęta.

Poprawka szósta ma na celu dostosowanie terminologii ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym do ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 41)

Poprawka przyjęta.

Do spisu treści

I teraz uchwała.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 42)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

W przerwie w obradach odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. Po debacie przygotowały one wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 981Z.

Przedstawi je pan senator Michał Wojtczak.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Michał Wojtczak:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyły pięć poprawek, z czego rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie poprawki czwartej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Stanisław Jurcewicz jest sprawozdawcą mniejszości połączonych komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Stanisław Jurcewicz:

W imieniu mniejszości połączonych komisji proszę o przyjęcie poprawek pierwszej, drugiej, trzeciej i piątej, zawartych w zestawieniu wniosków. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Czy pan senator sprawozdawca Marek Konopka chce się wypowiedzieć?

(Senator Marek Konopka: Dziękuję bardzo.)

Nie chce. Rozumiem.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania, najpierw nad poprawkami, potem nad ustawą.

Proszę państwa, głosujemy nad poprawkami. Proponuję zacząć od łącznego głosowania nad poprawkami pierwszą, drugą, trzecią i piątą.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 50 głosowało za, 35 - przeciw. (Głosowanie nr 43)

Proszę państwa, cztery poprawki zostały przyjęte.

Poprawka czwarta zmierza do wprowadzenia możliwości odpłatnego świadczenia usług przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i ich delegatur.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 76 głosowało za, 9 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Teraz uchwała w sprawie ustawy.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 53 głosowało za, 32 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Do spisu treści

Najpierw głosowanie nad przedstawioną poprawką, a potem nad ustawą.

Celem poprawki jest umożliwienie finansowania przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów budżetu powiatów i gmin uzyskanych od 1 stycznia 2010 r.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Do spisu treści

Teraz uchwała w sprawie ustawy.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 47)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które po debacie przygotowały wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 976Z.

Przedstawi je pan senator Kleina.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu połączonych komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, rekomenduję odrzucenie ustawy.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Czy pozostały senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski chce zabrać głos?

(Senator Ireneusz Niewiarowski: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Proszę państwa, w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a potem będziemy procedowali dalej.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Do spisu treści

Na 86 obecnych senatorów 79 głosowało za, 1 - przeciw, 5 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 48)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponuje przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Jest ona zawarta w druku senackim nr 974A.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Głosujemy nad wnioskiem komisji.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 84 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Po debacie przygotowano sprawozdanie, druk nr 975Z.

Senatorem sprawozdawcą jest Henryk Woźniak. O, już biegnie.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Henryk Woźniak:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dzisiaj na porannym posiedzeniu rozpatrzyła zgłoszone w toku debaty poprawki i przedkłada stanowisko, w którym prosi o przyjęcie poprawek pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, dwunastej i trzynastej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy Augustyn, Kleina albo Woźniak chcą jeszcze zabrać głos? Nie chcą.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania, najpierw nad poprawkami, potem nad ustawą.

Proszę państwa, najpierw głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 obecnych senatorów 3 głosowało za, 82 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Proszę państwa, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.

Głosujemy zatem nad poprawkami.

Proszę państwa, poprawka pierwsza ma na celu zwolnienie z podatku usług świadczonych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie, że świadczenie niektórych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty prywatne będzie zwolnione z podatku VAT.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 52)

Poprawka przyjęta i wyklucza to głosowanie nad poprawką trzecią.

Poprawka czwarta wyraźnie rozdziela zakresy usług zwolnionych od podatku w zakresie edukacji.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 82 głosowało za, 3 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 53)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta doprecyzowuje zakres usług kształcenia zawodowego oraz wprowadza alternatywę, w miejsce koniunkcji, warunków, jakie należy spełnić, aby można było skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 85 było za, 1 się wstrzymał, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 54)

Poprawka przyjęta.

Nad szóstą i jedenastą głosujemy łącznie. Powodują one opodatkowanie stawką podstawową wszelkich form wypożyczania filmów.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 34 było za, 50 - przeciw, 1 się wstrzymał, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 55)

Te poprawki zostały odrzucone.

I w związku z tym możemy głosować nad poprawką siódmą.

Ma ona charakter porządkowy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 obecnych 83 było za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 56)

Przyjęta.

Ósma powoduje, że obniżoną stawką podatku będą obłożone wyroby ciastkarskie niezawierające konserwantów i barwników syntetycznych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 85 obecnych, 83 było za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 57)

Przyjęta.

Poprawka dziewiąta doprecyzowuje.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 84 obecnych senatorów  83 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 58)

Przyjęta.

Dziesiąta uzupełnia wykazy usług objętych obniżoną stawką podatku o produkcję programów telewizyjnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 59)

Przyjęta.

I teraz poprawka dwunasta, ponieważ odrzuciliśmy poprawki szóstą i jedenastą.

Poprawka ma na celu objęcie wypożyczania filmów obniżoną stawką podatku.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 60)

Przyjęta.

Trzynasta ma charakter porządkowy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 83 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 61)

Przyjęta.

Do spisu treści

I, proszę państwa, uchwała w całości.

Przycisk obecności, Wysoki Senacie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 62)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Do spisu treści

Powracamy do punktu trzynastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy. To druki senackie nr 977A i 977B.

Do spisu treści

Proszę państwa, teraz poprawki, a potem ustawa w całości.

Nad poprawkami pierwszą i trzecią głosujemy łącznie. Zmierzają one do zmiany tytułu i systematyki ustawy celem adekwatnego odzwierciedlenia aksjologii ustawodawcy w konstrukcji ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 63)

Przyjęte.

Poprawka druga zmierza do prawidłowego wprowadzenia zmiany zaproponowanej przepisem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 64)

Przyjęta.

Do spisu treści

I teraz głosowanie nad ustawą w całości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 83 obecnych senatorów 82 głosowało za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 65)

(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

(Oklaski)

Rozumiem, że najbardziej cieszył się pan senator Kogut - tak sądzę po oklaskach. Dobrze.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowała się do wniosku i przygotowała sprawozdanie po debacie. To druk nr 983Z.

A pan senator Wyrowiński już przedstawia sprawozdanie komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Jan Wyrowiński:

Komisja proponuje Wysokiemu Senatowi, aby przyjął wnioski zawarte w punkcie oznaczonym rzymską dwójką, to jest poprawki pierwszą i drugą. Proponuje też, aby odrzucić wniosek zawarty w punkcie oznaczonym rzymską jedynką. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca Tadeusz Gruszka lub pozostały senator sprawozdawca Andrzej Owczarek chcą zabrać głos?

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie. Dziękuję.)

(Senator Andrzej Owczarek: Dziękuję.)

Rozumiem.

Do spisu treści

A więc przystępujemy do głosowania, najpierw nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a potem, w razie czego, nad poprawkami.

Proszę państwa, wniosek o odrzucenie ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę państwa, na 86 obecnych senatorów 7 głosowało za 78 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)

Odrzuciliśmy wniosek o odrzucenie ustawy.

Głosujemy zatem nad poprawkami.

Poprawka pierwsza powoduje, że z pomocy przewidzianej w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, u którego nastąpi spadek obrotów gospodarczych o 15%, a nie o 10%.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 86 obecnych 85 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 67)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga ma charakter precyzujący.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 83 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 68)

Przyjęta.

Do spisu treści

I teraz głosujemy nad podjęciem uchwały w całości.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 69)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Do spisu treści

Powracamy do punktu piętnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, wnosząc o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

I głosujemy nad tym wnioskiem.

Proszę państwa, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Do spisu treści

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 70)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szesnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu od majątku, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jednobrzmiące  projekty, wnosząc o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Do spisu treści

Najpierw głosujemy nad tą jedną poprawką.

Mianowicie poprawka ta zmierza do prawidłowego przytoczenia w ustawie tytułu Protokołu.

Proszę państwa, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 71)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

I uchwała w całości, Wysoki Senacie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Podaję wyniki.

Na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 72)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r. Protokołu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu od majątku, sporządzonej w Bernie w dniach podanych przeze mnie poprzednio.

Do spisu treści

Proszę państwa, powracamy do punktu siedemnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Proszę państwa, możemy głosować nad tym wnioskiem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Do spisu treści

Głosowało 85 senatorów. Wszyscy za. (Głosowanie nr 73)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji oraz przeprowadzono dyskusję.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu uchwały. W tej sytuacji jest to oczywiście jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie tego wniosku. Sprawozdanie zawarte jest w druk nr 839Z.

Do spisu treści

Głosujemy najpierw nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za odrzuceniem?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Proszę państwa, na 87 senatorów 53 głosowało za odrzuceniem projektu ustawy, 33 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 74)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku...

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, czy mam kogoś odrzucić...

(Wesołość na sali)

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji oraz przeprowadzono dyskusję.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy, czyli do głosowania.

Przypominam, że komisje wprowadziły poprawki do projektu i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy.

Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 918S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Leona Kieresa do reprezentowania Wysokiej Izby w dalszych pracach nad projektem.

Do spisu treści

Głosujemy nad przedstawionym projektem ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 75)

Stwierdzam zatem, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu, jednocześnie upoważniając pana senatora Leona Kieresa do reprezentowania nas w dalszych pracach.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przed przerwą przestawione zostało sprawozdanie komisji oraz przeprowadzona została dyskusja.

Do spisu treści

Trzecie czytanie w tej sytuacji oznacza głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 838S.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Do spisu treści

Na 86 senatorów 54 głosowało za, 32 - przeciw. (Głosowanie nr 76)

Stwierdzam zatem, że Senat przyjął wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przed przerwą przedstawione zostało sprawozdanie i przeprowadzono dyskusję.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu, czyli do głosowania.

Przypomnę, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego projektu wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 856S. Komisje proponują, aby senator Władysław Ortyl reprezentował Senat w dalszych pracach.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania nad tym projektem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 77)

Stwierdzam zatem, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy oraz upoważnił senatora Władysława Ortyla do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Przypominam, że przed przerwą przedstawiono sprawozdanie komisji o projekcie oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania, czyli do głosowania.

Komisja po rozpatrzeniu projektu wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr  930S.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Do spisu treści

Głosowało 84 senatorów. Wszyscy za. (Głosowanie nr 78)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Powracamy do punktu dwudziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu...

(Rozmowy na sali)

Jeszcze minuta, Wysoki Senacie. Ciszej.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwudziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej.

Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie oraz przeprowadzono dyskusję.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu opinii.

Komisja po rozpatrzeniu projektu wnosi o przyjęcie tego projektu bez poprawek. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 995Z.

Do spisu treści

Możemy głosować zatem nad wnioskiem komisji.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę państwa, podaję wyniki.

Do spisu treści

Na 85 senatorów 84 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 79)

Stwierdzam, że Senat przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej.

Proszę państwa, jeszcze raz proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Porządek sześćdziesiątego trzeciego posiedzenia Izby został wyczerpany. Dziękuję.

Ogłaszam piętnaście sekund przerwy technicznej.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, kandydatami do składania oświadczeń są panowie senatorowie: Rulewski, Sadowski i Bender. W tej kolejności.

Proszę bardzo, pan senator Rulewski.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do pań senatorów Rotnickiej i Sztark, do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Zdrojewskiego, do Lecha Wałęsy, do dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka, do prezesa fundacji i Stowarzyszenia "Projekt: Polska" Adama Szłapki oraz do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Przygotowując się do obchodów trzydziestolecia powstania NSZZ "Solidarność" opracowałem koncepcję skierowaną do młodzieży studenckiej w Polsce i Europie. Koncepcja oparta była na międzynarodowych spotkaniach młodzieży odbywanych na terenie Polski. Warstwa metodyczna skłaniała młodzież do odbycia trzech kroków: nabycia wiedzy o powstaniu "Solidarności" oraz ruchów wolnościowych i obywatelskich w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pogłębienia wrażliwości uczestników poprzez bezpośrednie spotkania z bohaterami wydarzeń Sierpnia 1980 r., a także zapoznania się z doświadczeniami wolnej Polski.

Na zakończenie spotkań w Gdańsku, w historycznej sali BHP, w obecności Lecha Wałęsy zebrani podjęli apel europejski. W wyniku konkursu ofert wyłoniono realizatora koncepcji Stowarzyszenie "Projekt: Polska", zrzeszające młodych ludzi. Zakładałem, że ich prace od strony merytorycznej będą wspierać senatorowie i posłowie związani w przeszłości z "Solidarnością". Tak było w przypadku dwóch osób, czyli pani senator Grażyny Sztark i pani senator Jadwigi Rotnickiej. (Oklaski)

Międzynarodowe spotkania młodzieży mające charakter warsztatów odbywały się w dniach od 11 do 16 października w dziewięciu grupach studentów pochodzących z Polski i z zagranicy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - tam były dwa obozy - dolnośląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, na Pomorzu Zachodnim, na terenie województwa lubelskiego, śląsko-dąbrowskiego, małopolskiego i opolskiego. Uczestniczyło w nich stu sześćdziesięciu studentów z trzydziestu czterech krajów. Przyznane przez resort kultury środki nie wystarczały, aby zorganizować tak rozległe przedsięwzięcie, dlatego z wdzięcznością kieruję do marszałków wymienionych województw oraz prezydentów Poznania i Warszawy, a także kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, słowa uznania i podziękowania za okazaną pomoc materialną, wsparcie organizacyjne, a wreszcie wyrażoną w ten sposób sympatię dla wysiłku pokolenia "Solidarności". Ogromną pomoc okazał Instytut Pamięci Narodowej; przygotował on serię spotkań i pokazów, które wywołały głębokie poruszenie zwłaszcza wśród słuchaczy z krajów byłego bloku sowieckiego. Należy podkreślić zaangażowanie dyrektora Krzysztofa Dudka z Narodowego Centrum Kultury, które jako jedyna instytucja rządowa służyło radą i pomocą podczas realizacji projektu. Wreszcie trzeba uznać pionierską pracę członków Stowarzyszenia "Projekt: Polska" i wolontariuszy, z prezesem Adamem Szłapką na czele, którzy jako jedyni podjęli się na taką skalę nowatorskiego przedsięwzięcia, mimo deficytu środków i opóźnionych decyzji finansowych i administracyjnych.

Dziś, po kilku dniach od rozstania z uczestnikami, napływają zapytania dotyczące dalszych spotkań. Uważam, że należy rozważyć inicjatywę zorganizowania kolejnych spotkań w innych krajach, na przykład w Niemczech czy Czechach. Niekoniecznie należałoby się wtedy ograniczać do tematyki historycznej, wiodącym tematem mogłoby być w przyszłości  na przykład budowanie tożsamości europejskiej. Jednak rozwinięcie tej inicjatywy pod auspicjami Polski wymagałoby działań ze strony najwyższych władz.

Proszę o skierowanie tego do marszałków i prezydentów wymienionych województw. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Pan senator Sadowski, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Sławomir Sadowski:

Dziękuję bardzo.

Oświadczenie kieruję do ministra obrony narodowej, pana Bogdana Klicha.

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do pana z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej likwidacji jednostki wojskowej 16 Pomorskiego Pułku Artylerii w Braniewie oraz ograniczenia liczebności innych jednostek wojskowych.

Decyzja o likwidacji wymienionej jednostki wojskowej pociągnie za sobą bardzo wielkie koszty społeczne i gospodarcze. Dotknie ona przede wszystkim mieszkańców Braniewa i powiatu, a także żołnierzy 16 Pomorskiego Pułku Artylerii. Decyzja przyczyni się również do wzrostu bezrobocia w mieście i powiecie. Stopa bezrobocia jest tam obecnie jedną z najwyższych w kraju. Można sobie wyobrazić, o ile wzrośnie po likwidacji tej jednostki wojskowej. Wojsko w znaczący i istotny sposób wywiera wpływ na infrastrukturę gospodarczą w tamtym regionie. Są to miejsca pracy, usługi komunalne świadczone wojsku i rodzinom żołnierzy. Obecność wojska wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości, handlu i różnego rodzaju usług. Nie bez znaczenia jest fakt, że żołnierze wraz z rodzinami stanowią zintegrowaną wspólnotę społeczną, powiązaną więzami ścisłej i owocnej współpracy. W garnizonie braniewskim w ciągu wielu lat zrealizowano dużo inwestycji związanych z infrastrukturą wojskową i koszarową. Dlaczego więc przenosi się kadrę w miejsce wymagające dużych nakładów finansowych pochodzących ze środków publicznych?

Na koniec chcę powiedzieć, że mając na uwadze potrzeby oraz dobro społeczności powiatu braniewskiego, rada powiatu zaopiniowała negatywnie zamiar likwidacji jednostki wojskowej 16. Pomorskiego Pułku Artylerii. Jest to uchwała Rady Powiatu Braniewskiego XLVII/279 z 28 września 2010 r.

Panie Ministrze, proszę o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i o podjęcie decyzji przychylnej dla społeczeństwa miasta Braniewa i powiatu braniewskiego.

Z wyrazami szacunku, Sławomir Sadowski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Bender.

Proszę bardzo o oświadczenie, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Ryszard Bender:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do pana Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Panie Przewodniczący!

Po objęciu przez pana zwierzchnictwa w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji telewizja publiczna przestaje być politycznie i kulturowo pluralistyczna. Zaprzepaszcza pan tradycję wypracowaną po wydaniu 29 grudnia 1992 r. ustawy, tworzoną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji powołaną w 1993 r. oraz przez kilka jej następnych składów. W tamtym niełatwym czasie transformacji ustrojowej telewizja publiczna, jej zarząd, rada nadzorcza nie pragnęły, nie śmiały negować potrzeby pluralizmu nadawczego, likwidować ambitnych programów, o różnej często wymowie ideowej i politycznej. Miały nawet ambicję promować programy o uniwersalnych chrześcijańskich wartościach, co zresztą gwarantowała ustawa i polska tożsamość narodowa.

Obecnie zabrakło pańskiej troski o to, ażeby władze telewizji publicznej nie eliminowały z emisji programów wartościowych tylko dlatego, że zawierają one wątki ideowe niepoprawne politycznie. Tak się niestety dzieje. Jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma pan obowiązek dbać o to, by podległa Krajowej Radzie telewizja była wielonurtowa. Do jej podstawowych obowiązków należy przekazywanie nie tylko treści forsowanych przez kręgi rządowe, ale i opozycję, jak też środowiska oceniające rzeczywistość w kraju odmiennie niż rząd.

A co się dzieje obecnie, Panie Przewodniczący? Od przyszłego tygodnia zostają arbitralnie usunięte z telewizji publicznej między innymi takie programy, jak "Bronisław Wildstein przedstawia" oraz Anity Gargas "Misja specjalna". Fakt ten odbierany jest przez szerokie kręgi społeczeństwa jako zwyczajna represja władz telewizji, akceptowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz przez jej przewodniczącego.

Panie Przewodniczący, jest pan obecnie związany politycznie z Platformą Obywatelską, ze stronnictwem, które posiada w Polsce niemal pełnię władzy. Ma pan szansę wykazać, że zarówno PO, jak i pan, potraficie uratować resztki pluralistycznego do niedawna oblicza telewizji publicznej.

Panie Przewodniczący Dworak, niech pan przejawi krztę obiektywizmu. Ma pan szansę. Niech pan przywróci w telewizji oba programy, zarówno Bronisława Wildsteina, jak i Anity Gargas. Od pana - porzućmy wykręty - to zależy. Naród doceni powrót wspomnianych programów. Wielu Polaków będzie panu przewodniczącemu wdzięcznych. Odwagi!

Ryszard Bender, senator RP. Warszawa, 21 października 2010 r.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

I pan senator Cichoń jako ostatni oświadczyciel.

(Senator Tadeusz Gruszka: Nie, przedostatni.)

(Senator Zbigniew Cichoń: Muszę ustąpić pierwszeństwa panu senatorowi...)

Nie, nie, będzie łaskaw pan podejść, Panie Senatorze. Już pana wyczytałem. Proszę tutaj. Do roboty.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Występuję z oświadczeniem skierowanym do minister zdrowia.

Chodzi mi o sprawę związaną z dostępem rodziny osoby zmarłej do dokumentacji medycznej. Obecna regulacja prawna stanowi, że taki dostęp mają jedynie osoby, które zostały do tego upoważnione przez osobę zmarłą. Oczywiście jest to regulacja bardzo niedoskonała, bo nie bierze się pod uwagę tego, że niejednokrotnie człowiek, kiedy idzie do szpitala, nie spodziewa się śmierci i nie dokonuje żadnych dyspozycji na wypadek śmierci - kto ma mieć dostęp do dokumentacji medycznej. Szpitale, powołując się na odpowiedni przepis, odmawiają udostępnienia dokumentacji, co uniemożliwia rodzinie, po pierwsze, dokładne ustalenie przebiegu choroby, po drugie, ustalenie stosowanych procedur leczniczych, po trzecie, ewentualne dokonanie oceny, czy leczenie było stosowne, czy też nie. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba zmiany tego stanu rzeczy. Proszę, aby pani minister pilotowała tę sprawę i aby wystąpiła z inicjatywą stosownej zmiany ustawodawstwa, które obecnie jest bardzo niedoskonałe i pozbawia człowieka bardzo istotnego prawa, jakim jest prawo wynikające choćby ze stosunków rodzinnych, do troszczenia się o właściwe leczenie osoby najbliższej i do ewentualnego dochodzenia skutków niewłaściwego leczenia oraz odpowiedzialności za nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Gruszka będzie łaskaw zabrać głos. Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Moje oświadczenie skierowane jest do ministra skarbu państwa, pana Grada.

Związany jestem kierowanymi do mojego biura senatorskiego pismami od przedstawicieli samorządu aglomeracji rybnickiej, którzy proszą mnie o interwencję. Chodzi o to, aby minister skarbu państwa jeszcze raz przemyślał kwestię planów prywatyzacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego w Jastrzębiu-Zdroju. Sugestie samorządowców z tego terenu - a zwracali się do mnie z prośbą o interwencję praktycznie już wszyscy burmistrzowie i prezydenci - są takie, aby odstąpił pan od zamiaru prywatyzacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego w Jastrzębiu i podjął prace na rzecz komunalizacji wspomnianego przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół z sześćdziesiątego trzeciego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte trzecie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 44)

 

 

 

Do spisu treści

Przemówienie senator Alicji Zając
w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.

24 września 2010 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy przywracającą Święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy. Na wstępie pozwolę sobie zauważyć, że inicjatywa wprowadzenia tego święta jako dnia wolnego od pracy narodziła się w społeczeństwie. To obywatele wyraźnie wskazali, że chcą takiego święta. Przypomnę tutaj pana prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, który dążył do tego, aby Dzień Objawienia Pańskiego był dniem wolnym od pracy. Cieszę się, że wreszcie parlamentarzyści dojrzeli do tego, by ustawa ta ostatecznie ujrzała światło dzienne.

W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć wcześniejsze projekty, zarówno te obywatelskie, jak i te autorstwa klubu PiS, które wcześniej dwukrotnie zostały odrzucone przez Sejm.

Oczywisty i zrozumiały jest fakt, że dzień 6 stycznia powinien być w naszym kraju dniem wolnym od pracy. Do 1960 r. tak było, to święto istniało! Również w innych krajach europejskich, mam tu na myśli przede wszystkim Niemcy, Włochy, Austrię, Grecję, Hiszpanię, jest ono dniem wolnym od pracy. Należy podkreślić, że zdecydowana większość obywateli chce, aby ten dzień był dniem wolnym od pracy. Jako przedstawiciele narodu powinniśmy spełniać oczekiwania naszych wyborców, a jednym z nich jest właśnie wprowadzenie do kalendarza 6 stycznia jako dnia świątecznego, wolnego od pracy.

Dotychczasowe głosy krytyki, argumentujące, że wprowadzenie kolejnego dnia wolnego spowoduje straty w gospodarce i zwolnienia pracowników, są bezzasadne. Jako przykład należy przywołać wprowadzenie przez PiS świąt, w czasie których obowiązuje zakaz handlu. Rozwiązanie to spotkało się z ostrą krytyką, ale z praktyki widzimy, że w żaden sposób nie odbiło się to negatywnie na gospodarce, a osoby pracujące w handlu mają możliwość spędzenia tego czasu w kręgu rodziny, co ma pozytywny wymiar, bo wypoczęci pracownicy są wydajniejsi w pracy.

Wprowadzenie po pięćdziesięciu latach Święta Trzech Króli do naszego kalendarza należy uznać za sukces. W tej sprawie w ogóle nie powinniśmy debatować, gdyż święto to po prostu powinno być w naszych kalendarzach zaznaczone czerwonym kolorem, ten kolor nie powinien był nigdy zniknąć. W polskiej tradycji katolickiej dzień ten był traktowany w sposób wyjątkowy, zawsze był świętowany.

Nie jest jednak satysfakcjonujący fakt, że trzeba było zmieniać art. 130 kodeksu pracy, aby wprowadzić to święto i zmienić dotychczasowe reguły. Generalnie według nowo ustanowionej zasady, jeśli święto przypadnie w dniu wolnym od pracy, to nie obniży wymiaru czasu pracy. A zatem jeśli święto wypadnie w dzień powszedni, to jest w sobotę lub inny dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli, w którym pracownik nie świadczy pracy, to pracownikowi według noweli nie będzie przysługiwał za to święto dzień wolny.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zapobieżenie spowolnieniu gospodarki, wynikającemu ze zmniejszenia liczby dni roboczych, jednocześnie ma czynić zadość powszechnie oczekiwanemu przywróceniu Święta Trzech Króli. Miejmy nadzieję, że zmiany te w praktyce spełnią oczekiwania i sytuacja pracowników nie pogorszy się. Mając to na uwadze, wnoszę o uchwalenie ustawy.

Do spisu treści

Przemówienie senatora Stanisława Iwana
w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Omawiana nowelizacja ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców zakłada, że firmy, których obroty spadły o 10% w wyniku kryzysu lub powodzi, będą mogły skorzystać z pakietów pomocowych.

Nowela liberalizuje zeszłoroczną ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Proponuje się w niej obniżenie progu spadku obrotów, którego przekroczenie umożliwia korzystanie z pakietów pomocowych.

Obecnie pomoc państwa przysługuje jedynie przedsiębiorcom, których obroty spadły o co najmniej 25% w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z obrotami osiąganymi w ciągu trzech miesięcy w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Projektowane zmiany nie są zmianami jedynie kosmetycznymi i mają duże znaczenie praktyczne w systemie przeciwdziałania skutkom kryzysu ekonomicznego. Kolejny raz trzeba wskazać na szczególną potrzebę tworzenia takich rozwiązań dla małych przedsiębiorców. Projekt nowelizacji wnosi wiele dobrego.

Reasumując, chcę powiedzieć, że popieram projekt nowelizacji, która w sposób jeszcze bardziej skuteczny przyczyni się do ograniczenia strat poniesionych przez przedsiębiorców. Dziękuję za uwagę.

Do spisu treści

Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Rzetelna i sprawna działalność polskiego rządu i parlamentu połączona z energią Polaków sprawiły, że nasz kraj stał się zieloną wyspą wśród państw pogrążonych w kryzysie gospodarczym. Być może sporo w tym zdaniu patosu, jednak trzeba być ślepym na najbardziej oczywiste wskaźniki, by zaprzeczać, że jest w tym zdaniu także sporo prawdy.

Jednym z naszych instrumentów ochrony przed kryzysem jest uchwalona 1 lipca 2009 r. ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Po kilkunastu miesiącach jej funkcjonowania okazało się jednak, że przewidziane w niej rozwiązania tylko w ograniczony sposób są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Aby skorzystać z pomocy, przedsiębiorcy musieli udokumentować spadek sprzedaży nie mniejszy niż o 25% liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z tymi samymi trzema miesiącami z okresu między 1 lipca 2007 r. a 30 czerwca 2008 r. Jak już wspomniałem, przedsiębiorcy wykorzystywali te rozwiązania tylko w ograniczonym zakresie, dlatego też omawiany przez nas obecnie projekt poselski zakłada zmniejszenie uprawniającego do pomocy wskaźnika spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorców z 25% do 10%. Ma to umożliwić przedsiębiorcom wcześniejsze staranie się o pomoc. Nowelizacja ma wejść w życie po zaaprobowaniu jej przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego są niezbędne. Są one wyrazem racjonalności naszego postępowania, ponieważ umożliwiają przedsiębiorcom szybsze i bardziej precyzyjne rozeznanie się w tym, jak duże są problemy ich przedsiębiorstw. Przede wszystkim jednak ta nowela jest wyrazem dbałości o naszą gospodarkę oraz przewidywalności, dzięki której nadal, w kolejnych latach będziemy mogli być zieloną wyspą. Dziękuję za uwagę.

Do spisu treści

Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi
w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zmiany w konwencjach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie są rzadkie. Polska zawarła wiele takich konwencji. Jedna z nich, z września 1991 r., obejmuje współpracę polsko-szwajcarską. Konwencja ta określa zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi podmiotów, których miejsce zamieszkania lub siedziba jest w jednym lub obu umawiających się państwach. Jednak jej zasadniczym brakiem jest brak postanowień dotyczących wymiany informacji podatkowej.

Protokół, o którym w tej chwili dyskutujemy, precyzuje kwestie dotyczące owej wymiany. Określa też na nowo zasady opodatkowywania dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych i zwolnienia z opodatkowania pracy najemnej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszystkie te regulacje mają charakter techniczny, ale w znaczący sposób ułatwią życie wielu obywatelom Polski i Szwajcarii. Ponadto protokół reguluje kwestie konstytucyjnych praw i wolności, dlatego też zgoda na jego ratyfikację musi być wyrażona w ustawie. W moim przekonaniu nie istnieją przesłanki dla braku zgody na ową ratyfikację. Dziękuję za uwagę.

Do spisu treści

Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi
w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych między Polską a Słowacją została zawarta w marcu 2004 r., a weszła w życie w grudniu 2006 r. Obecnie do tego dokumentu chce się wprowadzić szereg zmian, które związane są z różnymi czynnikami, takimi jak na przykład zmiany w prawie wewnętrznym umawiających się stron.

Po pierwsze, ścigane dotychczas przez obie strony przestępstwo nielegalnego przekraczania granicy państwowej ma zostać zastąpione przestępstwem organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Dzieje się tak, ponieważ polski kodeks karny klasyfikuje obecnie nielegalne przekroczenie granicy jako wykroczenie, nie zaś jako przestępstwo.

Po drugie, katalog ściganych wspólnie przez stronę polską i słowacką przestępstw zostaje poszerzony o przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajności, w tym przestępstwa związane z produkcją, rozpowszechnianiem i przechowywaniem pornografii dziecięcej oraz przestępstwa z wykorzystaniem systemów komputerowych i innych nośników informacji.

Po trzecie, zmiany w umowie zakładają, że obserwacja transgraniczna będzie mogła być prowadzona wobec osób, które popełniły przestępstwo mogące stanowić podstawę wydania europejskiego nakazu aresztowania.

Po czwarte, umowa określa szczegółowo proces pościgu transgranicznego, w tym warunki jego kontynuowania, obowiązek poinformowania punktów kontaktowych o czasie i miejscu przekroczenia granicy przez osobę ściganą i funkcjonariuszy prowadzących pościg, oraz o posiadanym przez nich uzbrojeniu i środkach technicznych. Umowa zakłada brak ograniczeń czasowych i terytorialnych w prowadzeniu pościgu, określa warunki, jakie muszą spełniać uczestniczący w pościgu funkcjonariusze oraz organy uprawnione do prowadzenia pościgu i zatrzymania ściganego. Ustawa zakłada zakaz wstępu do mieszkań i miejsc ogólnie niedostępnych w stosunku do funkcjonariuszy kontynuujących pościg oraz obowiązek przerwania pościgu w każdym momencie na żądanie organów państwa, na obszarze którego pościg trwa.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wskazane powyżej zmiany w umowie o współpracy o zwalczaniu przestępczości i współdziałaniu na terenach przygranicznych z pewnością przyczynią się do usprawnienia współpracy polskich i słowackich organów ścigania. Truizmem jest twierdzenie, że wszystkim nam na tym zależy. Dlatego też gorąco zachęcam Wysoką Izbę do wyrażenia zgody na ratyfikację omawianej tu umowy. Dziękuję za uwagę.

Do spisu treści

Przemówienie senatora Czesława Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym trzecim porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w siedemdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci świętego jest ze wszech miar godna poparcia. W uchwale słusznie wskazano, że święty Maksymilian Maria Kolbe jest wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków XX wieku, symbolem ofiar nazizmu oraz "patronem trudnych czasów", jak powiedział papież Jan Paweł II. Właśnie do tych nowych trudnych czasów chciałbym nawiązać w moim wystąpieniu, pamiętając oczywiście, że historyczne "stulecie" Maksymiliana już minęło. Jednak nowy wiek i tysiąclecie wymagają od nas nowego świadectwa serca i czynu.

Wspomnę, że Polacy zawsze piszą piękne karty swojej historii w latach trudnych. Tak było między innymi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy bogaciły się elity, a większość narodu żyła w trudzie i biedzie. Brakowało nadziei. Bardzo wielu buntowało się i mówiło: w niewoli było lepiej. Robotnicy zdezorientowani nagonką na Kościół, wstępowali do partii socjalistycznych, inteligencja szukała oświecenia poza wiarą, a przede wszystkim pomniejszała w sporach politycznych owoce odzyskanej po latach niepodległości. Ale były też piękne karty tego czasu. Jedną z nich jest powstanie Niepokalanowa, gdzie powtórzyła się jakby historia z Asyżu, kiedy wokół genialnego człowieka skupiło się wielu pragnących żyć podobnie jak on, działać razem z nim, bogacić się duchowo przy nim. Taka jest geneza fenomenalnego rozwoju tego klasztoru-miasteczka, który po kilku latach istnienia liczył kilkuset zakonników, a nadto stał się jednym z liczących się w ówczesnej Polsce wydawnictw prasowych i książkowych. Pamiętajmy, że założono tam nawet własną radiostację, a kilku braci uczyło się pilotażu, aby w Niepokalanowie mogło powstać lotnisko. To wszystko stało się możliwe dzięki opatrznościowemu człowiekowi, jakim był ojciec Maksymilian Kolbe.

Teraz ciekawostka. Ojciec Kolbe, mając dwadzieścia sześć lat, w czasie odprawianych w Krakowie rekolekcji ułożył dla siebie regulamin życia, a w nim znalazły się takie między innymi postanowienia: "Muszę być świętym jak największym. (...) Nie opuszczę: a) żadnego zła bez naprawienia go (zniszczenia go), b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić". Te postanowienia konsekwentnie realizował.

Także z innych notatek ojca Kolbego wynika, że jego wewnętrzna siła, moc wiary, służba ojczyźnie zrodziły się z upartej, skrupulatnej pracy nad sobą, rozwinięcia talentów otrzymanych od Boga. Trzeba wspomnieć, że ojciec Kolbe miał wyobraźnię matematyczną i fizyczną, sporządził między innymi projekt statku kosmicznego, dlatego wiarę podniósł do stopnia ścisłej wiedzy. To pozwoliło mu zrozumieć, iż tych, którzy jak on wierzą, i tych, którzy jak on wiedzą, w co wierzą, jest znikoma mniejszość, garstka. Zobaczył ogromną masę obojętnych ludzi, powiązanych ze sobą nie wspólną nadzieją, wiarą i miłością, lecz drutem telegraficznym, drukiem, liniami lądowej, wodnej i powietrznej komunikacji, zobaczył świat jako całość i to całość pustą. I zrozumiał, że wystarczy nadać właściwą wiadomość, aby ona dotarła do wszystkich w mgnieniu oka. Poczuł się za tę wiadomość odpowiedzialny. Nadał jej imię Niepokalana i postanowił wszystkimi środkami nowoczesnego przekazu jej służyć, czyli głosić ją przez radio, drukować w milionach egzemplarzy, rozrzucać z samolotów, rozsiać po świecie, dotykając osobiście każdego tą wiarą, tą pewnością, dla której w końcu oddał życie.

Nie wszyscy dzisiaj rozumieją sens słowa "Niepokalana", jak również samą ideę rycerstwa propagowaną z takim skutkiem w międzywojennej Polsce. Ale też nie sposób zrozumieć Niepokalanowa, sensu jego powstania i rozwoju, bez wniknięcia w ideę całkowitego oddania swojego życia Matce Bożej. W przeciwnym wypadku widzi się w działalności Kolbego swoisty rodzaj religijnego fanatyzmu, zwłaszcza jeśli się pamięta, że prasa niepokalanowska zwalczała na przykład ateizm i bezbożnictwo jako najgorsze plagi społeczne utrudniające rozwój miłości bliźniego oraz miłości ojczyzny. Dlatego organizował modły za ojczyznę, wspierał politykę na rzecz suwerenności Polski i jej rozwoju gospodarczego, dbał o wychowanie patriotycznego młodego pokolenia, o morale całego społeczeństwa. Kiedy była taka potrzeba, organizował pomoc finansową na rzecz obrony kraju. Jednocześnie był otwarty na inne kultury i społeczeństwa, choćby przez swą działalność misyjną. Z tego tytułu można go uznać za lidera ówczesnego życia społecznego i gospodarczego, bo potrafił łączyć wyjątkową aktywność z pogłębionym życiem duchowym.

17 października 1971 r. podczas beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego papież Paweł VI w homilii powiedział, że "ten pokorny bohater pozostanie wśród największych jako znak widomy wartości i mocy moralnych, utajonych w umęczonych i sponiewieranych rzeszach". Tylko miłość jest twórcza" - zakończył Paweł VI, wskazując przykład ojca Maksymiliana. Z kolei 10 października 1982 r. Jan Paweł II, kanonizując błogosławionego Maksymiliana Kolbego, ukazał go współczesnym jako świętego czasów pogardy, mówił o zwycięstwie miłości: "Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co Boskie w człowieku, zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Chrystus". Świętość, jaką uobecnia ojciec Kolbe, podkreślił Jan Paweł II, jest dziedzictwem polskiej kultury chrześcijańskiej, pokazuje, jak bronić się przed zniewoleniem dusz i umysłów, przed łamaniem sumień, jak zachować wewnętrzną wolność i godność. Bo obronił najbardziej podstawową, ogólnoludzką wartość, jaką jest godność człowieka, bo bronił ludzkiego życia w warunkach bezprawia, bo zachował się jak wspaniały człowiek w najbardziej nieludzkim miejscu świata.

Potrzeba nam dzisiaj takich wzorów życia i patriotyzmu. Stąd w uchwale Senatu umieściliśmy słowa o uczczeniu życia i moralnej postawy świętego Maksymiliana Marii Kolbego, o uczczeniu go jako "wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej".

 


63. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu