Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2263) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej (328.)

oraz Komisji Środowiska (95.)

w dniu 8 czerwca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 43)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Jan Wyrowiński)

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Wszystko wskazuje na to, że możemy rozpocząć pierwsze z naszych wspólnych posiedzeń.

W imieniu pana przewodniczącego Pupy i własnym otwieram posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej.

W porządku obrad mamy rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.

Jak państwo pamiętacie, jedna poprawka została przyjęta w czasie naszego wspólnego posiedzenia, a drugą zgłosił w trakcie debaty pan senator Tadeusz Gruszka.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia poprawki pierwszej - to jest właśnie ta poprawka zgłoszona przez pana senatora Gruszkę.

Bardzo proszę panią minister o odniesienie się do tej poprawki.

Pełnomocnik Rządu do spraw Energetyki Atomowej Hanna Trojanowska:

Bardzo dziękuję.

Szanowni Panowie Senatorowie...

(Przewodniczący Jan Wyrowiński: Witam panią minister i pana ministra Gawlika. Bardzo proszę, Pani Minister.)

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Lepsze zawsze jest wrogiem dobrego. My oczywiście pochyliliśmy się nad tą poprawką i muszę stwierdzić, że dopisanie do art. 39a pkt 2 zdania o konieczności podwyższania o wielkość wskaźników inflacji opłat, które są wskazane w tym punkcie, wydaje nam się, no, niezgodne z naszą intencją. Zgodnie z zasadą pewności prawa należy bowiem unikać takich nieprecyzyjnych kryteriów ustalania zobowiązań finansowych nakładanych czy to na obywateli, czy na podmioty gospodarcze. Mechanizm zaproponowany w poprawce budzi poważne wątpliwości, nakazując coroczne wyliczanie tej kwoty za wydanie zezwoleń. Wydaje nam się, że wysokość tych kwot wynikać powinna wprost z ustawy. I oczywiście w przypadku podwyższania tej kwoty lepszym rozwiązaniem będzie nowelizacja ustawy, tym bardziej że właśnie w nowelizacji ustawy będzie możliwe uwzględnienie znacznie szerszej gamy czynników, chociażby wzrostu kosztów osobowych, o które chodzi w tej poprawce. Stąd uprzejma prośba o...

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem, że stanowisko rządu w tej sprawie jest negatywne.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Energetyki Atomowej Hanna Trojanowska: Tak.)

Czy pan senator Gruszka chce coś powiedzieć? Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Pani Minister, odnosząc się do dyskusji, która miała miejsce piętro niżej, wspomniała pani o tym, że inwestor powinien wiedzieć, jakie będą koszty wszelkiej jego działalności związane z opłatami. Rozumując w ten sposób, inwestor, który za lat pięćdziesiąt będzie zamykał elektrownię, będzie się powoływał na to, że w momencie, kiedy podejmował decyzję, koszt likwidacji miał wynosić milion dziewięćset tysięcy, a nie na znowelizowaną... Tymczasem ta poprawka sygnalizuje inwestorowi, że musi się liczyć z innymi kosztami, powiększonymi o wskaźnik inflacji, w momencie, kiedy będzie miał do wykonania inne czynności prawne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Skoro nie ma chętnych, poddaję pod głosowanie tę poprawkę.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki pierwszej z zestawienia wniosków? Bardzo proszę. (7)

7 za.

Kto jest przeciw? (13)

13 przeciw.

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Poprawka druga. To była nasza wspólna poprawka. W międzyczasie zaistniały okoliczności, które, no, spowodowały, że poprawka stała się nieaktualna. Niemniej musimy się do niej odnieść formalnie.

Bardzo proszę pana mecenasa o krótką informację na temat tych okoliczności.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.

Pragnę wskazać, że w związku z wprowadzeniem przez Senat poprawki do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze przyczyna, dla której ta poprawka powinna być wniesiona, przestała istnieć. Odpowiednia regulacja dotycząca składowisk podziemnych została wniesiona do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, a w wyniku przesunięcia vacatio legis z dnia 1 lipca tego roku na 1 stycznia 2012 r., jak już wcześniej wspomniałem, potrzeba wprowadzenia tej poprawki, że tak powiem, odpadła. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

Kto jest przeciw? (20)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Stwierdzam, że ta poprawka również nie uzyskała poparcia połączonych komisji.

Nieśmiało pozwolę sobie zwrócić się do państwa senatorów o pozwolenie na kontynuowania przeze mnie misji sprawozdawcy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dziękuję bardzo.

Nie ma sprzeciwu, nie ma innych propozycji. Dziękuję.

Czy pan senator Gruszka chciałby coś powiedzieć?

Senator Tadeusz Gruszka:

Składamy wniosek mniejszości do punktu pierwszego - ja i senator Skurkiewicz. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Wola pana senatora Gruszki została przyjęta do wiadomości i zapisana. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sprawozdawcą mniejszości będzie pan senator Gruszka. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować członkom połączonych komisji i panu legislatorowi i zamknąć wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska.

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 49)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów