Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2229) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej (321.),

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (268.)

oraz Komisji Środowiska (92.)

w dniu 26 maja 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Prządek obrad obejmuje rozpatrzenie wniosków do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Witam serdecznie pana ministra Jacka Jezierskiego, głównego geologa kraju; witam także prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wraz z towarzyszącymi osobami; witam również państwa senatorów z nadzieją, że mamy kworum.

(Głosy z sali: Mamy.)

Mamy? W poszczególnych komisjach?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Są takie potwierdzenia.

Tak więc pozwolę sobie, Szanowni Państwo, zaproponować następującą procedurę. Do tych wniosków, które już przegłosowaliśmy na wspólnym posiedzeniu, odniesiemy się - w tych wszystkich przypadkach, w których wnioski te nie są w sprzeczności z poprawkami zgłoszonymi w czasie wczorajszych obrad - w jednym głosowaniu.

Jeżeli nie będzie sprzeciwu, to uznam, że ta procedura została zaakceptowana. Nie ma sprzeciwu.

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję zatem, abyśmy w tej chwili poddali pod głosowanie poprawki, które są...

(Głos z sali: Najpierw wniosek najdalej idący.)

...Najpierw wniosek najdalej idący, tak, oczywiście - to jest wniosek mniejszości - o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem wniosku o odrzucenie ustawy? (9)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że ten wniosek nie uzyskał poparcia połączonych komisji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Przewodniczący, mam wniosek formalny. Proszę o sprawdzenie kworum.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Komisja Gospodarki Narodowej? Ręka do góry. Jest sześciu senatorów. Dobrze. Komisja Samorządu Terytorialnego? Jest kworum? Jest siedem osób. Komisja Środowiska? Wystarczy czterech senatorów, a jest co najmniej siedmiu... siedmioro... przepraszam ośmioro senatorów.

Tak że stwierdzam, że kworum jest.

I przechodzimy do głosowania według tej procedury, którą przyjęliśmy. Proponuję, abyśmy w jednym głosowaniu odnieśli się do następujących poprawek z zestawienia wniosków: pierwszej, ósmej, dziewiątej, jedenastej, dwudziestej...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze. ...Pierwszej, ósmej, dziewiątej, jedenastej, dwudziestej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej drugiej, trzydziestej trzeciej, trzydziestej piątej, trzydziestej szóstej, czterdziestej, czterdziestej drugiej, czterdziestej trzeciej, czterdziestej czwartej, czterdziestej siódmej, czterdziestej ósmej, pięćdziesiątej trzeciej, pięćdziesiątej szóstej, pięćdziesiątej ósmej, sześćdziesiątej, sześćdziesiątej pierwszej, sześćdziesiątej drugiej, sześćdziesiątej trzeciej, sześćdziesiątej czwartej, sześćdziesiątej piątej, sześćdziesiątej siódmej i sześćdziesiątej ósmej, siedemdziesiątej, siedemdziesiątej pierwszej, siedemdziesiątej drugiej, siedemdziesiątej trzeciej, siedemdziesiątej czwartej, siedemdziesiątej piątej, siedemdziesiątej szóstej, siedemdziesiątej siódmej, siedemdziesiątej ósmej, osiemdziesiątej, osiemdziesiątej pierwszej, osiemdziesiątej drugiej, osiemdziesiątej trzeciej, osiemdziesiątej czwartej i osiemdziesiątej piątej.

Nad poprawkami trzecią, dwudziestą pierwszą i trzydziestą siódmą, które również były poparte przez połączone komisje, będziemy głosowali odrębnie, ponieważ ich przyjęcie wyklucza przyjęcie innych poprawek zgłoszonych w trakcie wczorajszego posiedzenia.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tych poprawek, które tutaj pozwoliłem sobie wyliczyć? Bardzo proszę. (16)

Kto jest przeciwny? (8)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam zatem, że połączone komisje poparły wyliczone przeze mnie poprawki.

Teraz przechodzimy do tych poprawek z zestawienia wniosków, które nie były poddane pod głosowanie w tym trybie.

Poprawka druga. Skreśla się art. 4. Poprawkę zgłosił pan senator Skurkiewicz.

Bardzo proszę pana ministra o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia rządu.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki drugiej? (10)

Kto jest przeciwny? (14)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję. Stwierdzam zatem, że poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawki trzecią i trzydziestą siódmą należy przegłosować łącznie. To są poprawki, które już poparliśmy na poprzednim posiedzeniu. One są związane z poprawką czwartą, ich przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawką czwartą.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek trzeciej i trzydziestej siódmej? Bardzo proszę. (17)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam, że poprawki trzecia i trzydziesta siódma uzyskały poparcie połączonych komisji.

Nie będziemy zatem już głosowali nad poprawką czwartą.

I przechodzimy do poprawki piątej, zgłoszonej przez pana senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze, proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia.

Pytań nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki piątej? (9)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawka szósta, zgłoszona również przez pana senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze, proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki szóstej? (9)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że poprawka szósta nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawka siódma, zgłoszona przez pana senatora Andrzejewskiego.

Bardzo proszę o opinię ministerstwa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań i innych głosów.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki siódmej? (8)

Kto jest przeciwny poparciu? (17)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka siódma nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Teraz przechodzimy do poprawki dziesiątej. To jest poprawka pana senatora Gruszki.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dziesiątej? (9)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam zatem, że połączone komisje nie poparły poprawki dziesiątej.

Teraz poprawka dwunasta. To jest poprawka zgłoszona przez pana senatora Cichonia. Przyjęcie jej spowoduje konieczność modyfikacji poprawki trzynastej.

Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwunastej? (9)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że połączone komisje nie poparły poprawki dwunastej.

Poprawka trzynasta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzynastej? (10)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam, że komisje nie poparły poprawki dwunastej.

Poprawka trzynasta, pana senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań i wątpliwości.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzynastej...

(Głosy z sali: ...czternastej.)

...przepraszam, czternastej? (10)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że połączone komisje nie poparły poprawki czternastej.

Nad trzynastą nie musimy głosować?

(Głos z sali: Była przegłosowana.)

Aha, była przegłosowana.

I teraz jest tak: poprawki piętnastą, szesnastą i osiemdziesiątą szóstą należy przegłosować łącznie. Są to poprawki zgłoszone przez panów senatorów Zbigniewa Romaszewskiego i Tadeusza Gruszkę.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia rządu.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek piętnastej, szesnastej i osiemdziesiątej szóstej? (10)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję.

Na podstawie głosowania stwierdzam, że połączone komisje nie poparły poprawek piętnastej, szesnastej i osiemdziesiątej szóstej.

Teraz przechodzimy do poprawki siedemnastej, zgłoszonej przez senatora Wojciechowskiego i przewodniczącego Pupę.

Panie Ministrze, proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

(Senator Zdzisław Pupa: Mam pytanie do pana ministra.)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pytanie do pana ministra.

Pan przewodniczący Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:

Prosiłbym, żeby pan minister uzasadnił, dlaczego jest negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Poprawka siedemnasta. Pan minister się zastanowi.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: Pani dyrektor Wojtczak odpowie, jeśli można.)

Bardzo proszę.

(Senator Zdzisław Pupa: Mogę słowo?)

Bardzo proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

Przykro mi, że pan minister jest nieprzygotowany w tak bardzo istotnej i zasadniczej sprawie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Przewodniczący!

Pani Dyrektor, proszę bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:

Pani Dyrektor, dziękuję. Pan minister jest nieprzygotowany.

(Głos z sali: To nie pan decyduje, tylko prowadzący.)

Pan minister powinien być przygotowany na każde pytanie. Pan minister jest głównym geologiem kraju. Pan minister kolejny raz przychodzi na posiedzenie nieprzygotowany.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Przewodniczący, proszę się trochę tutaj miarkować w swoich sądach. Było niewiele czasu na to, żeby się przygotować, a minister ma personel od tego, żeby się przygotował. I personel może odpowiedzieć, prawda?

(Senator Zdzisław Pupa: Wycofuję...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani senator Zając, bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Czy jest chociaż jedna poprawka, którą pan minister opiniuje pozytywnie, uznaje, że jest ona słuszna? Jeżeli nie, to proszę pominąć tę formułę, żeby nie męczyć pana ministra. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. To jest wniosek formalny?

Zapytam najpierw o zgodę, czy jest zgoda na tego rodzaju formułę.

Teraz z kolei poproszę jeszcze pana ministra o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Pani Senator, niektóre poprawki są opiniowane pozytywnie, niektóre negatywnie. W związku z tym uważam, że nie jest celowe przyjmowanie jakiegoś automatu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pani senator wycofuje swój wniosek? Tak to rozumiem. Dobrze, okej.

Przechodzimy zatem do głosowania nad poprawką siedemnastą.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? Bardzo proszę. (10)

Kto jest przeciwny? (16)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję. Stwierdzam, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

Poprawka osiemnasta, zgłoszona przez senatora Andrzejewskiego.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań.

(Rozmowy na sali)

Proszę tutaj prezydium o ostudzenie trochę atmosfery.

Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa jest za poparciem poprawki osiemnastej? Bardzo proszę. (10)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała poparcia komisji.

Poprawka dziewiętnasta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dziewiętnastej? (10)

Kto jest przeciwny? (17)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka dziewiętnasta nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Przechodzimy do poprawki dwudziestej pierwszej. Przyjęcie jej wyklucza głosowanie nad poprawką dwudziestą drugą. To jest poprawka, którą połączone komisje już uprzednio poparły.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki dwudziestej pierwszej? Bardzo proszę. (17)

Kto jest przeciwny? (9)

Kto się wstrzymał? (1)

Stwierdzam, że połączone komisje poparły poprawkę dwudziestą pierwszą.

Poprawka dwudziesta druga nie będzie zatem poddana pod głosowanie.

Poprawka dwudziesta trzecia, zgłoszona przez pana senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Proszę bardzo. Kto z państwa jest za poparciem poprawki dwudziestej trzeciej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam zatem, że poprawka dwudziesta trzecia nie uzyskała poparcia.

Poprawka dwudziesta czwarta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Proszę bardzo. Kto z państwa jest za poparciem poprawki dwudziestej czwartej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam zatem, że poprawka dwudziesta czwarta nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawka dwudziesta piąta.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Pozytywna opinia. Gdyby ta poprawka została jednak przyjęta, to wtedy trzeba by też dokonać zmiany art. 29, co nie było przedmiotem poprawki.

Poproszę może panią dyrektor, żeby przedstawiła, jak musiałby brzmieć art. 29. Jeśli zmienimy ten art. 36, tak jak jest w tej poprawce, to trzeba będzie również dokonać zmiany art. 29.

Pani Dyrektor, czy mogłaby pani powiedzieć, jakie otrzymałby on brzmienie?

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska Kinga Wojtczak:

Tu chodzi o to, żeby w celu zachowania spójności ustawy utrzymać te same przesłanki do przenoszenia koncesji i odmowy jej udzielenia. Przesłanki odmowy udzielenia koncesji zawarte są w art. 29. Gdyby tam również dodać wyrazy "dotyczące bezpieczeństwa państwa", wtedy rzeczywiście mogłoby to poprawić brzmienie tej ustawy.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Biuro Legislacyjne, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Wydaje mi się, że można potraktować zmiany w art. 29 jako konsekwencje tej poprawki.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Tak, rozumiem. Czyli taką interpretację przyjmujemy i głosując nad tą poprawką, jednocześnie będziemy głosowali...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: ...za zmianą w art. 29.)

...za zmianą w art. 29.

Czy jest na to zgoda? Jest zgoda.

Głosujemy zatem nad poprawką dwudziestą piątą ze świadomością, że ona ma konsekwencje...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: Moment...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Senatorze?

(Głos z sali: Trzeba zapytać autora tej poprawki, czy on w ogóle się z tym zgadza.)

Ja myślę, że tutaj nic nowego się nie wnosi, a tylko tę sprawę, która była istotą tej poprawki, jak gdyby uzupełnia ustawę w miejscu, w którym...

Szanowni Państwo, kto jest za poparciem poprawki dwudziestej piątej? Bardzo proszę. (28)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Komisja poparła poprawkę pana senatora Andrzejewskiego.

Pani Senator, okazało się, że rzeczywiście nie zawsze jest tak...

Teraz następna poprawka pana senatora Andrzejewskiego. Czy ma takie same szanse?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Nie. Negatywna opinia.

(Wesołość na sali)

Żadnej rutyny, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Proszę państwa, kto z państwa jest za poparciem poprawki dwudziestej szóstej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Komisje nie poparły poprawki dwudziestej szóstej.

Dwudziesta siódma poprawka, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czyli dobra passa senatora Andrzejewskiego się skończyła.

Proszę państwa, kto jest za poparciem poprawki dwudziestej siódmej? (10)

Kto jest przeciwny? (16)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Stwierdzam, że poprawka dwudziesta siódma nie uzyskała poparcia.

Poprawka dwudziesta ósma, pana senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa jest za poparciem poprawki dwudziestej ósmej? (10)

Kto przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka dwudziesta ósma nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawki dwudziestą dziewiątą, dwudziestą dziewiątą lit. a i dwudziestą dziewiątą lit. b należy przegłosować łącznie. To są poprawki pana senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Nie ma pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawek dwudziestej dziewiątej, dwudziestej dziewiątej z literą "a" i dwudziestej dziewiątej z literą "b"? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Zatem stwierdzam, że te poprawki nie uzyskały poparcia połączonych komisji.

Teraz mamy poprawkę trzydziestą czwartą. Bardzo proszę. To jest poprawka pana senatora Skurkiewicza.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Zatem połączone komisje nie poparły poprawki trzydziestej czwartej.

Poprawka trzydziesta siódma... przepraszam, trzydziesta ósma. Poprawka trzydziesta ósma to jest poprawka senatora Skurkiewicza.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzydziestej ósmej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jeszcze raz, dobrze?

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzydziestej ósmej? Bardzo proszę. (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam, że komisje nie poparły poprawki trzydziestej ósmej.

Poprawka trzydziesta dziewiąta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki trzydziestej dziewiątej? (10)

Kto jest przeciwny? (16)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Połączone komisje nie poparły również poprawki trzydziestej dziewiątej.

Teraz poprawka czterdziesta pierwsza.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki czterdziestej pierwszej...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jeszcze raz zapytam.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tej poprawki, bardzo proszę o podniesienie ręki. Jak omdlewa, to podeprzeć sobie. (10)

Kto jest przeciw? (17)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Zatem poprawka czterdziesta pierwsza nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Teraz poprawka czterdziesta piąta, tak? Poprawka czterdziesta piąta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki czterdziestej piątej? (10)

Kto jest przeciwny? (19)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Stwierdzam zatem, że komisje nie poparły poprawki czterdziestej piątej.

Poprawka czterdziesta szósta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki czterdziestej szóstej? (10)

Kto jest przeciwny poparciu? (19)

Obóz sprzeciwu się zwiększył.

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam zatem, że komisje nie poparły poprawki czterdziestej szóstej.

Teraz poprawka czterdziesta dziewiąta.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia rządu.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki czterdziestej dziewiątej? (10)

Kto jest przeciwny? (19)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Stwierdzam zatem, że połączone komisje nie poparły tej poprawki.

Poprawka pięćdziesiąta, zgłoszona przez mówiącego te słowa.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Pozytywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

A to nie po znajomości, tylko z istoty rzeczy.

Szanowni Państwo, chodzi o tę ustawę jądrową. Tam był problem z przepisami zmieniającymi ustawę, powstały wątpliwości, która ustawa wchodzi w życie itd.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Uzgodniliśmy to z panią minister Trojanowską. Pozytywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej? Bardzo proszę. (29)

Koncyliacyjna poprawka. Stwierdzam, że połączone komisje jednomyślnie poparły poprawkę pięćdziesiątą.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza. Tu już niestety prawdopodobnie nie będzie tak dobrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

No tak.

Szanowni Państwo, kto jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej pierwszej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia komisji.

Poprawka pięćdziesiąta druga, senatora Gruszki.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

(Senator Tadeusz Gruszka: Przepraszam Panie Przewodniczący...)

Bardzo proszę.

(Senator Tadeusz Gruszka: Proszę o uzasadnienie takiej decyzji.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Dlaczego negatywna opinia? Dlatego że wszystkie inne opłaty eksploatacyjne środowiskowe są rozliczane w okresie półrocznym. Wprowadzenie rozliczenia kwartalnego byłoby związane z dodatkowymi czynnościami kilku tysięcy podmiotów, które prowadzą działalność wydobywczą. Kilka tysięcy gmin musiałoby... A tak te same pieniądze będą wpływały, a mniej będzie biurokracji. I dlatego zdecydowanie negatywna opinia.

(Senator Tadeusz Gruszka: Panie Przewodniczący...)

Jeszcze tylko dodam, że było to uzgodnione w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, na etapie prac rządowych, i zaakceptowane przez stronę samorządową.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

W odpowiedzi powiem, że kilka tysięcy gmin oczekuje na takie rozwiązanie. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dobrze.

Nie ma więcej pytań? Dziękuję.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej drugiej? Bardzo proszę. (10)

Kto jest przeciwny poparciu? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (1)

Stwierdzam, że wobec takich wyników głosowania poprawka pięćdziesiąta druga nie uzyskała poparcia.

Poprawka pięćdziesiąta czwarta, również autorstwa pana senatora Gruszki.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Negatywna opinia.

Pan senator Gruszka nie ma pytań? Nie ma zatem innych pytań.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej czwartej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka pięćdziesiąta czwarta nie uzyskała poparcia.

Poprawka pięćdziesiąta piąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej piątej? (11)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka pięćdziesiąta piąta nie uzyskała poparcia komisji.

Poprawka pięćdziesiąta siódma, panów senatorów Gruszki i Błaszczyka.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej siódmej? (10)

Kto jest przeciwny? (18)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka pięćdziesiąta siódma nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Negatywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pięćdziesiątej dziewiątej? (10)

Kto jest przeciwny? (19)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Teraz przechodzimy do poprawek sześćdziesiątej szóstej i sześćdziesiątej dziewiątej, które należy przegłosować łącznie.

Panie Ministrze? Poprawki sześćdziesiąta szósta i sześćdziesiąta dziewiąta.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Stanowisko do tych poprawek było przedstawione na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, ale w międzyczasie dużo się działo. Jak państwo wiecie, minister Strzelec-Łobodzińska nie jest już ministrem odpowiedzialnym za górnictwo. Tak że myślę, że jak państwo senatorowie tutaj zagłosują, to...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Proszę w skrócie powiedzieć, o co chodzi.)

Chodzi o wprowadzenie dodatkowych kar dla przedsiębiorców, którzy naruszają zasady bezpieczeństwa prowadzenia prac w górnictwie.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem.

Pan senator Misiołek jest za, jak rozumiem.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem tych poprawek? Bardzo proszę. (18)

Kto jest przeciwny poprawkom sześćdziesiątej dziewiątej i sześćdziesiątej szóstej? (7)

Kto wstrzymał się od głosu? (4)

Stwierdzam, że poprawki sześćdziesiąta szósta i sześćdziesiąta dziewiąta uzyskały poparcie połączonych komisji.

Teraz sześćdziesiąta dziewiąta... A, nie, była już przegłosowana. Teraz siedemdziesiąta. O, to spory skok, brzmi optymistycznie.

Proszę państwa, poprawka siedemdziesiąta dziewiąta, pana senatora Gruszki.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Pozytywna opinia.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Pozytywna opinia. Bywa i tak.

Szanowni Państwo, kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki siedemdziesiątej dziewiątej? Bardzo proszę. (25)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Mała satysfakcja pana senatora Gruszki.

Szanowni Państwo, teraz poprawka... Nad osiemdziesiątą szóstą już głosowaliśmy, tak? Tak. W ten sposób niepostrzeżenie zbliżyliśmy się do końca.

Proponuję, aby senatorem sprawozdawcą nadal był pan senator Misiołek.

Nie ma sprzeciwu? Nie ma.

Szanowni Państwo, jeszcze pan senator Gruszka.

Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

Czy należy powtórzyć w tym momencie poprawki mniejszości?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

To jest pytanie do Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Proszę Biuro Legislacyjne o stanowisko w tej sprawie, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Wniosek mniejszości do tej pory jest tylko jeden. Gdyby mniejszość komisji uznała, że chce go poprzeć, to może to zrobić. Mniejszość komisji może również poprzeć poprawki niepoparte przez komisje.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dobrze. To ja dodatkowo zgłaszam z senatorem Błaszczykiem poprawki jako mniejszość. I może od razu podam, o które chodzi. Kilka poprawek chciałbym zgłosić jako mniejszość.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Panie Senatorze, trzeba je po prostu wymienić.

(Senator Tadeusz Gruszka: Czy już teraz?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tak, proszę bardzo.)

No, tak byłoby najlepiej, bo musi być zachowana procedura.

Senator Tadeusz Gruszka:

To są poprawki czwarta, dziesiąta, pięćdziesiąta siódma oraz piętnasta, szesnasta, osiemdziesiąta szósta.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Proszę państwa, proszę o spokój.

Proszę powtórzyć, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Piętnasta, szesnasta, osiemdziesiąta szósta...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Piętnasta, szesnasta i osiemdziesiąta szósta, tak?)

...oraz siedemdziesiąta dziewiąta... Nie, ta już nie, dobrze. Dziękuję, to wszystko.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Czyli piętnasta, szesnasta i osiemdziesiąta szósta, tak? To była ostatnia.

Jeszcze pan senator Pupa zgłasza poprawkę mniejszości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Gruszka z panem senatorem Błaszczykiem, tak?

(Senator Zdzisław Pupa: Zgłaszam poprawki siedemnastą i osiemnastą.)

Siedemnastą i osiemnastą jako poprawki mniejszości zgłasza pan przewodniczący Pupa wraz z...

(Senator Zdzisław Pupa: ...Wraz z panią senator Zając.)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

...panią senator.

I pan senator Pupa będzie sprawozdawcą, tak?

Mamy zatem rozstrzygnięte wszystkie sprawy formalne, wszystko wiemy.

Dziękujemy panu ministrowi i panu głównemu...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski: Czy można mieć pytanie do Biura Legislacyjnego?)

Jeszcze pytanie do Biura Legislacyjnego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Jezierski:

Wydaje się, że skoro zostały już przegłosowane poprawki trzecia i trzydziesta siódma, to głosowanie nad czwartą jest wykluczone.

(Głosy z sali: Tak, tak.)

A taki wniosek był zgłoszony.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Ale to jest wniosek mniejszości.)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Wniosek mniejszości może być, a to jest wniosek mniejszości. Tak że tutaj wszystko jest zgodnie z procedurą i układ sił jest zachowany.

Szanowni Państwo, nie ma innych wątpliwości.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Przewodniczący, ja podtrzymuję mój wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości.)

Ten o odrzucenie, tak?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak, tak. Na przykład senator Pupa, cały klub PiS...)

Dobrze. Wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości został podtrzymany przez pana senatora Skurkiewicza.

Proszę o pewną dyscyplinę w składaniu tych propozycji mniejszościowych. W tej chwili wszystko już jest, nie ma żadnych innych wątpliwości, wszystko zostało zanotowane.

Możemy zatem zakończyć wspólne posiedzenie komisji.

Dziękuję państwu senatorom za obecność, a panu legislatorowi za sprawne przygotowanie głosowania.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 41)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów