83. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


 

 

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Senator Rulewski, proszę bardzo.

Zdaje się, że to ostatni pytający. Tak?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, jeszcze ja.)

Aha, jeszcze senator Wojciechowski.

Dobrze. Zamykam listę na panu senatorze.

Proszę.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, dziękuję.

Być może moje pytanie jest zbyteczne, może te sprawy zostały rozstrzygnięte w innych ustawach. Mianowicie chodzi mi o przemysłowe hodowle zwierząt w celach komercyjnych, kiedy to zwierzęta pozbawia się możliwości obcowania ze środowiskiem ze względu na oszczędności, a więc klatki są zamknięte, wyżywienie jest inne, na przykład tylko w celu wydawania miotu...

Do spisu treści

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Te kwestie, Panie Senatorze, są rozstrzygnięte w innych polskich ustawach, a także posiłkujemy się tu też rozwiązaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ta ustawa odnosi się zaś do konkretnych gatunków zwierząt, one są tutaj wymienione, ona nie dotyczy chowu przemysłowego.

(Senator Jan Rulewski: Ten chów przemysłowy to tak w cudzysłowie...)

Tak, tak. Ale to jest też tak precyzyjnie nazwane: chów przemysłowy. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo.

Przepraszam, jeszcze pan senator Wojciechowski.

Do spisu treści

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Wrócę, choć w zupełnie innym aspekcie, do kwestii tych psów trzymanych na uwięzi w celu odstraszania zwierząt. Chodzi mi o wójta, który ma podjąć działanie. Moje obawy budzi to, że jeżeli ja zgłoszę, że w jakiejś wsi taki sposób trzymania psów jest bardzo powszechny - a jest tak w tych, które położone są wzdłuż lasu czy też wzdłuż rzeki, w tych drugich psy mają chronić przed szkodami czynionymi przez bobry - a ma ona trzydziestu czy pięćdziesięciu mieszkańców... przepraszam, wyborców tego wójta, to obawiam się, że zanim ten wójt coś zrobi, to pięć razy się nad tym zastanowi.

Czy nie byłoby lepiej, żeby zajmowały się tym, nie wiem, służby ochrony środowiska albo jakieś inne służby? Dlaczego akurat wójt? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Jeszcze pan? Zamykam listę, Panie Senatorze.

Proszę bardzo, pan senator Gogacz, krótkie pytanie.

Do spisu treści

Senator Stanisław Gogacz:

Chciałem tylko zapytać, czy znana jest ministerstwu skala hodowli psów nierasowych. Czy macie państwo orientację, czy wiecie, ile do handlu jest wprowadzanych psów nierasowych? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi.

Do spisu treści

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Odpowiadając panu senatorowi Wojciechowskiemu, informuję, że na samorząd terytorialny, na gminę, nałożono dwa nowe ważne zadania. Pierwszym z nich jest program dotyczący bezdomności, a drugim - program dotyczący obligatoryjnego prowadzenia schronisk dla zwierząt. A skoro organem gminy jest wójt, w związku z tym to jest jego podstawowa kompetencja.

Co do drugiej kwestii, skali psów nierasowych, to nie dysponujemy taką informacją. Wydaje się, że powinien posiadać ją polski związek kynologiczny. Dziękuję.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusję.

Pan senator Andrzejewski raczył się do niej zapisać.

I pan senator Gruszka. Proszę go wpisać.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Doskonalimy ustawę, której uchwalenie w Polsce było wielkim osiągnięciem, osiągnięciem ponadpolitycznego konsensusu, do którego też swego czasu swoją rękę, jako legislator, przyłożyłem.

Dlatego myślę, że jednak nie można przesadzić w żadnym kierunku. Co wzbudza w tej ustawie, godnej zaaprobowania, moje uznanie? Przede wszystkim poprawki, które komisja zaproponowała. Tak, one poprawiają znacznie to, o co w tej ustawie chodzi.

Natomiast troszkę mnie zaniepokoiła ta progospodarcza monopolizacja hodowców i instytucji hodowlanych. I dlatego będę proponował jednak skreślenie w nowym przepisie art. 10b pktu 2, który mówi o nabywaniu. Nabywanie to nie jest sprzedaż, to nie jest handel, to jest po prostu pozyskanie. Jeżeli u moich znajomych, dlatego że suczka zostanie pokryta, urodzą się szczeniaki, to ja nie będę mógł ich nabyć, czyli zabrać, dlatego że ustawa zabrania nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. No, to już jest przesada i to jest chyba chore, to jest sprzeczne z duchem tej ustawy. Dlatego zgadzam się, żeby mówić, że zabrania się nabywania zwierząt domowych na targach, targowiskach i giełdach, ale proponuję skreślenie zapisu, że również psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. No bo to tylko ograniczamy i stworzymy pewien monopol sposobu... To co z tymi zwierzętami zrobić? Trzeba je uśpić, gdy one się urodzą u sąsiadów? Ja nie mogę ich nabyć, no bo ustawa zabrania, gdyż to nie jest miejsce ani chowu, ani hodowli zarejestrowane jako działalność gospodarcza.

Dlatego składam tylko tę poprawkę i wyrażam i posłom, i senatorom uznanie za poprawienie jakości tej ustawy. Proszę o uwzględnienie tej poprawki.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę, pan senator Gruszka.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W zasadzie można byłoby się odnieść do tego zapisu o dwunastu godzinach i wnieść poprawkę. Bo dlaczego ma mieć łańcuch nie krótszy niż 3 m i ma to być dwanaście godzin? Jest to jakiś sposób szukania złotego środka, który jak wykazaliśmy, nie jest skuteczny. Bo mówiłem o kojcu, który na przykład w wielu przypadkach ma wymiary metr na metr. Uważam, że pies zdecydowanie będzie szczęśliwszy na łańcuchu, gdy będzie mógł biegać po całym podwórku na łańcuchu nie krótszym niż 3 m, niż w takim kojcu metr na metr.

Chciałbym złożyć poprawkę i chcę przy okazji pokazać, jak wesoła twórczość panuje w Sejmie. W art. 6 dodano pkt 16: "praktykowanie zachowań seksualnych polegających na obcowaniu płciowym ze zwierzętami, których celem jest wykorzystywanie zwierząt (zoofilia)". No, takiego zapisu dawno nie widziałem. Uważam, że jakiekolwiek obcowanie już jest wykorzystywaniem. Tak że zdecydowanie należy skrócić ten zapis do słów "obcowanie płciowe ze zwierzętami" i wtedy wszystko będzie jasne. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę państwa, lista mówców została wyczerpana.

(Głos z sali: Dlaczego została wyczerpana?)

Przemówienia do protokołu złożyli panowie senatorowie Knosala, Stokłosa i Muchacki*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli, jak słyszeliśmy przed chwilą, panowie senatorowie Andrzejewski i Gruszka. Rozumiem, że one będą przedmiotem obrad.

Czy pan minister chce się odnieść do tych wniosków teraz, czy na posiedzeniu komisji?

(Głos z sali: Na posiedzeniu komisji.)

W takim razie, proszę państwa, zamykam dyskusję.

Proszę, żeby te trzy komisje, których sprawozdanie przedstawiała pani senator, zorganizowały wspólne posiedzenie i przedstawiły sprawozdanie. Głosowanie odbędzie się pod koniec posiedzenia Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo.

Dziękuję, Panie Ministrze.

Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad...

(Głosy z sali: Panie Marszałku, przerwa.)

Przerwa?

(Senator Piotr Andrzejewski: To oznacza, że zrobiliśmy dwadzieścia siedem punktów?)

Nie, nie, punkty dwudziesty piąty i dwudziesty szósty... Ja myślałem, że pana ministra Kołodziejskiego, który przyszedł, wykorzystamy...

(Rozmowy na sali)

Przepraszam, jest prośba, żebyśmy na chwilę przerwali, to na chwilę...

(Rozmowy na sali)

Panie Ministrze, proszę mi nie uciekać.

(Rozmowy na sali)

Ogłaszam dziesięciominutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 58
do godziny 21 minut 08)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę państwa, ogłaszam koniec przerwy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Tekst ustawy jest w druku nr 1340, a sprawozdanie komisji - w drukach nr 1340A i 1340B.

Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest pan senator Jacek Swakoń.

Panie Senatorze, proszę.

Do spisu treści

Senator Jacek Swakoń:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 września 2011 r. rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm w dniu 19 sierpnia ustawę o zmianie ustawy o Policji. Ustawa ta wprowadza do ustawy dotychczas obowiązującej trzy zmiany.

Po pierwsze, zmienia ust. 2 w art. 47, rozszerzając ujęty tam katalog służb o Służbę Celną. Przepis ten upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, jakie stopnie w poszczególnych służbach odpowiadają stopniom policyjnym. Zmiana ta usprawni, ułatwi przenoszenie funkcjonariuszy Służby Celnej do służby w Policji.

Po drugie, do art. 52 dodano ust. 1a. Przepis ten umożliwia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach mianowanie inspektora Policji na stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu przesłużenia w dotychczasowym stopniu okresu czterech lat.

Po trzecie, do art. 52 dodano ust. 4, dając w ten sposób możliwość mianowania na wyższe stopnie policjantów, którzy ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie proponuje do omawianej ustawy żadnych zmian, w związku z tym w imieniu komisji rekomenduję Wysokiej Izbie podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Sprawozdawcą drugiej komisji, mianowicie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, jest pan senator Zbigniew Meres.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która obradowała w dniu 7 września br. nad ustawą o zmianie ustawy o Policji, druk nr 1340B.

Celem ustawy, jak to już powiedział pan senator Jacek Swakoń, jest usprawnienie wykonywania w Policji zadań kadrowych oraz dokonanie niezbędnych zmian o charakterze porządkowym i dostosowującym.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnosi o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o Policji bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję panom senatorom.

Senator Gruszka zadaje pytanie.

Czy są jeszcze jakieś pytania do senatorów sprawozdawców?

Proszę.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję.

Czy na posiedzeniach komisji dyskutowano, zastanawiano się nad tym, jakie były przesłanki udzielenia prezydentowi szczególnych uprawnień? Chodzi mi o to, że nie musi być w danym stopniu cztery lata, aby być mianowanym na wyższy stopień inspektora, jeżeli dobrze zrozumiałem. Jakie były przesłanki? Jakie jest uzasadnienie?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę, senator Swakoń i senator Meres. Proszę o udzilenie krótkiej odpowiedzi na to pytanie.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Tu chodzi o ten szczególny przypadek, kiedy z uwagi na zejście śmiertelne w związku z wykonywaniem służby można ten okres skrócić. Przede wszystkim o to chodzi.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Swakoń.

Proszę.

Do spisu treści

Senator Jacek Swakoń:

Z tego, co rozumiem, chodzi o to, żeby mianować na wyższy stopień oficerów bez przesłużenia tych czterech lat. Nie było na ten temat dyskusji. Wydaje mi się, że to wynika z dotychczasowej praktyki. W związku z tym proponuję skierować to pytanie do pana ministra.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Tak, pan senator Meres odpowiedział, a pan senator Gruszka wyciągnie refleksyjnie wnioski. Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, jest to poselski projekt ustawy, a stanowisko rządu reprezentuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam pana ministra Adama Rapackiego.

Czy chciałby pan zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki: Jeżeli trzeba odpowiedzieć na pytanie, to...)

Tylko na pytanie. Tak? To, Panie Ministrze, poprosimy o krótką odpowiedź na krótkie pytanie.

(Głos z sali: Z miejsca.)

Do spisu treści

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W innych ustawach, o służbach specjalnych, o Straży Granicznej, istnieje możliwość mianowania pułkownika na stopień generalski, a w ustawie o Policji do dziś jest zapis mówiący o tym, że pułkownik musi przesłużyć w tym stopniu cztery lata. W przypadku wszystkich innych stopni istnieje możliwość przyspieszenia awansu, na przykład minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego może to przyspieszyć, skrócić okres, po którym można awansować policjanta na wyższy stopień. Uprawnienie prezydenta zmierza właśnie w tym kierunku. Chodzi o sytuacje, w których jest pełny pułkownik, zajmuje etat generalski i ma możliwość awansowania, wtedy niekoniecznie trzeba czekać cztery lata. To jest taka prerogatywa dla pana prezydenta.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Kończymy pytania.

Do spisu treści

Dyskusji właściwie nie otwieram, bo nikt nie zapisał się do zabrania głosu.

Do spisu treści

Zamykam dyskusję.

Głosowanie w sprawie tej ustawy odbędzie się pod koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Jak pan minister widzi, za długo pana nie przetrzymaliśmy. Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, teraz chwila przerwy technicznej, tak to nazwę, bo ja nie wiem, czy mogę przystąpić do rozpatrywania następnego punktu porządku obrad, ponieważ nie ma przynajmniej jednego sprawozdawcy, senatora Sepioła.

(Głos z sali: ...chyba jest na posiedzeniu komisji...)

Kto w takim razie będzie sprawozdawcą? Powinien się także pojawić przedstawiciel rządu, szef BBN, pan generał Koziej. Tak?

Z powodu zmiany kolejności punktów w porządek Senatu wkradł się, powiedziałbym, pewien rozgardiasz.

(Głos z sali: ...chaos.)

Użyłem delikatniejszego słowa, Panie Senatorze. Tak czy tak, uważam, że generalnie mamy bardzo dobre tempo.

(Głos z sali: Do którego punktu dziś...)

Do zmęczenia materiału. A dzisiaj jeszcze mamy głosować nad tymi punktami, które są przewidziane...

(Głos z sali: O której?)

Nie wiem, kiedy będą gotowe druki do głosowania. W sumie będziemy prowadzili obrady dopóty, dopóki druki nie będą gotowe, do czasu przygotowania druków. Dobrze.

Proszę państwa, to jest projekt prezydencki, szef BBN już do nas jedzie. Myślę, że możemy powoli zaczynać, czekając na niego, a gdy ten punkt skończymy, to tak czy tak musimy czekać na głosowania, tak aby ten dzień został zamknięty i aby Izba Niższa mogła nasze decyzje zaaprobować albo odrzucić.

(Głos z sali: Panie Marszałku, ja byłem na posiedzeniu komisji, więc może zastąpię...)

A to byłoby bardzo dobrze. Jeżeli pan senator ma takie upoważnienie, to ja będę bardzo wdzięczny i Senat zresztą też.

(Głos z sali: Pan senator jest sprawozdawcą...)

A tak, pan senator Grubski ma dwa sprawozdania.

Proszę państwa, w takim razie kończymy przerwę techniczną i dalej nagrywamy.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1350, sprawozdania komisji w drukach nr 1350A, 1350B i 1350C.

Sprawozdawcą dwóch komisji, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej, jest pan senator Maciej Grubski.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu dwóch senackich komisji, to jest Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej, mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z prac nad ustawą o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa dotyczy nadzwyczajnych okoliczności związanych z nieidentyfikowanymi zagrożeniami. Do takich zagrożeń należą te występujące w cyberprzestrzeni. Określenie "cyberprzestrzeń" nie występowało dotychczas w obrocie formalnoprawnym. Swoboda korzystania z dostępnych dziś technik informatycznych jest warunkiem rozwoju społeczeństwa, lecz niesie ze sobą również poważne zagrożenia. W wyniku zmian, które zostają wprowadzone do ustawy o stanie wojennym oraz do ustawy o stanie klęski żywiołowej, zewnętrzne zagrożenia, szczególnie dotyczące konstytucji czy bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, ale także zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych spowodowanych działaniami lub zdarzeniami w cyberprzestrzeni, będą podstawą do wprowadzenia odpowiednio stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

W ustawie zdefiniowano również pojęcie zewnętrznego zagrożenia państwa, przez które rozumie się celowe działania godzące w niepodległość, niepodzielność terytorium, ważny interes gospodarczy Polski lub zmierzające do uniemożliwienia albo poważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane przez zewnętrzne podmioty.

Ustawa jest wnoszona przez pana prezydenta Rzeczypospolitej. Ustawa nie niesie ze sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

W możliwie najbliższym czasie powinny powstać uregulowania w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego wprowadzające szczegółowe zasady i rozwiązania zabezpieczające każdą dziedzinę życia państwa polskiego przed atakami z tak zwanej cyberprzestrzeni. W przypadku podjęcia tych zmian wymagane będą określone środki finansowe.

Tu jeden komentarz. Jedyne pytania były właściwie ukierunkowane... My rozpatrujemy ustawę, która niejako kończy pewien etap zabezpieczania przed zagrożeniami, jeżeli chodzi o tak zwaną cyberprzestrzeń. Jeżeli dojdzie do takiego ataku i faktycznie będzie on zagrażał tym najważniejszym interesom państwa, to na tę okoliczność przewidziane są w tej ustawie określone działania. Z tego powodu na tym etapie nie ma tu żadnych skutków finansowych. W odpowiedzi na pytania komisji, które zostały skierowane do szefa BBN, dowiedzieliśmy się, że w celu rozstrzygnięcia w sprawie tych wcześniejszych elementów wymagane będzie podjęcie inicjatywy poselskiej bądź inicjatywy rządowej, dotyczącej rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego, która na każdym etapie życia naszego państwa i w każdej strukturze naszego państwa wprowadzi dodatkowe elementy, które niejako sfinalizują się z tą ustawą, gdyby miało nastąpić takie zagrożenie.

Komisja Spraw Zagranicznych obradowała nad ustawą w dniu 7 września i senatorowie poparli ją jednogłośnie. Komisja Obrony Narodowej obradowała nad ustawą wczoraj. W głosowaniu trzech senatorów opowiedziało się za, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Dziękuję bardzo inicjatorom, czyli Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, za tę inicjatywę i bardzo proszę w imieniu obu komisji o poparcie tej ustawy.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, panie senatorze.

Sprawozdawcą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jest pan senator Meres.

Proszę bardzo.

Wartość dodana, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Tak jest.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która obradowała w dniu 7 września bieżącego roku nad ustawą o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję serdecznie.

Czy są pytania do panów... Pan senator Gruszka. Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdawców?

Listę zamykam na panu senatorze.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

To jest tak zwane pytanie ratujące w oczekiwaniu na przedstawiciela BBN.

Mam pytanie: czy na forum komisji dyskutowano, jak ta sytuacja wygląda w innych państwach Unii Europejskiej? Czy wybiegamy... czy dopiero dopinamy coś, co już dawno funkcjonuje w innych państwach Unii Europejskiej i, szerzej, w ramach paktu atlantyckiego?

Do spisu treści

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze!

My na pewno dopinamy pewien element, którego brakowało w polskim ustawodawstwie. Oczywiście, tak jak podkreśliłem, szczególnie w dyskusji na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych zwróciliśmy uwagę i zgodziliśmy się - taka była intencja - aby to, co dzisiaj przyjmujemy, zostało uzupełnione o wcześniejsze elementy, jeżeli chodzi o ustawodawstwo na poziomie zarządzania kryzysowego. Chodzi o to, żebyśmy byli... żebyśmy zabezpieczyli każdy element naszego państwa przed atakiem z cyberprzestrzeni. Jeżeli, załóżmy, ten atak by nastąpił i powielał się poprzez poszczególne serwery, na przykład zaczęłoby się od najniższego punktu życia państwa, w samorządzie zostałby zainfekowany określony serwer i to przenosiłoby się dalej, to wtedy mielibyśmy już pełne ustawodawstwo, które na poziomie zagrożenia dla konstytucji wprowadzałoby określone regulacje.

Jeżeli chodzi o sytuacje związane z zagrożeniami, to powiem, że pojawiła się informacja, że takie zagrożenia, takie próby ataków, głównie w krajach europejskich, jak pan senator pytał... Było zresztą w mediach o tym, że bodajże na Łotwę, o ile dobrze pamiętam, był taki atak. Ja teraz już nie pamiętam sugestii, ale myślę, że jesteśmy bardzo kompatybilni, jeżeli chodzi o ustawodawstwo europejskie, i idziemy naprzeciw tym rozwiązaniom. To jest potrzebne, to jest bardzo potrzebne. Być może Polską do tej pory nieszczególnie interesowali się sprawcy tego typu ataków, ale one zdarzały się na pewnych poziomach. Nie daj Bóg, żeby ten atak doprowadził do sytuacji podobnej do tej, jaka była na Łotwie, kiedy nastąpił paraliż części systemu funkcjonowania państwa. Jeżeli to wystarczyłoby panu senatorowi, to podziękowałbym.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czy pan senator Meres chce uzupełnić?

(Senator Zbigniew Meres: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, teraz informacja techniczna. Otóż postanowienie byłoby takie: czekamy, aż przyjdzie przedstawiciel prezydenta, pan generał Koziej, i ewentualnie jeszcze pan minister Włosowicz. Niezależnie od tego, tak czy owak będzie dwadzieścia minut przerwy i o 21.45 rozpoczniemy głosowania. A więc po prostu teraz możemy poczekać kilka minut, tak aby zakończyć ten punkt. Chciałbym rozpocząć głosowania o 21.45. Taki jest plan na najbliższe minuty, Wysoki Senacie.

(Głos z sali: Czy są pytania...)

Słucham?

(Głos z sali: Może zapytać, czy są pytania do przedstawicieli...)

Ale w tej chwili nie ma jeszcze przedstawicieli, czekamy, aż przyjadą.

(Głos z sali: Może nie ma pytań...)

No tak, ale tak czy owak rozpoczynamy głosowania o 21.45.

(Głos z sali: To zaczynamy kolejny punkt.)

Nie, następnego punktu już nie zaczynamy, takie postanowienie...

(Głos z sali: Ale ja jestem gotowy, Panie Marszałku.)

A ministra pan senator ma?

(Głos z sali: A to przepraszam.)

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Może w imieniu...)

Nie, ja mogę... Państwo Senatorowie, tak czy owak uważam, że odnieśliśmy dzisiaj duży sukces, jeżeli chodzi o liczbę omówionych punktów, więc chyba nie jest aż tak źle.

(Głos z sali: Jutro...)

Jutro nie. To trzeba zapytać...

(Głos z sali: Czy my jesteśmy wolni, Panie Marszałku?)

Na razie tak. Siadajcie senatorowie i czekajcie na...

(Głos z sali: Powinno być od dziesiątej...)

Nie, powinno być od dziewiątej. A dlaczego tak?

(Głos z sali: Jest msza.)

O 7.30.

(Głos z sali: Tu w kaplicy jest.)

Umartwiać się trzeba.

Jeżeli ci panowie długo nie będą przyjeżdżali, zadam pytanie, czy ktoś chce im zadać pytanie, i zakończymy.

(Głos z sali: Jasne.)

(Głos z sali: Przyjadą i dowiedzą się, że nie ma pytań.)

Proszę państwa, proponuję, żeby zostały tylko osoby, które mają przemożne pragnienie zadania pytania.

(Głos z sali: Ale nie ma nikogo.)

Nie ma takiego? Ja poczekam, bo i tak muszę czekać do 21.45.

(Głos z sali: Będziemy zaczynać jakiś punkt?)

Nie, o 21.45 zaczynamy głosowanie nad tymi punktami, które miały być dzisiaj przegłosowane.

(Głos z sali: Mam trzydziesty piąty, to...)

Nie, nie, to dzisiaj już nie ma pan szans.

(Rozmowy na sali)

To jest ciekawe, mogą być pytania korespondencyjne.

No, proszę państwa, to jest nasz, Wysokiej Izby przedostatni wieczór w tej kadencji, więc ostatecznie... Prawie zielona noc.

Czekamy teraz na przedstawiciela prezydenta, bez którego nie chcieliśmy rozpoczynać.

W takim razie, Wysoki Senacie, wznawiamy obrady, Punkt dwudziesty dziewiąty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Witam pana Stanisława Kozieja, szefa BBN.

Chciałbym zapytać, czy pan minister chciałby zabrać głos w sprawie tej ustawy?

Do spisu treści

Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisław Koziej:

Jeśli nie było jakichś istotnych pytań, to raczej nie. Chociaż mógłbym zaapelować i prosić o wsparcie, zatwierdzenie tej ustawy.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Informuję, że wszystkie trzy komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt.

Zadaję zatem wszystkim państwu pytanie, czy chcieliby zadać pytanie szefowi BBN, panu ministrowi?

Rozumiem. Dziękuję bardzo.

Bez pana ministra nie mogliśmy procedować nad tym punktem. Dziękuję serdecznie.

Proszę państwa, i teraz tak: informuję... Kończę pytania.

Informuję, że pan senator Bisztyga złożył swoje przemówienie do protokołu. Poza tym nikt inny nie zapisał się do głosu.

Do spisu treści

Dyskusję zamykam.

Głosowanie w sprawie tej ustawy odbędzie się na zakończenie posiedzenia Senatu.

Dziękuję państwu serdecznie, panu generałowi i panom przedstawicielom Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ten sposób zamknęliśmy ten punkt. Dziękuję bardzo.

Ogłaszam pięciominutową przerwę do 21.45. Wtedy przystąpimy do głosowań.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 40
do godziny 21 minut 49)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.

Proszę państwa, głosowania będziemy przeprowadzali w zasadzie według porządku rozpatrywania punktów, ale ponieważ niektóre były dłuższe, coś może się zmienić... Prosiłbym więc o uwagę. Ja oczywiście będę podawał, do którego punktu powracamy.

Wysoki Senacie!

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisje przygotowały wspólne sprawozdanie, które zawarte jest w druku nr 1359Z. Sprawozdawcą jest senator Jurcewicz.

Panie Senatorze, dlaczego nie ma pana na mównicy?

(Głos z sali: Biegiem...)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku!

W imieniu komisji proszę o przyjęcie poprawek trzeciej i czwartej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękujemy bardzo.

Czy senator wnioskodawca lub pozostały senator sprawozdawca chcą zabrać głos?

Senatora Andrzejewskiego nie ma, więc nie zabierze głosu.

Do spisu treści

Dobrze. Proszę państwa, możemy zatem przystąpić do głosowania.

W pierwszej kolejności, jak wszyscy wiemy, głosowanie nad poprawkami, a potem nad podjęciem uchwały dotyczącej całości.

Poprawki pierwszą i drugą możemy przegłosować łącznie. Mają one na celu poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji z organami ścigania państw Unii Europejskiej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 81 obecnych senatorów 36 głosowało za, 43 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka trzecia ma na celu wskazanie osób, których dane może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać Policja w celu realizacji zadań ustawowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 84 obecnych senatorów 82 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Poprawka przyjęta.

Poprawka czwarta ujednolica terminologię.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)

Poprawka przyjęta.

Do spisu treści

I uchwała dotycząca całości.

Wysoki Senacie, przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 48 głosowało za, 36 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Do spisu treści

Powracamy do punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi przez komisje poprawkami.

Poprawka pierwsza wskazuje, że świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości którego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwolnień, w tym pochodzących z funduszu alimentacyjnego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga doprecyzowuje, że dotację na pokrycie strat wynikających z utraty lub trwałego uszkodzenia specjalistycznego sprzętu używanego podczas działania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi otrzymuje ochotnicza straż pożarna, a nie właściwa gmina.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka przyjęta.

Do spisu treści

I uchwała dotycząca całości.

Wysoki Senacie, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Do spisu treści

Powracamy do punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja przygotowała sprawozdanie, które zawarte jest w druku nr 1343Z.

Sprawozdawcą jest pan senator Wyrowiński.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Jan Wyrowiński:

Komisja Gospodarki Narodowej za moim pośrednictwem pragnie państwu senatorom rekomendować przyjęcie poprawek od pierwszej do dwudziestej trzeciej oraz dwudziestą piątą oraz nieprzyjmowanie poprawek dwudziestej czwartej, dwudziestej szóstej i dwudziestej siódmej.

Jednocześnie, Panie Marszałku, ponieważ w zasadzie większość tych poprawek miała charakter legislacyjny, doprecyzowujący, jest propozycja zgłoszona przez Biuro Legislacyjne, która cieszy się moim poparciem, aby łącznemu głosowaniu poddać poprawki drugą, od czwartej do dwudziestej trzeciej i dwudziestą piątą.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Wysoki Senacie, powtarzam: nad poprawkami drugą, od czwartej do dwudziestej trzeciej i dwudziestą piątą głosujemy łącznie.

Do spisu treści

W związku z tym przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Najpierw głosowanie nad poprawką pierwszą, która skreśla nowelizację kodeksu pracy dotyczą rezygnacji z obowiązku zasięgania opinii rzeczoznawców BHP w zakresie projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 37 głosowało za, 46 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została odrzucona.

Przegłosujemy teraz przedstawiony przed chwilą blok poprawek. Jeszcze raz powtarzam, że chodzi o poprawki drugą, od czwartej do dwudziestej trzeciej i dwudziestą piątą.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję, Wysoki Senacie.

Na 86 obecnych senatorów 83 głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Blok poprawek został przyjęty.

Poprawka trzecia zakłada możliwość zgłoszenia zmian w treści oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wcześniejszego wniosku w tej sprawie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 34 głosowało za, 51 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka odrzucona.

I teraz poprawka dwudziesta czwarta, Wysoki Senacie. Wprowadza ona okres vacatio legis dla zmian związanych z opodatkowaniem akcyzą wyrobów węglowych w miejsce wejścia tych zmian z dniem ogłoszenia ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 38 głosowało za, 48 - przeciw.(Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta szósta przesuwa termin wejścia w życie zmian uchylających obowiązek zasięgania opinii rzeczoznawców BHP o projektach budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.

(Senator Jan Rulewski: Nie zostałem wezwany do wypowiedzi.)

(Głos z sali: Przepychają, co swoje.)

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

(Senator Jan Rulewski: Jak...)

Panie Senatorze, chwileczkę. Skończymy głosowanie nad tą poprawką...

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Proszę powtórzyć.)

Jeszcze raz, przepraszam... Powtarzam, na czym polega poprawka dwudziesta szósta. Przesuwa ona termin wejścia w życie zmian uchylających obowiązek zasięgania opinii rzeczoznawców BHP o projektach budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję bardzo.

Na 86 obecnych senatorów 40 głosowało za, 44 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta siódma przesuwa termin wejścia w życie zmian uchylających obowiązek zasięgania opinii rzeczoznawców BHP o projektach budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 43 głosowało za, 42 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

(Rozmowy na sali)

Pan senator Rulewski wypowiedział się i ten głos przeważył, jak rozumiem.

Do spisu treści

Proszę państwa, przystępujemy zatem do głosowania nad uchwałą dotyczącą całości.

Wysoki Senacie, obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za.(Głosowanie nr 16)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Do spisu treści

Powracamy do punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka ta, jedna jedyna, zawęża katalog podmiotów zobligowanych do utrzymywania zapasów gazu ziemnego do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom.

Do spisu treści

Głosujemy nad tą poprawką.

Obecność.

(Głosy z sali: Nie działa...)

Już świeci na niebiesko.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Podaję wyniki.

Na 86 senatorów 61 głosowało za, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

W takim razie teraz uchwała w całości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów 50 głosowało za, 36 - przeciw. (Głosowanie nr 18)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która przygotowała sprawozdanie. Jest ono w druku nr 1345Z.

Sprawozdawcą jest senator Gruszczyński.

Panie Senatorze, zapraszam. Proszę o sprawozdanie.

Do spisu treści

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja na posiedzeniu w dniu 13 września 2011 r. rozpatrzyła wniosek zgłoszony w toku debaty. Wnosi o przyjęcie wniosku zawartego w punkcie oznaczonym rzymską jedynką, czyli o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Czy pan senator wnioskodawca Michał Boszko chce zabrać głos?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Rozumiem. Milczenie jest odpowiedzią.

(Wesołość na sali)

Do spisu treści

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. To wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Proszę państwa, proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Podaję wyniki.

Do spisu treści

Na 87 senatorów 83 głosowało za, 1 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę  w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponuje wprowadzenie poprawek do ustawy. W pierwszej kolejności przegłosujemy poprawki, a potem całość ustawy.

Poprawka pierwsza umieszcza przepis we właściwym miejscu ustawy.

Obecność.

Za?

(Rozmowy na sali)

Trzeba dbać o strukturę prawa...

Przeciw?

Wstrzymanie się?

(Głos z sali: Jest pan minister.)

Witamy pana ministra.

Proszę państwa, dziękuję. I podaję wyniki.

Na 86 senatorów 84 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Przyjęta.

Poprawka druga koreluje ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z równolegle nowelizowaną ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 87 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 21)

Przyjęta.

Poprawka trzecia zmierza do uwzględnienia w przepisie skrótu sformułowanego we wcześniejszej części ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

88 głosujących, wszyscy za. (Głosowanie nr 22)

Przyjęta.

Do spisu treści

Teraz całość, Wysoki Senacie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 53 głosowało za, 35 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponuje wprowadzenie poprawek do ustawy. Głosujemy nad tymi poprawkami.

Poprawka pierwsza eliminuje z ustawy fragment przepisu niemający wartości normatywnej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 86 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Przyjęta.

Poprawka druga ma charakter technicznolegislacyjny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

88 głosujących, wszyscy za. (Głosowanie nr 25)

Przyjęta.

Poprawka trzecia dodaje przepis przejściowy, przewidujący umorzenie z dniem wejścia w życie ustawy wszczętych i niezakończonych postępowań w sprawie o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego wyłącznie niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 26)

Przyjęta.

Poprawka czwarta uwzględnia fakt, że obowiązek, o którym mowa w zmienianym przepisie, ma charakter publicznoprawny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 87 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Przyjęta.

Do spisu treści

I głosowanie nad podjęciem uchwały w całości, Wysoka Izbo.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 52 głosowało za, 35 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i Zdrowia przedstawiają projekt wprowadzający poprawki do ustawy.

Możemy głosować...

Przepraszam, zaproponowano jedną poprawkę. Poprawka ta zmierza do tego, aby osoba pełniąca funkcję rzecznika ubezpieczonych mogła łączyć ją z zajmowaniem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dziękuję. Podaję wyniki.

Na 88 senatorów 87 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 29)

Do spisu treści

Możemy przegłosować uchwałę w całości.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Do spisu treści

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Możemy głosować nad tym wnioskiem, Wysoki Senacie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przygotowały one wspólne sprawozdanie, które jest w druku nr 1335Z.

Pan senator Stanisław Piotrowicz jest sprawozdawcą.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Zientarski może usiąść.

Do spisu treści

Senator Stanisław Piotrowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, po rozpatrzeniu ustawy rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie wniosków zawartych w punktach: drugim, trzecim, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym, dwunastym i trzynastym. Ponadto pragnę poinformować, że nad poprawkami drugą, trzecią, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą i trzynastą można głosować łącznie.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czyli poprawki druga i trzecia, i od piątej do trzynastej. Tak?

(Senator Stanisław Piotrowicz: Tak.)

Rozumiem. I jest wniosek o głosowanie...

(Senator Stanisław Piotrowicz: ...łączne.)

Rozumiem.

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy wnioskodawca, senator Andrzejewski... Nie zabiera pan głosu, jak rozumiem. Tak?

Do spisu treści

Zatem głosujemy.

Poprawka pierwsza ma na celu przywrócenie do kodeksu karnego wykonawczego przepisu przyznającego skazanemu, który nie włada językiem polskim, prawa do obrony obligatoryjnej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 40 głosowało za, 47 - przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została odrzucona.

I teraz poprawki: druga i trzecia oraz od piątej do trzynastej, wszystkie razem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 33)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka czwarta zmierza do określenia maksymalnej długości okresu odroczenia kary pozbawienia wolności dla kobiety ciężarnej oraz osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 38 głosowało za, 48 -przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 34)

Do spisu treści

Głosujemy, proszę państwa, nad ustawą w całości, wraz z poprawkami.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 51 głosowało za, 36 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Do spisu treści

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, wnosząc o wprowadzenie poprawek. Tych poprawek, proszę państwa, jest pięć.

Pierwsza ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 36)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga ujednolica terminologię.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 37)

Przyjęta.

Poprawka trzecia ma charakter precyzujący.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Tamta poprawka ma charakter językowy.)

Nie, nie, myli się pan senator.

(Senator Jan Rulewski: Jak zwykle.)

Przepraszam.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami czwartą i piątą należy głosować łącznie.

Wprowadzają one prawidłowe oznaczenie jednostek redakcyjnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 86 głosowało za, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

I teraz ustawa w całości, Wysoka Izbo.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 40)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które przygotowały wspólne sprawozdanie, znajdujące się w druku nr 1342Z.

Pan senator Piotrowicz już się zbliża. Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Stanisław Piotrowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Połączone Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w przerwie w obradach Senatu rozpatrzyły wnioski, jakie zostały złożone w toku debaty.

Połączone komisje proponują Wysokiej Izbie przyjęcie wniosku o odrzucenie ustawy. Przypomnę, że wniosek ten był uzasadniony w dużej mierze opinią procesualisty profesora doktora habilitowanego Andrzeja Zielińskiego. Opinia, wydana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, wskazuje, że utrudnienia formalnoprocesowe, jakie niesie ustawa, mogą naruszać prawo do sądu gwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ponadto proponowane w kwestionowanych regulacjach zmiany pozostają w rażącej sprzeczności z fundamentalnymi zasadami procesu cywilnego, jak również z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Tu będzie dwóch sprawozdawców mniejszości połączonych komisji. Jako pierwszy wypowie się pan senator Cichoń.

Zapraszam, Panie Senatorze, Sprawozdawco Mniejszości.

I przygotowuje się senator Zientarski.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mniejszość połączonych komisji popiera poprawki od pierwszej do dwudziestej, a wiec w sumie dwadzieścia poprawek. Ja może nie będę ich wszystkich omawiał, bo nie ma to sensu. Powiem tylko, że one generalnie sprowadzają się do tego, żeby umożliwić dostęp do sądu poprzez pozbawienie sądu możliwości decydowania o tym, że złożenie pisma przygotowawczego może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą sądu, co prowadziłoby do takich absurdów, że zamykałoby się usta stronom procesowym, a tym samym proces byłby fikcją. Bo mogłoby dochodzić nawet do takich absurdów, że zmiana powództwa byłaby uzależniona od woli sądu. Przecież niedawno wprowadziliśmy przepis, który nakazuje zmianę powództwa w formie pisma procesowego. A teraz musiałaby być zgoda sądu. Dlatego zgłaszamy te wszystkie poprawki.

Czy mam je omawiać szczegółowo, czy nie?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Nie, nie.

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)

Mamy jeszcze drugą mniejszość.

Pan senator Zientarski przedstawi wniosek drugiej mniejszości.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pan senator Cichoń właściwie już mnie wyręczył, ponieważ powiedział o wszystkich dwudziestu poprawkach, tak jakby były one popierane przez tamtą mniejszość - a mniejszości były różne. (Wesołość na sali)

Ja popieram te poprawki mniejszości, które zostały zgłoszone już wcześniej, przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, i które przedstawiałem podczas drugiego czytania. Rekomenduję państwu te poprawki, uznając, iż są one potrzebne, a tak naprawdę konieczne. Uważam, że nie można się zgodzić z wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Rozumiem, że połączone mniejszości będą stanowiły większość, Wysoki Senacie.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Proszę państwa, najpierw będziemy głosować nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy. To jest wniosek, w sprawie którego musimy głosować w pierwszej kolejności.

Wysoki Senacie, obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę nie wprowadzać w błąd Wysokiej Izby. (Wesołość na sali)

Na 88 obecnych senatorów 40 głosowało za, 46 - przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 41)

Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.

Możemy zatem głosować nad poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do nałożenia na sąd obowiązku udzielania pouczeń stronom występującym bez profesjonalnego pełnomocnika.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 39 głosowało za, 45 - przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 42)

Odrzucona.

Nad poprawkami drugą, osiemnastą, dwudziestą głosujemy łącznie.

Mają one na celu zachowanie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

(Senator Piotr Andrzejewski: Odrębne postępowanie ma być zachowane?)

Zachowanie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

Podaję wyniki, Panie Senatorze: na 88 obecnych 39 głosowało za, 46 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Te poprawki zostały odrzucone.

Poprawka trzecia podnosi próg kwotowy decydujący o właściwości rzeczowej sądów okręgowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

88 obecnych, 41 głosowało za, 45 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Odrzucona.

Poprawki czwarta i dziewiętnasta będą przegłosowane łącznie. Usuwają one punkt, który nie wnosi żadnej zmiany.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Widzę, że niektórzy senatorowie mają wątpliwości.

Podaję wyniki: 87 obecnych, wszyscy za. (Głosowanie nr 45)

Przyjęte.

Poprawka piąta uzupełnia katalog podmiotów, którym zgodnie z ustawą przysługuje zdolność procesowa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 88 obecnych 42 głosowało za, 45 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Odrzucona.

Poprawka szósta zmierza do zniesienia obowiązku wnoszenia pism procesowych wyłącznie drogą elektroniczną w tych sytuacjach, w których taką właśnie formę przewidziano w przepisach szczególnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

86 obecnych, 41 głosowało za, 43 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)

Odrzucona.

Poprawka siódma precyzuje odesłanie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

88 obecnych, wszyscy za. (Głosowanie nr 48)

Przyjęta.

Poprawka ósma eliminuje normy prawne, które przewidują możliwość i określają sposób wnoszenia tak zwanych pism przygotowawczych oraz wprowadzają rygor pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

88 obecnych, 42 głosowało za, 45 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)

Odrzucona.

Poprawka dziewiąta ma na celu zniesienie ograniczenia w zakresie swobodnego składania pism przygotowawczych przez strony.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

86 obecnych, 40 głosowało za, 44 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Odrzucona.

Poprawka dziesiąta uściśla, kiedy sąd może zastosować rygor pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 87 obecnych 40 głosowało za, 46 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Odrzucona.

Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

88 obecnych, 42 głosowało za, 45 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 52)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwunasta zmierza do zachowania zasady, że przy odbieraniu przyrzeczenia od świadka stoją wszystkie osoby obecne na sali, w tym również skład sędziowski.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych 40 głosowało za, 45 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Odrzucona.

Poprawka trzynasta usuwa fragment przepisu, który nie wnosi żadnej zmiany.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie!

88 obecnych, 85 głosowało za, 3 - przeciw. (Głosowanie nr 54)

Przyjęta.

Poprawka czternasta uzupełnia katalog podmiotów, które mogą działać w procesie na rzecz pracownika lub ubezpieczonego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 87 obecnych 39 głosowało za, 47 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Odrzucona.

Poprawka piętnasta... Proszę państwa proponuję, żeby poprawki piętnastą i szesnastą przegłosować razem, one mają charakter redakcyjny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

88 obecnych, 86 głosowało za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 56)

Przyjęte.

Poprawka siedemnasta usuwa zbędny przepis...

(Głos z sali: Panie Marszałku, nie można tak głosować, bo maszyna...)

(Senator Władysław Ortyl: Marszałek decyduje, nie maszyna.)

(Senator Ryszard Bender: Proszę nie przeszkadzać marszałkowi.)

(Senator Władysław Ortyl: Proszę o głos w sprawie formalnej.)

Poprawki piętnasta i szesnasta, ja powiedziałem: piętnasta i szesnasta, proponowałem, żeby łącznie je przegłosować.

(Głosy z sali: Tak było.)

(Głos z sali: Marszałek decyduje.)

(Głos z sali: Jest tylko wynik głosowania nad poprawką piętnastą.)

(Głos z sali: Marszałek decyduje, a nie maszyna.)

No dobrze, przepraszam bardzo, podjąłem decyzję, że dwie poprawki redakcyjne przegłosujemy łącznie. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Proszę nie przeszkadzać marszałkowi.)

Proponuję w takim razie... Przepraszam, proponuję, żeby była pani łaskawa zapisać taki sam wynik głosowania nad poprawką szesnastą, jaki był w przypadku poprawki piętnastej.

(Głosy z sali: Brawo!)

(Senator Władysław Ortyl: Sprawa formalna.)

Proszę bardzo, pan senator Ortyl.

Do spisu treści

Senator Władysław Ortyl:

Ja myślę, że tu decyduje marszałek, a nie maszyna, tak że proponowałbym, żeby jednak nad tym panować.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze, za wsparcie mojej decyzji.

Dziękuję bardzo.

Poprawka siedemnasta usuwa zbędny przepis.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję bardzo.

88 obecnych, wszyscy za. (Głosowanie nr 57)

Przyjęta.

Do spisu treści

I teraz, proszę państwa, głosowanie w sprawie całej ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję bardzo.

Na 87 obecnych senatorów 48 głosowało za, 38 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 58)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt dwudziesty...

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Nie? Przepraszam, wracam do poprzedniego scenariusza.

 

 


83. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu