Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2214) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej (317.),

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (264.)

oraz Komisji Środowiska (89.)

w dniu 24 maja 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze c.d. (druk senacki nr 1199, druki sejmowe nry 1696, 3971 i 3971-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo! Otwieram posiedzenie połączonych komisji: Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Witam naszych gości, między innymi głównego geologa kraju, który reprezentuje rząd w pracach nad tą ustawą. Witam państwa senatorów.

Przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie - zgodnie z procedurą przyjętą na poprzednim naszym posiedzeniu - będzie odnosiło się wyłącznie do wniosków, które zostały wtedy zgłoszone. Jeżeli ktoś z panów senatorów ma jeszcze jakieś wnioski, to proszę zgłaszać je na posiedzeniu plenarnym. Dobrze?

Nie ma sprzeciwu wobec takiego sposobu postępowania, a zatem proponuję, abyśmy przeszli do głosowania.

Przypomnę państwu, że Biuro Legislacyjne zgłosiło dziesięć poprawek, z tego poprawki pierwsza, druga, czwarta, ósma i dziewiąta uzyskały akceptację rządu. Jeżeli państwo pozwolicie, to przejmę te poprawki i w pierwszym głosowaniu będziemy odnosili się do tych poprawek, które znalazły się w zestawieniu, w opinii Biura Legislacyjnego.

Czy jest sprzeciw wobec takiego trybu postępowania? Nie ma.

Rozumiem, Panie Ministrze, że jeżeli chodzi o te poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne, to jest tak, jak powiedziałem.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Dokładnie tak, jak było na ostatnim posiedzeniu, tak jak pan przewodniczący powiedział.

(Głos z sali: Tych poprawek nie ma w zestawieniu...)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Nie, nie ma, są w poprzednim zestawieniu. Przepraszam.

(Głos z sali: W opinii biura.)

Tak, w opinii biura.

(Głos z sali: Wszystkie?)

Nie, nie wszystkie, tylko te, które wymieniłem.

Kto z państwa jest za poparciem poprawki pierwszej w zestawieniu poprawek przygotowanym przez Biuro Legislacyjne? (19)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Zatem stwierdzam, że ta poprawka została poparta.

Poprawka druga w opinii Biura Legislacyjnego do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (22)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam poparcie tej poprawki.

Poprawka czwarta w zestawieniu poprawek w opinii Biura Legislacyjnego.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (20)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka ósma Biura Legislacyjnego do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Kto jest za poparciem tej poprawki? (20)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

I wreszcie ostatnia z poprawek w tym zestawieniu, czyli poprawka dziewiąta.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Zatem stwierdzam, że ta poprawka również została poparta.

I w ten sposób uporaliśmy się z poprawkami przedstawionymi przez Biuro Legislacyjne, które zostały poparte przez rząd.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby przejąć którąś z tych poprawek, którą zgłosiło Biuro Legislacyjne, a która nie uzyskała poparcia rządu?

Bardzo proszę, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Proponuję przegłosować poprawki piątą, szóstą i siódmą.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Zatem pan przejmuje te poprawki. Tak? Dobrze.

Rozumiem, że rząd jest przeciwny. Tak, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Przepraszam, Panie Przewodniczący, mógłbym prosić o powtórzenie?

(Senator Tadeusz Gruszka: Poprawki piąta, szósta, siódma.)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

To są poprawki piąta, szósta i siódma w opinii Biura Legislacyjnego.

(Głos z sali: My o tych poprawkach dyskutowaliśmy ostatnio...)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska Kinga Wojtczak:

Jeśli chodzi o poprawki piątą, szóstą i siódmą, to jesteśmy przeciwni.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Dziękuję.

Zatem poddaję pod głosowanie poprawkę piątą w tym zestawieniu. Bardzo proszę.

Kto z państwa jest za poparciem poprawki, którą przejął pan senator Gruszka? (6)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Przechodzimy do poprawki szóstej.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (7)

Kto jest przeciwny? (15)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

I wreszcie poprawka siódma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciwny? (14)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Zatem stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

Szanowni Państwo, jeżeli nie ma propozycji przejęcia innych poprawek, tych, które nie były jeszcze przegłosowane, a zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne, to stwierdzam, że zamknęliśmy ten blok głosowania.

Przechodzimy do wniosków z zestawienia przygotowanego przez Biuro Legislacyjne, przedstawionych przez państwa senatorów w czasie poprzedniego posiedzenia.

Pan senator Skurkiewicz złożył wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Zatem poddaję ten wniosek pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tego wniosku? (8)

Kto jest przeciwny? (14)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Zatem stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tego wniosku.

Przechodzimy do głosowania nad kolejnymi poprawkami.

Pierwsza poprawka została zgłoszona przez pana senatora Motyczkę.

Bardzo proszę pana ministra o krótkie zreferowanie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Nasza opinia jest pozytywna.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Poprawka została zgłoszona przez pana senatora Motyczkę...

(Głos z sali: Andrzeja Misiołka...)

Tak?

(Głos z sali: Tu w zestawieniu jest pomyłka...)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: Po wyrazie "robót" dodaje się wyraz "podziemnych".)

Aha, senatora Misiołka, tak, dobrze.

(Rozmowy na sali)

Ministerstwo popiera tę poprawkę, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: Tak.)

Czy są pytania? Nie ma.

A, proszę, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Mam pytanie do pana ministra. Czy zawężenie tego tylko do robót podziemnych nie wyeliminuje tych odkrywkowych? Czy taki jest zamiar legislatora?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Ministrze, bardzo proszę.

(Głos z sali: To jest pierwsza?)

(Głos z sali: Tak.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie, nie wyeliminuje.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę państwa, proszę sprawnie zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości.

Bardzo proszę.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:

Piotr Litwa, jestem prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Panie Przewodniczący...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: I proszę bliżej, do mikrofonu...)

Zatem jeszcze raz.

Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ta poprawka nie wpłynie na to, o czym myśli pan senator Gruszka, ponieważ nie ma czegoś takiego jak odkrywkowe zgazowanie pokładów węgla. Zgazowanie może być prowadzone albo metodą podziemną albo na powierzchni, ale w specjalnych instalacjach do tego przygotowanych. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy są jeszcze pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (17)

Kto jest przeciwny? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że połączone komisje poparły tę poprawkę.

Teraz poprawki druga i czternasta. Tutaj jest korekta ze strony Biura Legislacyjnego. Te poprawki trzeba przegłosować łącznie, to są poprawki zgłoszone przez pana senatora Misiołka.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Rząd wyraża pozytywną opinię.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytanie, ma wątpliwości?

(Głos z sali: To poprawki senatora Motyczki.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Ja przepraszam...)

Pan Maciej się tu mityguje i stwierdza, że...

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Zaistniała pomyłka w druku, tu powinien być senator Misiołek, a nie Motyczka. Przepraszam bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:

Nie, niestety, pan senator Motyczka to zgłaszał. Znam swoje poprawki, a to nie jest moja poprawka, tylko senatora Motyczki.

(Głos z sali: Druga jest senatora Motyczki.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze, wobec takich twardych stwierdzeń zainteresowanych pozostaje nam przyjąć do wiadomości fakt, że poprawki druga i czternasta są autorstwa senatora Motyczki, tak?

Pan senator Motyczka też się przyznaje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze.

Jest pozytywna opinia rządu, nie ma innych pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek drugiej i czternastej w zestawieniu wniosków? (16)

Kto jest przeciwny? (8)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Wobec wyników głosowania stwierdzam poparcie poprawek drugiej i czternastej przez połączone komisje.

Poprawka trzecia została zgłoszona przez senatora Banasia.

Bardzo proszę pana ministra o stanowisko.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest negatywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Czy są pytania, wątpliwości? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzeciej? (8)

To jest przeciwny? (16)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Zatem stwierdzam, że połączone komisje nie poparły poprawki trzeciej.

Poprawka czwarta została poparta przeze mnie, była zgłoszona przez resor infrastruktury.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna, ale chciałbym, żeby odniosła się do tego pani dyrektor Wojtczak, bo tam trzeba wykreślić dwa wyrazy.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska Kinga Wojtczak:

Aby zachować zgodność z ustawą o obszarach morskich, to w trzecim wierszu należałoby wykreślić wyrazy "brzegu morskiego". Poprawka została uzgodniona z panią minister.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem, autoryzuję to i modyfikuję tę poprawkę w ten sposób.

Czy są pytania? Nie ma.

Kto z państwa jest za poparciem poprawki z taką modyfikacją? (21)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Zatem stwierdzam poparcie tej poprawki przez połączone komisje.

Teraz poprawka piąta, autorstwa senatora Misiołka. Tak, Panie Senatorze?

(Senator Andrzej Misiołek: Tak.)

Zatem, Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Jest pozytywna opinia rządu.

Czy są pytania? Nie ma.

Kto z senatorów jest za poparciem poprawki piątej w tym zestawieniu?

(Głos z sali: Pytanie...)

Jest pytanie?

(Głos z sali: Tak.)

Kto ma pytanie? Pan senator Gruszka?

Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

Prosiłbym wnioskodawcę, żeby przybliżył mi, o co chodzi w tym sformułowaniu "z wyjątkiem art. 11 ust. 3- 9"? Czy może nam to powiedzieć?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Może zamiast wnioskodawcy pani dyrektor odpowie na to pytanie.

Czy wnioskodawca się zgadza, żeby pani dyrektor na to odpowiedziała?

(Głos z sali: Wniosek jest chyba pani dyrektor, a nie wnioskodawcy.)

Panie Senatorze?

Pan senator odpowiada, tak? Bardzo proszę.

Senator Andrzej Misiołek:

Oczywiście, mogę odpowiedzieć. Gdyby tylko pan senator był łaskaw jeszcze raz zadać pytanie, bo słabo słychać.

Senator Tadeusz Gruszka:

Zgodnie z poprawką piątą w art. 21 w poz. a dodaje się sformułowanie "z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy". Czy można prosić o przybliżenie, o co chodzi w tej poprawce?

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Może jednak pani dyrektor...)

Senator Andrzej Misiołek:

Nie, spokojnie. Chodzi o to, że w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono przepis, zgodnie z którym, jeżeli organ nie rozpatrzy wniosków w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych - ze względu na nadrzędny interes publiczny - stanowią inaczej. Nadrzędny interes publiczny zaś powoduje, że rozwiązanie to nie może znaleźć zastosowania w postępowaniach koncesyjnych regulowanych prawem geologicznym i górniczym. Konieczne jest zatem wyłączenie takiej regulacji, w przeciwnym wypadku doprowadzi to do automatycznego udzielania koncesji na wydobywanie kopalin. Chodzi o to, że w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest powiedziane, że jeśli nie udzieli się w terminie koncesji, czyli nie podejmie decyzji, to domniemywa się, że ta decyzja została podjęta. Weźmy teraz roboty geologiczne i górnicze. Jeżeli wielu przedsiębiorców złoży wniosek o udzielenie zezwolenia, to ten okres może się na tyle wydłużyć, że takie zezwolenie nie zostanie udzielone w terminie. A jeśli nie zostanie udzielone w terminie, to wszyscy ci przedsiębiorcy wówczas uznają, że posiadają koncesję i zaczną w jednym momencie na tym samym terenie wykonywać tę działalność. Chodzi o to, żeby wyłączyć przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnośnie do tych robót, które są przedstawione w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Więcej pytań nie ma.

A zatem, kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki piątej? (25)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że komisje połączone poparły tę poprawkę jednomyślnie.

Poprawka szósta znowu jest, niestety, mojego autorstwa, przy czym ona była... Nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: Pani minister Wypych-Namiotko chciałaby się wypowiedzieć.)

O! Witam panią minister Wypych-Namiotko, nie zauważyłem pani. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko:

Witam, Panie Przewodniczący.

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Przepraszam za to bardzo.)

Dziękuję za głos.

Chciałabym potwierdzić, że ta poprawka została stworzona w pewnym sensie trochę przez nadgorliwość. Otóż dotyczy ona lokalizacji złóż geologicznych, których nie nanosi się na mapach nawigacyjnych; takie złoża nanosi się na mapach sytuacyjno-batymetrycznych. Na mapach nawigacyjnych nanosimy to, co się dzieje na wodzie w związku z pracami geologicznymi. I wówczas mamy zupełnie inne procedury nanoszenia odpowiednich poprawek, oznaczeń, posadowienia, na przykład, wież wiertniczych czy ostrzeżeń nawigacyjnych dotyczących wykonywania pewnych prac czy zadań geologicznych. Tak więc zgadzamy się z tym, że ta poprawka jest po prostu niepotrzebna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Nie będę dalej tego komentował. Wycofuję tę poprawkę, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko: Dziękuję.)

Przechodzimy do poprawki siódmej zgłoszonej przez nieobecnego senatora Banasia.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest negatywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Opinia negatywna, nie ma innych uwag.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki siódmej? (8)

Kto jest przeciwny? (14)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Zatem stwierdzam, że połączone komisje nie poparły poprawki siódmej.

Teraz poprawki senatora Motyczki.

Poprawki ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą i czterdziestą trzecią należy przegłosować łącznie. Jeśli chodzi o te poprawki, to wczoraj dotarła do nas opinia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, która nie jest im przychylna.

A jakie jest stanowisko rządu, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Stanowisko rządu odnośnie do wszystkich tych punktów jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Czy ktoś z państwa senatorów ma pytania, wątpliwości? Nie.

Kto jest za poparciem poprawek ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej i czterdziestej trzeciej? (15)

Kto jest przeciwny? (9)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam zatem, że połączone komisje poparły poprawki ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą i czterdziestą trzecią w zestawieniu wniosków.

Teraz przechodzimy do poprawek dwunastej, trzynastej i czterdziestej pierwszej. To są poprawki pana przewodniczącego Janusza Sepioła.

Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu na temat tych trzech poprawek jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Nie ma pytań, zatem przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek dwunastej, trzynastej i czterdziestej pierwszej? (20)

Kto jest przeciwny? (1)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Zatem stwierdzam, że połączone komisje pozytywnie odniosły się do poprawek dwunastej, trzynastej i czterdziestej pierwszej, poparły te poprawki.

Poprawka piętnasta została zgłoszona przez pana senatora Banasia.

Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Jest pozytywna opinia rządu.

Czy są pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki piętnastej w zestawieniu wniosków? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawkę piętnastą.

Teraz znowu będzie blok poprawek zgłoszonych przez pana senatora Motyczkę.

Poprawki szesnastą, dwudziestą ósmą i trzydziestą piątą należy przegłosować łącznie.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Jeśli chodzi o te trzy poprawki, to jest pozytywna opinia rządu.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze.

Nie ma pytań, zatem przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest...

(Senator Tadeusz Gruszka: Mam pytanie...)

Bardzo proszę, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Jeżeli mowa o szkoleniu, to w tym, co do nas przyszło z Sejmu, jest wyraźne wskazanie, że - przynajmniej tak to interpretuję - chodziło o osoby, które wykonują czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego. Czy ministerstwo chce poszerzyć to o wszystkie osoby wykazane w art. 53? Czy taki jest zamiar?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:

Panie Senatorze! Konsekwencją zaproponowanej poprawki szesnastej jest to, że dyrektor okręgowego urzędu górniczego będzie zatwierdzał programy szkoleń dla osób z kierownictwa i dozoru ruchu. Oprócz tego, że - według projektu rządowego - zatwierdza również programy dla tych stanowisk specjalistycznych, o których pan przed chwilą powiedział. Jest to rozszerzenie, ale dotyczy wyłącznie zatwierdzania programów szkoleń. Mam na myśli pkt 16.

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo.)

Senator Tadeusz Gruszka:

Jeszcze raz bardzo prosiłbym, aby pan przeczytał art. 111 ust. 5 - dotyczy on szkolenia osób, a nie programów. Czy ma to dotyczyć wszystkich osób wskazanych w art. 53, czyli - tak jak przedstawia nam Sejm - osób wykonujących specjalistyczne czynności? To są dwie różne kategorie osób zatrudnionych w górnictwie.

(Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa: Tak zgadza się, to...)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:

Szkolenia osób, o których rozmawiamy, odbywają się na podstawie programów szkolenia zatwierdzanych w drodze decyzji przez właściwe organy nadzoru górniczego. Ta poprawka rozszerza grono o osoby z kierownictwa i dozoru ruchu. I tyle.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Nie ma innych pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek szesnastej, dwudziestej ósmej i trzydziestej piątej? (25)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawki szesnastą, dwudziestą ósmą i trzydziestą piątą.

Przechodzimy do głosowania nad poprawkami siedemnastą i czterdziestą czwartą.

Bardzo proszę pana ministra o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Rząd wydał pozytywną opinię na temat obu poprawek.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Czy są pytania?

Pan senator Gruszka, bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

W propozycji przedłożonej przez Sejm jest mowa o tym, że dopuszczenia są ważne pięć lat, a według tej propozycji poprawki są one wydawane na czas nieokreślony. Czy nie obawia się pan prezes WUG, że w międzyczasie postęp techniki, technologii i wiedzy będzie się zmieniał, a nie będzie możliwości wykluczenia takich dopuszczeń? Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:

Możliwości wykluczenia nie będzie, rynek zaś ureguluje tę sprawę sam, po prostu wyroby lepsze na pewno znajdą się na rynku jako te pierwsze. Wyroby przestarzałe siłą rzeczy nie będą przez przedsiębiorców kupowane.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Pan senator chce jeszcze zadać pytanie.

Senator Tadeusz Gruszka:

Jeśli weźmiemy pod uwagę obecną ustawę o zamówieniach, to niekoniecznie lepsze jest tańsze. A wybieramy tańsze i tu jest niebezpieczeństwo. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję. To było w zasadzie stwierdzenie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, nie było głosowania.

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek siedemnastej i czterdziestej czwartej? (14)

Kto jest przeciwny? (10)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawki siedemnastą i czterdziestą czwartą.

Kontynuujemy głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez pana senatora Motyczkę. Teraz przechodzimy do poprawek osiemnastej, trzydziestej czwartej i trzydziestej szóstej. Trzeba je przegłosować łącznie.

Bardzo proszę pana ministra o...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Jeśli chodzi o te trzy poprawki, to jest pozytywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Czy są pytania?

Pan senator Gruszka, bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

Proszę uzasadnić wykluczenie z art. 114 sformułowania "używanie" i tak dalej, a pozostawienie jedynie fragmentu o środkach strzałowych i przechowywaniu tych środków.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pan prezes, proszę bardzo

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:

Tę poprawkę faktycznie bardzo ciężko się czyta, ale jest to związane z tym, że tutaj mamy do czynienia z dwiema ustawami, z ustawą - Prawo geologiczne i górnicze i z ustawą o stosowaniu materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. I ta druga ustawa jest ustawą nadrzędną. W zasadzie poprawka sprowadza się do tego, żeby na wniosek przedsiębiorcy dyrektor właściwego okręgowego urzędu górniczego nie musiał dwukrotnie wydawać decyzji w zakresie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładzie górniczym. Według stanu na dzisiaj i według tego, co jest w projekcie rządowym, trzeba to robić dwa razy. Najpierw na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych w kontekście nabywania i przechowywania, a później na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze w kontekście używania w zakładzie górniczym. Chodzi o to, żeby ułatwić życie przedsiębiorcy; jedna decyzja, jeśli będzie chciał, a jeśli będzie chciał to załatwić etapami, to też będzie miał taką możliwość. Dlatego jest tam taka gra słów, która się sprowadza do tego, że po tej poprawce dyrektor WUG wydawałby zezwolenia wyłącznie na podstawie tej ustawy nadrzędnej, czyli ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Nie ma innych pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek osiemnastej, trzydziestej czwartej i trzydziestej szóstej? (15)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawki osiemnastą, trzydziestą czwartą i trzydziestą szóstą w tym zestawieniu.

Teraz przechodzimy do poprawki dziewiętnastej, także pana senatora Motyczki. Zgodnie z uwagą pana mecenasa Macieja przyjęcie tej poprawki spowoduje konieczność modyfikacji poprawki trzydziestej w zakresie art. 173a ust. 2 pkt 1 lit. a.

Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Jeśli chodzi o poprawkę dziewiętnastą, to jest pozytywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy pan senator jest świadom tej modyfikacji i akceptuje to?

(Senator Antoni Motyczka: Tak.)

Rozumiem.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem...

(Senator Tadeusz Gruszka: Jeszcze ja...)

Aha, przepraszam, przepraszam. Pan senator Gruszka, bardzo przepraszam.

Senator Tadeusz Gruszka:

Chciałbym zwrócić uwagę, że w art. 116 pkt. 3 jest precyzyjnie wskazane, jakie dane powinny być wpisane: imię, nazwisko, stanowisko służbowe. Czy jeśli chodzi o ewidencję, to informacja, że wszedł, wyszedł, jest wystarczająca? Czy na przykład postawienie krzyżyka, jako informacja, że wszedł, lub znak minusa, że wyszedł, jest też ewidencją? Czy taka uproszczona przeze mnie forma - to tylko taki przykład - może być praktykowana przez zakłady górnicze, jeżeli przyjmiemy poprawkę zaproponowaną przed chwilą?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Prezesie, można?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Wyższym Urzędzie Górniczym Przemysław Grzesiok:

Przemysław Grzesiok, dyrektor Departamentu Prawnego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Celem tej poprawki, jak wynika z uzasadnienia, jest uelastycznienie regulacji po to, żeby w przypadku konieczności uzupełnienia zakresu ewidencji - chodzi tutaj zwłaszcza o zakłady podziemne - można było ujmować więcej informacji w ewidencjach, które prowadzi przedsiębiorca; na przykład chodzi również o zadania dotyczące przestrzeni, w których przebywał dany pracownik.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, jeszcze pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Czy nie można byłoby zmodyfikować tego, pozostawiając jednak te podstawowe informacje, czyli imię, nazwisko, stanowisko oraz inne ważne dane.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Senatorze, pan skończył, tak?

(Senator Tadeusz Gruszka: Tak.)

Panie Prezesie, czy nie można by było?

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa:

Można, z tym że to będzie bardzo nieostre. Co to znaczy "inne"? To słowo niedookreślające, nieprecyzyjne. A takie szczegóły znajdą się w aktach wykonawczych do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Nie ma innych pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem...

Może jeszcze pan mecenas powiedziałby nam, jaka musi być ta modyfikacja, o której mówiłem przed chwilą.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

W związku ze zmianą w art. 116 pkt 3 zmianie musi ulec również art. 173a ust. 2 pkt 1 lit. a, ponieważ ten przepis w tej chwili mówi o ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym przez wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Jeżeli tam wykreślamy te słowa, to tutaj również trzeba je usunąć.

(Głos z sali: Rozumiem.)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Przegłosowaliśmy już poprawkę dziewiętnastą, czy nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem, przegłosowaliśmy, czy nie?

(Głos z sali: Jeszcze nie.)

Jeszcze nie, dobrze.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dziewiętnastej? (15)

Kto jest przeciwny? (1)

Kto się wstrzymał? (8)

Dziękuję.

Stwierdzam, że komisje poparły poprawkę dziewiętnastą.

Teraz poprawki dwudziesta i trzydziesta pierwsza, które należy przegłosować łącznie, również zgłoszone przez pana senatora Motyczkę.

Bardzo proszę pana ministra o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Jest pozytywna opinia na temat obu poprawek.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Pan mecenas z Biura Legislacyjnego, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewną wątpliwość, która może się wiązać z poprawką trzydziestą pierwszą. Chodzi o art. 182a. Ten przepis nakłada karę grzywny na tego, kto na podstawie stosunku pracy wykonuje czynności w podziemiu wyrobiska górniczego, zakładu górniczego, w czasie przekraczającym wymiar określony w kodeksie pracy. Takie sformułowanie tej poprawki może budzić wątpliwości co do jej zgodności z prawem pracy, ponieważ w tej chwili obowiązek przestrzegania prawa i czasu pracy w zakładzie nałożony jest na pracodawcę. Nie praktykuje się karania grzywną pracownika za przekraczanie czasu pracy, zatem taka poprawka jest wyłomem od tej zasady. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy pan prezes mógłby się do tego odnieść?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę, pan dyrektor biura prawnego.

Dyrektor Departamentu Prawnego w Wyższym Urzędzie Górniczym Przemysław Grzesiok:

Potwierdzam, że byłby to wyłom od zasady, która jest w kodeksie pracy. Ta zmiana zaś, czyli dodawanie przepisu karnego, ma związek z przepisem art. 117a. Brak przełożenia regulacji zawartych w art. 117a na przepis karny spowodowałby taką sytuację, że istniałby pewien obowiązek, który nie byłby penalizowany. Dlatego te poprawki rzeczywiście należy przegłosować łącznie.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej pytań? Nie.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek dwudziestej i trzydziestej pierwszej? (13)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Dziękuję.

Poprawki uzyskały poparcie połączonych komisji.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej pierwszej. To jest poprawka pana senatora Motyczki.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Rząd wyraził negatywną opinię.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Nie.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej pierwszej? (11)

Kto jest przeciwny poparciu?(11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Nikt się nie wstrzymał.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa senatorów o uwagę.

Poprawka nie uzyskała większości: 11 senatorów było za, 11 - przeciw.

(Poruszenie na sali)

Przechodzimy do poprawki dwudziestej drugiej, zgłoszonej przez pana senatora Misiołka.

Proszę państwa, proszę o spokój.

Pan senator Misiołek zgłosił poprawkę dwudziestą drugą.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pozytywna opinia rządu, nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej drugiej? (20)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Zatem poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Poprawka dwudziesta trzecia - tak ważna, która budziła najwięcej emocji -została zgłoszona przez senatorów Banasia i Misiołka.

Jak się do tego odnosi rząd?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rząd wydał pozytywną opinię.

Czy są pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej trzeciej? (14)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (11)

14 senatorów za, nikt nie był przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Zatem poprawka dwudziesta trzecia uzyskała oparcie połączonych komisji.

Poprawka dwudziesta czwarta, też zgłoszona przez pana senatora Misiołka.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pozytywna opinia rządu.

Są pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej czwartej? (25)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Zatem stwierdzam, że komisje poparły poprawkę dwudziestą czwartą jednomyślnie.

Teraz poprawki dwudziesta piąta i dwudziesta siódma, które należy przegłosować łącznie. Zgłosił je również pan senator Motyczka.

Panie Ministrze, proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pozytywna opinia rządu.

Nie ma pytań... A nie, pan senator Gruszka ma pytanie. Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

Mam pytanie do legislatora. Czy jest to jakiś wyłom w stanowieniu prawa, czy inne organy podlegające premierowi też mają takie zasady?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy pan minister wie coś na ten temat?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Tak. Pan prezes nie podlega premierowi.

(Głos z sali: ...tylko ministrowi.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Powiedział, że niestety...)

Tylko ministrowi w resorcie środowiska...

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

To może sam pan prezes odpowie.

Panie Prezesie, proszę o stanowisko.

Prezes Wyższego Urzędu Geologicznego Piotr Litwa:

Moje stanowisko nie będzie stanowiskiem legislatora... Ta poprawka zmierza do racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Otóż praktycznie w 100% jest tak, że na stanowiska dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, ich zastępców oraz prezesów i wiceprezesów powoływani są pracownicy, którzy wcześniej byli w służbie cywilnej, a kiedy przechodzą na te stanowiska, zmieniają służbę cywilną. Ich odwołanie powoduje - bez tego zapisu - że oni nie mogą z powrotem do tej służby cywilnej wejść w inny sposób, aniżeli w drodze ponownego naboru i odbycia służby przygotowawczej. To są zmarnowane dni i pieniądze, także z budżetu państwa. Kadra przygotowana do pracy w urzędzie, dobrzy fachowcy, po odwołaniu powinni mieć możliwość powrotu do służby cywilnej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Gruszka ma jeszcze pytanie.

Senator Tadeusz Gruszka:

Pan legislator jeszcze mógłby się wypowiedzieć na ten temat.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Macieju, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Zasadniczo jeśli chodzi o zatrudnienie urzędników państwowych, to wykorzystuje się dwie pragmatyki - ustawę o pracowników urzędów państwowych i ustawę o służbie cywilnej. A ustawa o służbie cywilnej zmieniła się ostatnio dwukrotnie. Instytucja mianowania pracowników urzędów państwowych właściwie nie funkcjonuje, ale są jeszcze pracownicy urzędów państwowych zatrudnieni na podstawie mianowania, właśnie z tej ustawy. I ta poprawka zmierza do tego, aby przesądzić, że nowo powołany dyrektor oraz zastępcy dyrektora będą zatrudnieni na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek dwudziestej piątej i dwudziestej siódmej? (24)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Zatem poprawki dwudziesta piąta i dwudziesta siódma uzyskały poparcie połączonych komisji.

Teraz poprawka dwudziesta szósta.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję.

Nie ma pytań... A, jest pan senator Gruszka, bardzo przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Może od razu zwrócę się bezpośrednio do pana prezesa, bo to jest punkt, który - powiem kolokwialnie - odejmuje roboty panu prezesowi. Czy chodziło o to, że prezes nie chce podejmować się pracy legislacyjnej, opracowania projektów aktów prawnych itd.? Jaki jest powód usunięcia tego zapisu?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Prezesie, jeżeli można wyjaśnić te wątpliwości pana senatora Gruszki, to proszę.

Prezes Wyższego Urzędu Geologicznego Piotr Litwa:

Prezes oczywiście bardzo chciałby wykonywać to, co jest określone w pkcie 9, ale niestety nie może, ponieważ konstytucja na to nie pozwala. I ta poprawka zmierza po prostu do tego, żeby czyniły to organy konstytucyjne, czyli właściwi ministrowie - w tym wypadku minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw środowiska. Jako prezes WUG mam stałe upoważnienie do przeprowadzania procedur legislacyjnych w zakresie aktów wykonawczych, które są przypisane ministrowi do spraw środowiska. Ale nie będę mógł tego robić w odniesieniu do aktów, które są przypisane w projekcie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze ministrowi gospodarki. I stąd ta poprawka. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Nie ma innych pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej szóstej? (14)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (8)

Dziękuję.

14 senatorów było za, żaden nie był przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam zatem, że połączone komisje poparły poprawkę dwudziestą szóstą.

Poprawka dwudziesta siódma została już przegłosowana... Tak, Panie Macieju? Dwudziesta ósma też.

Dwudziesta dziewiąta nie została przegłosowana, zatem zaczynamy.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Są pytania? Nie ma. Pan senator Gruszka nie podnosi ręki. Nie ma innych pytań. Zatem przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej dziewiątej? (25)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawkę dwudziestą dziewiątą jednogłośnie.

Poprawki trzydziestą i trzydziestą drugą, zgłoszone przez pana senatora Motyczkę, należy przegłosować łącznie.

Bolesna problematyka, chodzi o kary pieniężne.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Prosiłbym, żeby stanowisko przedstawiła dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, pani Magaczewska.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki Aleksandra Magaczewska:

Stanowisko rządu jest negatywne. Uważamy, że dotychczasowe przepisy karne, które są również zamieszczone w projekcie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, są wystarczające. W związku z brakiem trybu wymierzenia kary i trybu odwoławczego nasze stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem, rząd nie popiera tych poprawek.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos? Nie.

Zatem kto...

Pan mecenas, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Chciałbym tylko dodać, że te poprawki budzą wątpliwość z punktu widzenia zakazu dwukrotnego karania za ten sam czyn, ponieważ większość zachowań tu opisanych, które są zagrożone karą pieniężną, stanowi również wykroczenia zagrożone karą grzywny. W związku z tym doszłoby do tego, że przedsiębiorca, który dopuścił się takiego czynu, byłby jednocześnie ukarany karą pieniężną w trybie administracyjnym oraz grzywną w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto jest za poparciem poprawek trzydziestej i trzydziestej drugiej? (4)

Kto jest przeciwny? (19)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

4 senatorów jest za, 19 przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że poprawki trzydziesta i trzydziesta druga nie uzyskały poparcia połączonych komisji.

Poprawka trzydziesta pierwsza została już przegłosowana, trzydziesta druga też, zatem teraz poprawka trzydziesta trzecia, senatora Iwana.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest negatywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Czy są pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzydziestej trzeciej? (10)

Kto jest przeciwny? (14)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

10 senatorów za, 14 przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu, zatem poprawka trzydziesta trzecia nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Trzydziesta czwarta już była, trzydziesta piąta też była, trzydziesta szósta, trzydziesta siódma... Trzydziesta siódma...

(Głos z sali: Nie ma autora.)

...nie ma autora.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Przepraszam bardzo, to jest poprawka senatora Misiołka.)

Aha, pan senator Misiołek się przyznaje, jak rozumiem.

(Rozmowy na sali)

Chwila dla senatora Misiołka.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak? Dobrze.

Zatem tę poprawkę zgłosił pan senator Misiołek.

Jakie jest stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Nie ma pytań... a nie, pan senator Gruszka ma pytanie. Proszę bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Mam pytanie do legislatora. Czy mógłby pan przeczytać, jak będzie brzmiał ten akapit po wprowadzeniu tej poprawki? On tu się nie klei w żaden sposób, nie wiem...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: On się nie klei, panie...)

W art. 197 w nawiasie znajduje się informacja o "Dzienniku Ustaw" itd. Tam powinien być zamknięty cudzysłów - to po pierwsze. I tam jest zapisane: dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany". Dalej czytamy w "art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie", tak?

(Głos z sali: Tak.)

Czy prawidłowo to odczytałem?

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pan legislator z Biura Legislacyjnego, proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Po tych zmianach przepis brzmiałby w ten sposób: w ustawie z dnia itd. wprowadza się...

(Senator Tadeusz Gruszka: Proszę głośniej.)

(Głos z sali: Bliżej mikrofonu...)

W ustawie z dnia - tutaj tytuł, "Dziennik Ustaw" - wprowadza się następujące zmiany. Po dwukropku byłaby pozostała treść, od słów: "w art. 21 ust. 2 - i tak dalej - otrzymuje brzmienie", oznacza się jako pkt 1. A następnie dodaje się kolejne punkty, które są zapisane w lit. b poprawki. I wobec tego art. 197 miałby trzy punkty. A to, co jest w tej chwili, od wyrazów "w art. 21" do końca poprawki, byłoby pktem 1, czyli pierwszą zmianą w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Senator Tadeusz Gruszka:

Brakuje cudzysłowu po nawiasie, mam rację, czy nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Po nawiasie...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Panie Senatorze...)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Pan senator pewnie ma wcześniejszą wersję, w mojej już jest ten cudzysłów. Tak, tu powinien być cudzysłów.

Senator Tadeusz Gruszka:

W mojej nie ma też dwukropka, jest średnik. Ma pan taką wersję, tak? Dobrze. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Jak rozumiem, trop pana senatora był właściwy, ale jeżeli chodzi o ostateczną treść poprawki, to nie ma wątpliwości.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzydziestej siódmej? (16)

Kto jest przeciwny? (10)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Drodzy państwo, połączone komisje poparły poprawkę trzydziestą siódmą.

Poprawka trzydziesta ósma jest też autorstwa pana senatora Misiołka.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Nie ma innych uwag, pytań? Pan senator Gruszka nie ma pytań, nikt inny też nie ma.

Kto jest za poparciem poprawki trzydziestej ósmej? (25)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Zatem połączone komisje poparły poprawkę trzydziestą ósmą jednogłośnie.

Teraz będą poprawki trzydziesta dziewiąta i czterdziesta, też autorstwa pana senatora Misiołka.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Ponieważ w tym zestawieniu jest trochę inna treść niż w złożonej poprawce, to prosiłbym, żeby pani dyrektor Wojtczak to przedstawiła.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pani Dyrektor, bardzo proszę.

Ale skąd ta różnica?

Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska Kinga Wojtczak:

Dziękuję. Mam przed sobą poprawkę pana senatora Misiołka, z której wynika, że przepis art. 200 ust. 3 proponuje się przenieść do art. 203 jako ust. 4. Niestety w tym zestawieniu przepis przeznaczony do umieszczenia w art. 203 nie ma właściwej treści.

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: To jest ust. 4, tak powinno być.)

To jest powielenie, przekopiowanie dotychczasowego ust. 3 w art. 203, a tu chodziło o to, żeby przenieść przepis z art. 200 ust. 3 i żeby stał się on art.  203 ust. 4. A przepis powinien brzmieć: "podmiot, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje działalność określoną w art. 2 ust. 1 bez wymaganego jej przepisami użytkowania górniczego, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy jest obowiązany zawrzeć umowę ustanawiającą to prawo. Niezawarcie umowy oznacza korzystanie z własności górniczej bez wymaganego tytułu".

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak, pani dyrektor ma rację. Przeniosłem ust. 3 z przepisu art. 203 ust. 3.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem, to była pomyłka Biura Legislacyjnego.

Pan senator Misiołek to potwierdza, tak?

(Głos z sali: Mam nadzieję.)

Rozumiem.

Senator Andrzej Misiołek:

Tak, potwierdzam to, co powiedziała pani dyrektor. Sens mojej poprawki był taki, żeby tylko przenieść ust. 3 z art. 200 do art. 203 i nadać mu nr 4.

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Tak, rozumiem.)

Chodziło o to, żeby przenieść go w całości, bez dokonania żadnej zmiany.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Zatem ta poprawka brzmi tak, jak odczytała ją pani dyrektor. Pan senator to potwierdza, tak?

(Senator Andrzej Misiołek: Tak, potwierdzam.)

Zatem Biuro Legislacyjne poprawi to małe uchybienie.

Przegłosujemy poprawkę w takim brzmieniu, jakie potwierdził pan senator Misiołek.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawek trzydziestej dziewiątej i czterdziestej?(24)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Szanowni państwo, poprawki trzydziesta dziewiąta i czterdziesta uzyskały poparcie połączonych komisji.

Już powoli kończymy fedrowanie.

Poprawka czterdziesta pierwsza już została przegłosowana.

Poprawka czterdziesta druga też została zgłoszona przez senatora Misiołka.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Pytań nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki czterdziestej drugiej? (15)

Kto jest przeciwny? (8)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

15 senatorów jest za, 8 przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Poprawki czterdziesta trzecia i czterdziesta czwarta już zostały przegłosowane.

Poprawka czterdziesta piąta, autorstwa pana senatora Motyczki.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pozytywna opinia, nie ma pytań.

Panowie, już kończymy tę szychtę, zaraz będzie koniec. Proszę jeszcze o spokój i o skupienie, szczególnie tył, nie przodek, tylko właśnie tył.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo!

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki czterdziestej piątej? (25)

Kto jest przeciwny?(0)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Połączone komisje poparły poprawkę czterdziestą piątą jednogłośnie.

I ostatnie poprawki czterdziesta szósta, czterdziesta siódma i czterdziesta ósma są autorstwa pana senatora Misiołka.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Opinia rządu jest pozytywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czy są jakieś pytanie, wątpliwości? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek czterdziestej szóstej, czterdziestej siódmej i czterdziestej ósmej? (15)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto wstrzymał się od głosu ? (0)

Dziękuję.

15 senatorów za, 11 przeciw.

Zatem poprawki czterdziesta szósta, czterdziesta siódma i czterdziesta ósma uzyskały poparcie połączonych komisji.

Kończymy naszą pracę. Urobek mamy dosyć spory, kolejny raz się okazało, że Senat jest do czegoś potrzebny, również jeżeli chodzi o sprawy podziemne.

Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem ustawy - Prawo geologiczne i górnicze wraz z przyjętymi w dniu dzisiejszym poprawkami? (17)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Nikt się nie wstrzymał.

To jest nasz ostateczny urobek. 17 senatorów za, 11 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że połączone komisje poparły ustawę wraz z poprawkami.

Zgłaszam pana senatora Misiołka na sprawozdawcę. Czy są inne kandydatury?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, przepraszam bardzo... Czy są wnioski mniejszości? Może pan senator Gruszka je zdefiniuje?

Senator Tadeusz Gruszka:

Wniosek mniejszości jest taki, żeby odrzucić ustawę w całości.

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Tak, mniejszości.)

Wniosek jest poparty przez...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Poparty przez senatorów...)

...tak, wszystkich, łącznie ze mną, ale senator Skurkiewicz...

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze. Jak rozumiem sprawozdawcą wniosku mniejszości będzie pan senator Gruszka - z racji pochodzenia i właściwości miejsca...

(Senator Tadeusz Gruszka: Senator Skurkiewicz będzie, bo jest wnioskodawcą.)

Aha, rozumiem. Dobrze.

Nie było sprzeciwów wobec pana senatora Misiołka, jako naszego sprawozdawcy? Nie było. Zatem pan senator Misiołek jest sprawozdawcą większości, a senator...

(Głos z sali: Sprawozdawcą komisji...)

Słucham?

(Głos z sali: Sprawozdawcą komisji.)

...komisji, czyli większości. Wniosek mniejszości będzie referował pan senator Skurkiewicz, tak?

Szanowni Państwo, ogłaszam fajrant.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone poprawkom do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Szanowni Państwo, niestety czeka nas dzisiaj dalsza praca. Przejdziemy do sali plenarnej - Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Środowiska. O godzinie 21.30 rozpoczną się prace nad ustawą - Prawo atomowe i niektóre inne...

Chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi, paniom i panom, którzy mu towarzyszyli, panu prezesowi Głównego Urzędu Górniczego. Bardzo dziękuję za obecność.

Spotkamy się na posiedzeniu plenarnym, tak? Przygotujcie się państwo na pytania.

Powtarzam, Komisja Środowiska i Komisja Gospodarki Narodowej przechodzą piętro niżej i o 21.30 rozpoczynamy posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

Dziękuję wszystkim państwu.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 04)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów