Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2406) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (158.)

oraz Komisji Zdrowia (131.)

w dniu 8 września 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 1331, druki sejmowe nr 4354 i 4412).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia.

Przedmiotem naszego wspólnego posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, z panami ministrami na czele, oraz członków obu połączonych komisji. Witam wszystkich obecnych.

Czy ze strony członków obu komisji są uwagi odnośnie do porządku obrad? Nie ma.

W takim razie pytam, czy w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa? Nie.

Możemy więc przystąpić do rozpatrzenia punktu przewidzianego w porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Panie Ministrze, bardzo proszę o uwagi do tej ustawy, o krótkie jej omówienie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka:

Bardzo dziękuję.

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Ustawa, która została uchwalona przez Sejm w dniu 18 sierpnia, powstała na bazie projektu poselskiego, w związku z tym rząd może tylko opowiedzieć o tym, co się stało, nie był jednak autorem tego projektu. Dotyczy on, jak to zostało już wskazane przez pana przewodniczącego, dwóch zmian: jednej w ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz drugiej - w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Intencją tychże zmian, wprowadzonych przez Sejm, jest ujednolicenie wymogów dotyczących rzecznika ubezpieczonych i rzecznika praw pacjenta z tymi, jakie obowiązują rzecznika praw obywatelskich oraz rzecznika praw dziecka. Dotyczy to trzech postanowień. Po pierwsze, tego, żeby osoby zajmujące wspomniane stanowiska rzeczników nie mogły podczas pełnienia tychże obowiązków sprawować urzędu innego niż stanowisko profesora szkoły wyższej. Po drugie, tego, żeby takie osoby nie mogły należeć do partii politycznej w czasie pełnienia obowiązków rzecznika czy to ubezpieczonych, czy też praw pacjenta. I, po trzecie, żeby nie mogły prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością ich urzędu.

W przypadku rzecznika praw obywatelskich to jest umocowane w konstytucji, w przypadku rzecznika praw dziecka takie wymogi są określone w ustawie o tymże rzeczniku. I zgodnie z intencją posłów te sprawy powinny być ujednolicone, żeby zapewnić niezależność i obiektywność osób pełniących te obowiązki i jednocześnie pozwolić im się w pełni skupić na ich wykonywaniu. Tak że ja tyle mogę powiedzieć na temat tej ustawy, która została przez Sejm przyjęta.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy rząd popiera tę ustawę w takiej wersji? Czy pan minister ją popiera?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka:

Rząd nie zdążył zająć formalnego stanowiska w tej sprawie, tak że nie było oficjalnego poparcia, ale można powiedzieć, że my jako ministerstwo przychylamy się do tego projektu... W projekcie stanowiska rządu wyrażone zostało poparcie, ale formalnie Rada Ministrów nie zajęła jeszcze takiego stanowiska.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o odniesienie się do tej ustawy.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.

Bardzo proszę panów senatorów o ewentualne uwagi do tej ustawy i propozycje poprawek, jeżeli są. Nie ma takich uwag?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ja mam takie pytanie, chodzi mianowicie o art. 24 pkt 1 ppkt 1: czy z niego wynika, że rzecznikiem może być osoba, która zajmuje stanowisko profesora szkoły wyższej? Czy ja dobrze rozumiem, że intencją tego zapisu jest, żeby to był profesor szkoły wyższej?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze inne pytania i uwagi? Nie ma.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Tak jak to przedstawiałem, intencją jest, żeby rzecznik pełnił tę funkcję zawodowo. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest to, że może on łączyć działalność rzecznika z pracą na stanowisku profesora szkoły wyższej, uczelni. To jest takie rozwiązanie, które, jak powiedziałem, zostało...

(Głos z sali: Art. 2.)

...przeniesione z zapisu, który dotyczy rzecznika praw obywatelskich, i ten zapis jest tutaj skopiowany, co może oczywiście być nie do końca odzwierciedleniem zmian, które nastąpiły w okresie od uchwalenia konstytucji do ukształtowania się dzisiejszego stanu rozwoju szkolnictwa wyższego. Ale taki zapis, tak żeby nie zmieniać z kolei konstytucji, został, jak powiedziałem, powielony również w tym projekcie, w tej ustawie przyjętej przez Sejm w odniesieniu do... A więc to nie jest tak, że tylko profesor może być rzecznikiem, ale jeśli rzecznik chce jednocześnie kontynuować działalność zawodową, to może zajmować wyłącznie takie stanowisko. To się odnosi również, jak rozumiem, do członków Rady Polityki Pieniężnej.

(Senator Stanisław Karczewski: W takim razie rozszerzę pytanie: czy inny pracownik, powiedzmy adiunkt czy docent, już nie może być rzecznikiem?)

Nie, tylko profesor.

(Senator Stanisław Karczewski: Tylko i wyłącznie profesor? A więc de facto zawęża to jednak w pewnym sensie do profesora ten... Skoro adiunkt czy inny pracownik wyższej uczelni już nie może łączyć...)

Jak pan senator wie, namnożyło nam się profesorów uczelnianych, więc de facto w odniesieniu do stanu z czasów uchwalenia konstytucji to jest dziś dużo szersze grono, niż było wtedy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

W takim razie...

Senator Stanisław Karczewski:

W takim razie ja zgłoszę poprawkę, jeśli można, bo jednak moim zdaniem to w pewnym sensie to de facto zawęża tylko i wyłącznie do profesora tę możliwość łączenia funkcji rzecznika z wykonywaniem pracy dydaktycznej. A więc ja rozumiem, że prac dydaktycznych... Jakby na przykład adiunkt został rzecznikiem, to już by nie mógł prowadzić działalności dydaktycznej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka: Jeśli można...)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka: Każda osoba tutaj siedząca może nim zostać, jeśli nie jest członkiem partii itd., w myśl nowych przepisów... Ale jeśli chce prowadzić działalność...)

(Głos z sali: Nie, może zostać. Może, tylko musi zrezygnować...)

Każdy może zostać rzecznikiem praw obywatelskich, spełniwszy te wymogi, ale jeżeli chce pracować na uczelni wyższej i jako rzecznik, musi być przynajmniej doktorem habilitowanym i mieć tytuł profesora uczelnianego, to minimum.

(Głos z sali: Rozumiem, mieć tytuł profesora.)

Tytuł profesora, czyli być...

(Głos z sali: ...profesorem.)

No tak, czyli musi mieć tytuł profesora, a ten tytuł może być nadany przez uczelnię wyższą - prawda? A więc: stanowisko profesora. Musi mieć co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego. Tak?

(Głos z sali: Raczej z uwagi na...)

(Głos z sali: Ale pewnie...)

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Nie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zgodnie z ustawą...

(Głos z sali: Może być także doktor nauk.)

W tej chwili, po zmianie ustawy, także doktor? A więc także doktor.

Czy kolega chce to jeszcze bardziej zliberalizować?

Senator Stanisław Karczewski:

Tak, chcę. I w takim razie złożę poprawkę, która...

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak żeby jeszcze nam, prostym magistrom, dać to prawo?)

Nie, nie. Nie magistrom - adiunktom, tym, którzy będą również wykonywać pracę dydaktyczną. Bo adiunkt może zostać rzecznikiem, ale nie może wtedy pełnić funkcji dydaktycznej. Może zostać...

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie, jeżeli jest profesorem...)

Ale jeśli jest to adiunkt, to już nie, to już musi zrezygnować z pracy dydaktycznej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo. A więc jaka jest sugestia w tej...

(Senator Stanisław Karczewski: Tak, ale czy ja to dobrze rozumiem? No to w takim razie ja zgłoszę tę poprawkę.)

To które, że tak powiem, tytuły naukowe upoważniałyby do... Zgodnie z tą obecną ustawą...

(Senator Stanisław Karczewski: To może, Panie Przewodniczący, ja przeczytam...)

Proszę.

(Senator Stanisław Karczewski: ...treść mojej poprawki.)

Proszę bardzo.

(Senator Stanisław Karczewski: Miałem wątpliwości, czy ona jest zasadna, ale w tej chwili żadnych wątpliwości już nie mam, jest zasadna. I w takim razie...)

Proszę, w takim razie może pan senator odczyta tę propozycję poprawki...

(Senator Stanisław Karczewski: Ale pan minister chciał...)

Nie, nie, odczytaj, to wtedy będziemy wiedzieli...

(Senator Stanisław Karczewski: Dobrze.)

...nad czym dyskutujemy.

Senator Stanisław Karczewski:

Art. 1 ustawy, dotyczącemu art. 24 ust. 1 pkt 1 proponuję nadać następujące brzmienie: "zajmować innego stanowiska z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych".

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To sprowadza się do... Konsekwencja byłaby taka, że praca...)

W dalszym ciągu, jeśli rzecznikiem zostanie adiunkt, bo, powiedzmy, żaden profesor nie będzie chciał, to ten adiunkt dalej będzie mógł...)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli asystent także? Magister też już według tej propozycji może...)

To już jest obojętne, prawda...

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli każdy...)

...ale nie zawęża tego tylko do profesora, który mógłby prowadzić działalność dydaktyczną. Tę działalność dydaktyczną będzie mógł prowadzić docent albo adiunkt czy inny pracownik naukowy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, jeszcze pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka:

Ja tylko chciałem poinformować, że identyczna poprawka została zgłoszona w trakcie prac w Sejmie i została odrzucona w głosowaniu sejmowym.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Aha.

Proszę bardzo, czy są uwagi do tej propozycji? Nie ma.

W takim razie przystępujemy do... Czy są jeszcze inne poprawki?

(Głos z sali: Ja złożę tę poprawkę, złożę.)

Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej tutaj przez senatora? (5)

Tutaj ja jeszcze też zgłosiłem, tak.

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka otrzymała poparcie.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad całością ustawy wraz z przyjętą poprawką.

Kto jest za przyjęciem tej ustawy? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Ustawa została zaakceptowana.

W takim razie na senatora sprawozdawcę... Kto będzie senatorem sprawozdawcą?

(Głos z sali: To może tak, żeby...)

(Głos z sali: Jak zgłosił poprawkę, to trzeba go ukarać.)

(Wesołość na sali)

Czyli autor poprawki będzie także sprawozdawcą.

(Senator Stanisław Karczewski: Dobrze, dziękuję bardzo.)

Jest zgoda senatorów?

(Głos z sali: Może tak być.)

Dziękuję bardzo.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia.

Dziękuję kolegom z Komisji Zdrowia i proszę o pozostanie członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz autora zgłoszonej poprawki.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 15)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów