19 grudnia 2007 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Zdrowia, zwołane w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Na temat rozwiązań przyjętych w rozpatrywanej nowelizacji wypowiadali się podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Nalewajk oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska. Głos zabrały także Joanna Skwierczyńska i Marzenna Łabuszewska z Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w MSWiA. Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja stanowi, że dostawcy usług telekomunikacyjnych mają zapewnić kierowanie połączeń z numerem alarmowym 112 do centrum powiadamiania ratunkowego. Nowe przepisy mają pozwolić na szybką identyfikację miejsca, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy 112. W wypadku połączenia w sieci stacjonarnej identyfikacja ma oznaczać dokładny adres takiego miejsca, a w wypadku sieci komórkowej -położenie geograficzne telefonu.

Przepisy zakładają utworzenie systemu, w którym będą gromadzone informacje i dane o połączeniach z numerami alarmowymi (nie tylko 112). Systemem będzie zarządzał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dane te będą udostępniane centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego oraz służbom ratunkowym.

Rząd nadał temu projektowi charakter pilny. W końcu listopada 2007 r. Komisja Europejska pozwała Polskę i Łotwę do Trybunału Sprawiedliwości za opóźnienia we właściwym wprowadzaniu unijnych przepisów telekomunikacyjnych o jednym europejskim numerze alarmowym 112. Komisja argumentowała, że w Polsce i na Łotwie "informacje o miejscu przebywania osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112 z telefonów komórkowych nadal nie są udostępniane służbom ratowniczym". Uniemożliwia to szybkie dotarcie na miejsce wypadku i udzielenie pomocy. Komisja Europejska podkreśliła, że zarówno w Polsce, jak i na Łotwie trwają prace nad zapewnieniem dostępności informacji o miejscu przebywania osoby dzwoniącej, "ale wdrażanie potrzebnych do tego systemów wciąż nie jest zakończone".

W dyskusji senator Kazimierz Kleina zgłosił propozycję wprowadzenia 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W kolejnych głosowaniach uzyskały one poparcie połączonych komisji. Ustalono, że przyjęcie nowelizacji sejmowej wraz z poprawkami zaakceptowanymi przez komisje zarekomenduje Izbie senator K. Kleina.

Jedna ze zmian zaakceptowanych przez Komisję Gospodarki Narodowej i Komisję Zdrowia miała na celu utworzenie jednego punktu centralnego, za pośrednictwem którego centra powiadamiania ratunkowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz pogotowie ratunkowe będą połączone z systemem zarządzanym przez prezesa UKE. Punkt ten powinien zapewniać połączenie centrom jak również służbom powołanym do niesienia pomocy z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego zarządzania zasobami służb, w szczególności w sytuacji gdy o tym samym zdarzeniu informują różne osoby za pośrednictwem różnych numerów alarmowych. Ponadto poprawka umożliwia zorganizowanie przez służby własnego punktu centralnego, podłączonego do systemu.

Kolejna z poprawek zmierzała do zagwarantowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz dyspozytorom medycznym dostępu również do danych dotyczących zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi przedpłaconej.